Vyhláška č. 38/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1968 do31.12.1992
Zrušený 7/1993 Z. z.

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 13. marca 1968

o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách

Ministerstvo zdravotníctva ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov, Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia a Ministerstvom financií podľa § 11 zákona č. 33/1965 Zb. o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví (o regresných náhradách):


Článok I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách, sa mení takto:

1. Ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) znie:

a) výška uplatnenej regresnej náhrady nepresahuje sumu 5000 Kčs;“

2. Ustanovenie § 37 znie:

(1) Sadzba regresnej náhrady za náklady liečebno-preventívnej starostlivosti [§ 3 písm. a) zákona č. 33/1965 Zb.] sa ustanovuje

a) za ústavnú starostlivosť (vrátane kúpeľnej starostlivosti) sumou 100 Kčs za každý deň tejto starostlivosti bez zreteľa na druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa táto starostlivosť poskytla;

b) za ambulantnú starostlivosť sumou 10 Kčs za každý deň pracovnej neschopnosti (dni ústavnej starostlivosti sa odpočítajú), a ak sa táto starostlivosť poskytuje bez súvislosti s pracovnou neschopnosťou, paušálnou sumou 50 Kčs za každé ošetrenie (ordináciu alebo návštevu); v oboch prípadoch však najmenej sumou 100 Kčs.

(2) Ustanovenými sadzbami sú kryté náklady ústavnej a ambulantnej starostlivosti vrátane liekov, obväzov a bežných liečebných a ortopedických pomôcok, ako aj nákladov dopravy chorého alebo zdravotníckych pracovníkov. Liečebné a ortopedické pomôcky, ktoré nie sú bežné (napr. protézy končatín, vozíky pre chorých), nie sú do ustanovených sadzieb zahrnuté a počítajú sa osobitne, a to podľa príslušných cenníkov alebo sadzobníkov, prípadne vo výške príspevkov na ne poskytnutých.

(3) Za poskytnutú starostlivosť o chrup sa k ustanoveným sadzbám ústavnej, prípadne ambulantnej starostlivosti pripočítava cena voľného drahého kovu, ako aj príplatky za korunky, mostíky, fixačné dlahy a iné pevné zubné protézy, prípadne iné odplaty, pokiaľ ich neuhradil sám poškodený, alebo pokiaľ je od nich oslobodený.“

3. Ustanovenie § 42 ods. 1 znie:

(1) Regresné náhrady proti organizáciám a občanom, pokiaľ sú poistení v Štátnej poisťovni proti svojej regresnej zodpovednosti, vyporiadúvajú sa bez uplatnenia na rozhodujúcom orgáne v prípadoch určených na základe dohody, ktorú uzavrie Ministerstvo zdravotníctva s Ministerstvom financií. V tejto dohode sa upravia aj dispozície s výnosom takto vyporiadaných regresných náhrad.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.


Minister:

Dr. Plojhar v. r.