Vyhláška č. 3/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968
Účinnosť od 26.01.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku III Dohoda vstúpila v platnosť 4. Novembra 1967.

3

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. decembra 1967

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc

z 22. septembra 1962


Dňa 3. januára 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Viedni 4. októbra 1967.

Podľa svojho článku III Dohoda vstúpila v platnosť 4. novembra 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962

Článok I

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 sa mení takto:

1. Článok 6 ods. 2 bude znieť:

(2) Oznamovacie diaľkové spoje prekračujúce štátne hranice, ktoré spájajú výmenné stanice a pohraničné stanice, musia sa končiť v týchto staniciach a nesmú byť pripojené na vnútrozemskú sieť. Železničné správy zmluvných štátov môžu sa však dohodnúť inak, pokiaľ sú pre to dané predpoklady podľa vnútroštátnych právnych predpisov.“

2. Článok 18 ods. 2 bude znieť:

(2) Preukazy na prekračovanie štátnych hraníc sa vydávajú s platnosťou na dobu piatich rokov. Preukazy na prekračovanie štátnych hraníc vydáva pre československých železničných zamestnancov československé Ministerstvo vnútra a viduje ich príslušné rakúske bezpečnostné riaditeľstvo. Preukazy na prekračovanie štátnych hraníc pre rakúskych železničných zamestnancov vydáva príslušné rakúske bezpečnostné riaditeľstvo a viduje ich československé Ministerstvo vnútra. Vidovanie sa udeľuje na dobu platnosti preukazov na prekračovanie štátnych hraníc.“

Článok II

Vidovanie preukazov na prekračovanie štátnych hraníc udelené železničným zamestnancom do 31. decembra 1967 platí bez ďalšieho vidovania po dobu platnosti týchto preukazov.

Článok III

Táto Dohoda podlieha ratifikácii. Vstúpi v platnosť mesiac po výmene ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa vykoná vo Viedni.

Dané v Prahe 3. januára 1967 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku českom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Indra v. r.

Za Rakúsku republiku:

Calice v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.