Ústavný zákon č. 28/1968 Zb.Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968
Účinnosť od 09.03.1968

OBSAH

28

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 27. februára 1968

o doplnení článku 91 ústavy

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

K článku 91 ústavy v znení ústavného zákona č. 110/1967 Zb. sa pripája odsek 3 tohto znenia:

(3) V hlavnom meste Slovenska Bratislave je Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory; osobitnú úpravu ich postavenia a pôsobnosti ustanoví zákon Slovenskej národnej rady.“


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.