207

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1968

o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky


Tretia časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Doterajšie Oblastné riaditeľstvo Československej televízie, Oblastné riaditeľstvo Československého rozhlasu, Oblastné riaditeľstvo Československého filmu a Československá tlačová kancelária na Slovensku pôsobia ako orgány Slovenskej socialistickej republiky až do ďalšej zákonnej úpravy podľa doterajších právnych predpisov.

(2) Oblastných riaditeľov Československej televízie, Československého rozhlasu, Československého filmu a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie na Slovensku na návrh ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky; za výkon svojej funkcie zodpovedajú ministrovi kultúry Slovenskej socialistickej republiky.

Čl. 3

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.

Čl. II

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj práva a povinnosti z pracovno-právnych a iných vzťahov prechádzajú

a) zo Slovenskej plánovacej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku vedecko-technického rozvoja a štátnej expertízy investícií, z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku plánovania práce a miezd a zo Slovenského cenového úradu na úseku plánovania vývoja cien na Slovenskú komisiu pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj;

b) z Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, zo Slovenského cenového úradu okrem plánovania vývoja cien a z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku miezd a iných odmien za prácu na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky;

c) zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku investičného rozvoja s výnimkou štátnej expertízy investícií, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a z Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky;

d) z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na úseku drevospracujúceho priemyslu a priemyslu celulózy a papiera na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky;

e) z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku tvorby a ochrany životného prostredia na Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky;

f) z Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku starostlivosti o mládež a na úseku starostlivosti o telesnú výchovu a šport;

g) z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku pracovno-právnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky;

h) zo Slovenského úradu pre tlač a informácie na Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky;

i) z Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku cestovného ruchu.

(2) Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku písm. a) až e) a g) si ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na ktoré tieto práva a povinnosti prechádzajú, upravia dohodou, v ktorej najmä vymedzia druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov, ako aj určia, ktorí pracovníci k nim prechádzajú do pracovného pomeru.

Čl. III

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza

a) z Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky na úseku tvorby a ochrany životného prostredia a koncepčných otázok nakladania s tuhým komunálnym odpadom,

b) z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,

c) z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky na úseku ochrany ovzdušia a na úseku štátnej správy ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využitia,

d) z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na úseku ochrany prírody na Slovenskú komisiu pre životné prostredie.

(2) Pôsobnosť doterajšej Slovenskej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia2) a Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie3) prechádza na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti z ministerstiev podľa odseku 1 a pôsobnosti inšpekcií podľa odseku 2 prechádzajú na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a Slovenskú inšpekciu životného prostredia aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí rozsah zmeny plánu práce v súvislosti s prechodom pôsobnosti na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.


Predseda: Klokoč v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 12 a 13 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečišťovaniu ovzdušia.

3) § 12 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.