Vyhláška č. 37/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1968 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

OBSAH

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 20. februára 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Ministerstvo školstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon).


Čl. I

Príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 60/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Učebné odbory č. 0901, 0902, 0906 a 0921 sa dopĺňajú takto:

Označenie učebného odboruVyhradený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončilaOznačenie kategórie mesačnej odmeny a preferenciePočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelanie
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
1234567891011
09 - Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
„0901sadzač
sadzačka
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovení tlačovej formy kníhtlačovej techniky, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných nástrojov, zariadení a strojov.4*)22210B6-80901
0916
0902tlačiar na kníhtlačových strojochCHPríprava jednofarebných i viacfarebných tlačových foriem, nastavovanie a obsluha kníhtlačových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4*)22210B4-60902
0906tlačiar na ofsetových strojochCHVšetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy, tlače z plochy, nastavovanie a obsluha tlačových strojov a zariadení. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4*)22210B4-60906
0907
0921reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
CH
D
Všetky druhy prác grafickej reprodukcie v základných tlačových technikách, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných strojov, zariadení a nástrojov. Používanie meracích prístrojov.4*)22210B4-80903
0905
0909
0912
0913"

2. Z učebného odboru 0485 sa vyčleňuje tento nový samostatný učebný odbor:**)

10 - Textil a odevníctvo
„1028rytec tlačiacich a raziacich valcov
rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
CH
D
Ručné a mechanizované spôsoby výroby vzorov na tlačiacich a raziacich valcoch pre textilný a chemický priemysel.322210B4-60485"

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1968.


Minister:

Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Učebný pomer je súčasťou súvislého päťročného štúdia, na ktoré sa prijímajú iba žiaci, ktorí s dobrým prospechom ukončili 9. ročník základnej deväťročnej školy.

**) Nový učebný odbor č. 1028 sa zavádza začínajúc I. ročníkmi; učebné zmluvy uzavreté na doterajší učebný odbor č. 0485 zostávajú nedotknuté.