204

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1968

o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Rokovací poriadok Slovenskej národnej rady upravuje zásady činnosti a organizácie Slovenskej národnej rady, jej styky navonok, najmä s vládou Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Svoje vnútorné pomery a ďalšie pravidlá rokovania upravuje si Slovenská národná rada v rámci tohto zákona o rokovacom poriadku vlastným uznesením.

Druhá časť

Ustavujúca schôdzka Slovenskej národnej rady

§ 2

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sa zídu po svojom zvolení na ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady.

(2) Ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady zvolá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v predchádzajúcom volebnom období do 30 dní odo dňa volieb; zároveň určí program jej rokovania.

§ 3

(1) Ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady vedie, dokiaľ nebude zvolené predsedníctvo novozvolenej Slovenskej národnej rady, predseda alebo niektorý z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady zvoleného v predchádzajúcom volebnom období.

(2) Predsedajúci príjme sľub poslancov a dá vykonať voľbu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania a voľbu predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady. Na základe návrhu Mandátového a imunitného výboru Slovenská národná rada overí platnosť voľby poslancov. Potom Slovenská národná rada určí počet členov svojho predsedníctva, počet podpredsedov Slovenskej národnej rady a rozhodne o zriadení svojich výborov.

(3) Predsedajúci dá vykonať voľbu predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 4

(1) Po zvolení nového Predsedníctva Slovenskej národnej rady prevezme novozvolený predseda Slovenskej národnej rady vedenie schôdzky.

(2) Novozvolený predseda Slovenskej národnej rady dá vykonať voľbu predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady, ako aj voľbu overovateľov Slovenskej národnej rady.

§ 5

Doterajší predseda, prípadne niektorý z doterajších podpredsedov Slovenskej národnej rady podá správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od posledného zasadania Slovenskej národnej rady.

Tretia časť

§ 6

Zasadania a schôdzky Slovenskej národnej rady

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu najmenej na dve zasadania v roku; na jarné najneskôr k 1. marcu a na jesenné najneskôr k 1. októbru. Podľa potreby môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolať ďalšie zasadania.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyhlasuje zasadania Slovenskej národnej rady za skončené.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady musí zvolať zasadanie Slovenskej národnej rady, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina poslancov. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolá zasadanie do 14 dní od podania žiadosti alebo do ďalšej lehoty uvedenej v žiadosti.

(4) V priebehu zasadania sa zvoláva Slovenská národná rada na jednotlivé schôdzky. Schôdzka Slovenskej národnej rady sa musí zvolať, a to najneskoršie do 30 dní, ak o to s uvedením jej programu požiada aspoň jedna tretina poslancov.

§ 7

Pôsobnosť Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada najmä:

a) uznáša sa na ústave, ústavných a iných zákonoch Slovenskej socialistickej republiky a sleduje, ako ich orgány Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú,

b) uznáša sa na návrhoch zákonov predkladaných Federálnemu zhromaždeniu,

c) dáva súhlas na medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon Slovenskej národnej rady,

d) rokuje o zásadných otázkach vnútornej politiky,

e) schvaľuje strednodobý národohospodársky plán a štátny rozpočet Slovenskej socialistickej republiky, preveruje ich plnenie a schvaľuje štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky,

f) volí a odvoláva predsedu, podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

g) zriaďuje výbory Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány, určuje ich počet a volí a odvoláva predsedov a ostatných členov výborov,

h) volí a odvoláva členov Ústavného súdu Slovenskej socialistickej republiky,

i) rokuje o programovom vyhlásení vlády Slovenskej socialistickej republiky a kontroluje jej činnosť a činnosť jej členov, ako aj rokuje o dôvere vláde, prípadne jej jednotlivým členom,

j) zriaďuje zákonom ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,

k) uznáša sa na zrušení nariadenia alebo uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev alebo iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak odporujú ústave, ústavnému zákonu alebo inému zákonu Slovenskej národnej rady,

l) zaoberá sa podnetmi národných výborov na Slovensku, rokuje o ich činnosti a uznáša sa na opatreniach týkajúcich sa ich výstavby,

m) rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch a o pravidlách svojho rokovania,

n) uznáša sa na trestnom alebo disciplinárnom stíhaní poslancov Slovenskej národnej rady.

Schôdzky Slovenskej národnej rady

§ 8

Jednotlivé schôdzky Slovenskej národnej rady zvoláva predseda Slovenskej národnej rady.

§ 9

(1) Na schôdzke Slovenskej národnej rady sa môžu zúčastniť členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže na schôdzku Slovenskej národnej rady pozvať aj ďalších štátnych predstaviteľov, a to tak Československej socialistickej republiky, ako aj Slovenskej a Českej socialistickej republiky a iných verejných, politických, hospodárskych a kultúrnych činiteľov.

§ 10

Člen vlády Slovenskej socialistickej republiky je povinný prísť osobne na schôdzku Slovenskej národnej rady, ak sa na tom Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy uznesie alebo ak o to požiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Člena vlády Slovenskej socialistickej republiky môže zastupovať len iný člen vlády.

§ 11

(1) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú spravidla verejné.

(2) Z dôvodov ochrany štátneho tajomstva alebo iného dôležitého záujmu štátu môže sa Slovenská národná rada na návrh svojho predsedníctva, výboru, poslanca alebo na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo jej jednotlivého člena uzniesť, že schôdzka Slovenskej národnej rady alebo jej časť je neverejná. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy jednoduchým hlasovaním.

(3) Ak sa Slovenská národná rada uznesie, že schôdzka bude neverejná, môžu byť na schôdzke Slovenskej národnej rady prítomní okrem poslancov iba členovia vlády a tí štátni predstavitelia, s ktorých prítomnosťou na schôdzke vysloví Slovenská národná rada súhlas jednoduchým hlasovaním bez rozpravy. Na schôdzke môžu byť ďalej prítomní poverení pracovníci Kancelárie Slovenskej národnej rady.

(4) Záznam o rokovaní, ako aj stenografická správa o neverejnej schôdzke sa neuverejňujú, pokiaľ sa Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy neuznesie inak.

§ 12

(1) Program schôdzky Slovenskej národnej rady navrhuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predsedajúci oznámi návrh programu pri otvorení schôdzky. O programe i o námietkach proti nemu rozhoduje Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.

(2) Na návrh predsedajúceho môže Slovenská národná rada v priebehu schôdzky jednoduchým hlasovaním bez rozpravy program rokovania presunúť alebo rokovanie o niektorom bode programu prerušiť a prerokúvať iný bod denného programu, alebo zlúčiť rozpravu k dvom alebo viacerým bodom denného programu.

§ 13

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže navrhnúť, ak ide o závažnú vec, aby rozprava bola rozdelená na rozpravu všeobecnú a podrobnú. Predsedajúci určí, ako sa bude vzhľadom na to o veci hlasovať. Ak bude proti rozhodnutiu predsedajúceho vznesená námietka, rozhodne o nej Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.

§ 14

(1) Rečníci sa môžu hlásiť o slovo u predsedu pred schôdzkou alebo v priebehu schôdzky u predsedajúceho. Prihlášky do rozpravy sa podávajú spravidla písomne a možno ich podávať dovtedy, kým sa nerozhodne o ukončení rozpravy alebo dokiaľ predsedajúci neudelí spravodajcovi záverečné slovo.

(2) Pri začatí rozpravy oznámi predsedajúci, ktorí rečníci sa prihlásili do rozpravy a udeľuje im slovo v poradí, v akom sa prihlásili.

(3) Slova sa smie ujať iba ten, komu ho predsedajúci udelí; hovorí sa z tribúny.

(4) Kto nie je v čase, keď sa mu udelí slovo, prítomný v zasadacej sieni, stráca svoje poradie.

(5) Slovenská národná rada môže na návrh každého poslanca jednoduchým hlasovaním bez rozpravy určiť rečnícku lehotu, a to nie kratšiu než 15 minút.

(6) Pripomienky k spôsobu rokovania, osobné a vecné poznámky môže predsedajúci pripustiť podľa svojho uváženia. Tieto pripomienky a poznámky nesmú trvať dlhšie než 5 minút.

(7) Rečníci môžu hovoriť aj v jazyku národnosti. Reč sa súčasne pretlmočí do jazyka slovenského.

(8) Ak sa chce rozpravy zúčastniť predsedajúci, odovzdá vedenie schôdzky.

(9) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, každý poslanec i skupina poslancov môžu navrhnúť ukončenie rozpravy k prerokúvanému bodu programu. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada hlasovaním bez rozpravy. Ak sa Slovenská národná rada uznesie o ukončení rozpravy, udelí sa slovo tým poslancom, ktorí boli prihlásení pred uznesením Slovenskej národnej rady o ukončení rozpravy.

§ 15

(1) Návrhy týkajúce sa iba spôsobu rokovania, ako aj návrhy na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec. Slovenská národná rada sa o nich uznáša jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.

(2) Návrh na odročenie rokovania o veci alebo na jej vrátenie predsedníctvu alebo výboru s určitým príkazom môže podať každý poslanec; ak bol návrh zamietnutý, nemožno ho počas rokovania o tej istej veci a na tej istej schôdzke opakovať.

§ 16

Ak zákon neustanovuje inak, môžu návrhy podávať aj jednotliví poslanci.

§ 17

Poslanci môžu podať pozmeňovacie návrhy najneskoršie do skončenia rozpravy. Môžu ich predniesť ústne alebo odovzdať predsedajúcemu písomne. Pozmeňovacie návrhy môže podať skupina poslancov alebo jednotlivý poslanec.

§ 18

Členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a členom vlády Slovenskej socialistickej republiky sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, a to aj k vyhláseniam, ktoré nesúvisia s programom schôdzky.

§ 19

Na návrh predsedníctva alebo hociktorého z poslancov môže sa Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy uzniesť, že sa o vyhlásení otvára rozprava.

§ 20

(1) Ak je zoznam rečníkov vyčerpaný alebo ak Slovenská národná rada rozpravu uznesením ukončila, predsedajúci udelí záverečné slovo navrhovateľovi prerokúvaného návrhu a spravodajcovi príslušného výboru; tí sa môžu záverečného slova vzdať.

(2) Ak sa ujme slova po skončení rozpravy člen vlády, otvára sa tým rozprava znova.

§ 21

(1) Poslanec, ktorému sa udelilo slovo, má hovoriť k prerokúvanej veci. Ak sa odchyľuje od prerokúvanej veci alebo ak prekročí určenú rečnícku lehotu, predsedajúci môže poslanca na to upozorniť.

(2) Poslancovi, ktorý sa odchyľuje od prerokúvanej veci, môže predsedajúci po opätovnom upozornení odňať slovo.

(3) Ak poslanec prekročí lehotu na prednesenie faktickej poznámky (§ 14 ods. 6), prípadne na odpoveď na faktickú poznámku, predsedajúci mu môže odňať slovo.

(4) O námietkach poslanca, ktorému sa odňalo slovo, rozhodne Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.

§ 22

(1) Slovenská národná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(2) Uznesenie, ktorým sa mení ústava alebo schvaľuje ústavný zákon, vyžaduje na svoju platnosť súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Slovenskej národnej rady.

§ 23

Poradie, v akom sa bude hlasovať o bodoch denného programu, ku ktorým bola spoločná rozprava, určí po skončení rozpravy predsedajúci.

§ 24

(1) Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky.

(2) Predsedajúci dá spočítať hlasy a oznámi výsledok hlasovania.

§ 25

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže požiadať Slovenskú národnú radu o vyslovenie dôvery. Návrh na vyslovenie nedôvery musí byť podaný písomne a byť podpísaný najmenej jednou pätinou poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Pre hlasovanie platí ustanovenie § 22 ods. 1 s tým, že sa pri hlasovaní a nedôvere vláde hlasuje vždy podľa mien.

(3) Ustanovenia predošlých odsekov platia aj pre vyslovenie nedôvery jednotlivému členovi vlády.

§ 26

Návrhy vlády na vyslovenie dôvery prerokuje Slovenská národná rada aj v tom prípade, ak neboli predtým prerokované v predsedníctve alebo vo výboroch Slovenskej národnej rady.

§ 27

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej socialistickej republiky alebo jej jednotlivým členom prerokuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady tak, že ho zaradí na program najbližšej schôdzky Slovenskej národnej rady.

§ 28

(1) Slovenská národná rada vykonáva voľby, ktoré jej patria, jednoduchou väčšinou hlasov (§ 22 ods. 1), a to, ak nie sú proti tomu námietky, zdvihnutím ruky, inak tajne hlasovacími lístkami. Hlasovacími lístkami sa hlasuje pri voľbe predsedu, podpredsedov a členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako aj pri voľbe členov Ústavného súdu Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Ak sa pri voľbe nedosiahne jednoduchá väčšina hlasov, koná sa užšia voľba, do ktorej sa pojmú podľa povahy volieb, o ktoré ide, tí kandidáti, ktorí pri prvej voľbe dosiahli najväčší počet hlasov. Pri užšej voľbe je zvolený ten, prípadne tí kandidáti, ktorí dosiahli najväčší počet hlasov.

§ 29

Slovenská národná rada i jednotliví poslanci môžu vznášať na vládu Slovenskej socialistickej republiky alebo jej jednotlivých členov interpelácie a klásť im otázky vo veciach ich pôsobnosti.

§ 30

Interpelácie sa podávajú písomne; môže ich podávať jednotlivý poslanec alebo skupina poslancov.

§ 31

(1) Interpelácie dá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady spravidla rozmnožiť, rozošle ich vopred všetkým poslancom a odpovede na ne zaradí na program schôdzky Slovenskej národnej rady.

(2) O odpovedi na interpeláciu koná Slovenská národná rada rozpravu a hlasovaním zaujme stanovisko.

§ 32

(1) Otázky môžu byť ústne alebo písomné. Na ústne otázky odpovie opýtaný spravidla na tej istej schôdzke. Ak sa netrvá na ústnej odpovedi, musí tak urobiť písomne do 30 dní.

(2) Na písomné otázky musí opýtaný odpovedať písomne alebo ústne do 30 dní.

§ 33

(1) Každý poslanec môže klásť otázky predsedovi, predsedníctvu alebo iným orgánom Slovenskej národnej rady.

(2) Otázky možno podať ústne alebo písomne aj v Kancelárii Slovenskej národnej rady.

(3) Opýtaný na tieto otázky odpovie buď hneď alebo na budúcej schôdzke.

§ 34

Uznesenia Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a dvaja overovatelia.

§ 35

O každej schôdzke Slovenskej národnej rady vyhotoví Kancelária Slovenskej národnej rady stenografickú správu, ktorá podáva presný obsah celého rokovania. Stenografickú správu overuje predseda a dvaja overovatelia.

§ 36

(1) Do stenografických správ možno nahliadnuť v Kancelárii Slovenskej národnej rady.

(2) Každý rečník môže do budúcej schôdzky podať Predsedníctvu Slovenskej národnej rady písomné námietky proti tej časti záznamu, ktorá obsahuje jeho reč, ak uvedie, aké omyly alebo nedostatky podľa jeho názoru obsahuje; o námietkach rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Štvrtá časť

Rokovanie o návrhoch zákonov a iných návrhoch

§ 37

(1) Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci Slovenskej národnej rady, výbory Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Zásady zákona predkladajú navrhovatelia predsedovi Slovenskej národnej rady spolu s politickým a ekonomickým rozborom; majú byť vypracované tak, aby tvorili spoľahlivý a úplný podklad, na základe ktorého môžu výbory Slovenskej národnej rady posúdiť, či sa má určitá vec upraviť alebo doterajšia právna úprava zmeniť alebo doplniť, v akých smeroch a v akom rozsahu. Zásady zákona odôvodní vo výboroch navrhovateľ; ak je navrhovateľom vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní zásady jej člen, ktorého tým vláda poverí. Po prerokovaní zásad oznámia výbory svoje stanovisko Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, ktoré o ňom upovedomí navrhovateľa, a to prípadne aj s vlastným stanoviskom.

(3) Predseda Slovenskej národnej rady zašle zásady zákona a návrh zákona na zaujatie stanoviska vláde Slovenskej socialistickej republiky, ak nie je navrhovateľom zákona.

(4) Návrh zákona musí obsahovať presné znenie, na ktorom sa má Slovenská národná rada uzniesť; predkladá sa s dôvodovou správou, ktorá musí obsahovať aj finančný a hospodársky dosah navrhovanej úpravy a spôsob, ako sa uhradí potrebný náklad. Pri prerokúvaní návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady podá navrhovateľ správu o tom, ako sa v návrhu vyhovelo odporúčaniam obsiahnutým v stanoviskách výborov k zásadám zákona, prípadne prečo sa im nevyhovelo alebo nemohlo vyhovieť.

(5) Zákony Slovenskej národnej rady sa uvádzajú touto vetou: „Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:".

§ 38

(1) Návrhy a správy, ktoré sa majú stať predmetom rokovania Slovenskej národnej rady, doručí Kancelária Slovenskej národnej rady v primeranej lehote pred rokovaním všetkým poslancom.

(2) Ak nejde o návrhy zákonov alebo zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady, môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady informovať poslancov Slovenskej národnej rady o ich obsahu s upozornením, že do úplných návrhov môžu nahliadnuť v Kancelárii Slovenskej národnej rady.

§ 39

(1) Vládne návrhy a podľa povahy veci aj iné návrhy a podnety predsedníctva, výborov alebo poslancov pridelí predsedníctvo príslušnému výboru alebo výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie a podanie správy.

(2) Podobne sa postupuje aj pri prideľovaní zásad zákonov, návrhov zákonov a iných návrhov, ktoré Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zasiela Slovenskej národnej rade na zaujatie stanoviska. Ustanovenie poslednej vety § 37 ods. 2 platí primerane. Ak je to odôvodnené povahou alebo naliehavosťou veci, môže stanovisko zaujať priamo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(3) Ak bola tá istá vec pridelená niekoľkým výborom Slovenskej národnej rady a výbory o nej nerokovali na spoločnej schôdzke, predseda výboru oboznámi s prijatým uznesením bezodkladne predsedov ostatných výborov, ktorým sa vec pridelila na prerokovanie.

§ 40

(1) Iniciatívne návrhy poslancov alebo výborov môže predsedníctvo, ak zistí, že nie sú spôsobilé na vecné prerokovanie, do 30 dní zamietnuť. Inak musí predsedníctvo návrhy prerokovať a podať o nich Slovenskej národnej rade správy alebo ich prideliť príslušnému výboru na prerokovanie.

(2) O zamietavom uznesení upovedomí predsedníctvo navrhovateľa. Navrhovateľ môže u predsedu Slovenskej národnej rady do 8 dní písomne požiadať, aby Slovenská národná rada zamietavé uznesenie predsedníctva zrušila. Predseda je povinný predložiť vec Slovenskej národnej rade na rozhodnutie na najbližšej schôdzke. Slovenská národná rada rozhodne o tom bez rozpravy jednoduchým hlasovaním.

(3) Ak Slovenská národná rada rozhodne, že sa návrh má stať predmetom rokovania, postupuje predsedníctvo podľa odseku 1 druhá veta.

(4) Návrhy možno odvolať, dokiaľ Slovenská národná rada neprikročí k hlasovaniu o nich.

§ 41

(1) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore odôvodní na schôdzke Slovenskej národnej rady navrhovateľ; po navrhovateľovi podá spravodajca určený výborom správu o prerokovaní návrhu vo výbore. Ak návrh prerokovali viaceré výbory, môžu tieto výbory určiť spoločného spravodajcu.

(2) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore, ktorý podala skupina poslancov Slovenskej národnej rady, odôvodní poslanec určený touto skupinou poslancov.

(3) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore, ktorý podala vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní jej člen, ktorého tým vláda poverí.

§ 42

(1) Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Zákony Slovenskej národnej rady vyhlasuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 14 dní po ich schválení; spôsob vyhlásenia ustanovuje osobitný zákon Slovenskej národnej rady.

Piata časť

Orgány Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

§ 43

(1) Slovenská národná rada si volí zo svojich členov Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má 15 až 21 členov a skladá sa z predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov, predsedov výborov a ďalších členov. Počet členov predsedníctva a počet podpredsedov určí Slovenská národná rada osobitným uznesením.

§ 44

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zostáva vo svojej funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo.

§ 45

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady i jeho členovia sú zodpovední Slovenskej národnej rade, Slovenská národná rada ich môže hocikedy odvolať.

§ 46

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady riadi prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, prípadne ďalšími zákonmi a uzneseniami Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje a kontroluje plnenie dôležitých úloh hospodárskej a kultúrnej výstavby a podľa potreby prijíma k nim uznesenia a odporúčania,

b) uznáša sa na návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady,

c) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a poveruje ich vedením ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,

d) vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov,

e) vymenúva štátnych funkcionárov v prípadoch, v ktorých mu to zveruje zákon,

f) udeľuje ceny a prepožičiava vyznamenania podľa zákonov Slovenskej národnej rady,

g) koordinuje plány práce orgánov Slovenskej národnej rady, schvaľuje ich a vyhodnocuje ich plnenie,

h) vypracúva a schvaľuje plán zahraničných stykov Slovenskej národnej rady a zabezpečuje podmienky pre jeho realizáciu,

ch) prerokúva návrhy Slovenského Národného frontu na odvolanie poslancov Slovenskej národnej rady.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady si môže z poslancov Slovenskej národnej rady zriaďovať svoje stále alebo dočasné pracovné skupiny, ktoré môžu oznamovať svoje podnety aj výborom Slovenskej národnej rady.

(4) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má právo požadovať od Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonanie kontroly nevyhnutnej na plnenie úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

§ 47

(1) V čase, keď Slovenská národná rada nezasadá buď preto, že zasadanie je skončené, alebo preto, že jej volebné obdobie uplynulo, vykonáva pôsobnosť Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Nepatrí mu však prijímať a meniť ústavné zákony a uznášať sa na štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky.

(2) V čase, keď Slovenská národná rada nezasadá pre mimoriadne príčiny, vykonáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady všetku jej pôsobnosť s výnimkou práva prijímať a meniť ústavné zákony Slovenskej národnej rady.

(3) Neodkladné opatrenia, na ktoré by bol potrebný zákon, robí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo forme zákonných opatrení, ktoré podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky. Zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa vyhlasujú rovnako ako zákony Slovenskej národnej rady.

(4) Opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa odsekov 1 až 3 musia byť schválené na najbližšej schôdzke Slovenskej národnej rady, ináč strácajú ďalšiu platnosť.

§ 48

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je zodpovedné za prípravu a náplň schôdzok Slovenskej národnej rady. Za tým účelom najmä:

a) pripravuje návrh programu zasadania Slovenskej národnej rady a navrhuje program jednotlivých schôdzok,

b) koordinuje prácu výborov Slovenskej národnej rady,

c) zabezpečuje predpoklady pre činnosť výborov Slovenskej národnej rady a ich predsedov,

d) poskytuje poslancom Slovenskej národnej rady všestranné informácie potrebné pre úspešnú prácu v Slovenskej národnej rade a vo volebných obvodoch,

e) rozhoduje o plnom, prípadne o čiastočnom alebo dočasnom uvoľnení zo zamestnania u poslancov, u ktorých to vyžaduje výkon ich funkcie v orgánoch Slovenskej národnej rady,

f) rozhoduje o žiadostiach poslancov Slovenskej národnej rady o uvoľnenie z funkcie,

g) rozhoduje o žiadostiach poslancov Slovenskej národnej rady o udelenie dovolenky.

§ 49

(1) Schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady sú neverejné.

(2) Účasť členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady na schôdzkach je povinná.

(3) Každý člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady má právo navrhnúť, aby určitá otázka bola zaradená na program schôdzky.

(4) O interpeláciách a otázkach poslancov vznesených na schôdzke Predsedníctva Slovenskej národnej rady platia ustanovenia o interpeláciách a otázkach poslancov na schôdzkach Slovenskej národnej rady (§ 29 až 33).

§ 50

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže požiadať jednotlivých členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, aby prišli na schôdzku. Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky sú povinní tak urobiť.

(2) Predseda i ostatní členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky majú právo zúčastniť sa na schôdzkach Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Udelí sa im slovo, hocikedy o to požiadajú.

(3) Na schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady možno podľa povahy prerokúvaných otázok prizvať ďalších poslancov Slovenskej národnej rady, funkcionárov Slovenskej národnej rady, národných výborov a ďalších predstaviteľov štátnych orgánov, spoločenských a hospodárskych organizácií a vedeckých inštitúcií.

§ 51

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(2) Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(3) O každej schôdzke Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorú overuje predseda a overovateľ.

(4) Závery z rokovania, ktoré nemajú povahu uznesení, sa uvádzajú v zápisnici o schôdzke.

§ 52

Predseda Slovenskej národnej rady

(1) Predseda Slovenskej národnej rady

a) zastupuje Slovenskú národnú radu navonok,

b) zvoláva a vedie schôdzky Slovenskej národnej rady,

c) organizuje činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady, zvoláva a vedie jeho schôdzky a navrhuje program ich rokovania,

d) podpisuje zákony Slovenskej národnej rady, uznesenia Slovenskej národnej rady, zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

e) prijíma sľub členov vlády Slovenskej socialistickej republiky po ich vymenovaní,

f) podáva Slovenskej národnej rade správy o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady a informuje Slovenskú národnú radu o vybavení pripomienok poslancov a výborov prednesených na schôdzkach Slovenskej národnej rady,

g) vyslovuje súhlas s výnimočným upustením od predloženia zásad zákona a politického a ekonomického rozboru,

h) prideľuje v naliehavých prípadoch výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie legislatívne, prípadne aj iné návrhy,

ch) zabezpečuje styk s vládou Slovenskej socialistickej republiky, s Českou národnou radou a s Federálnym zhromaždením Československej socialistickej republiky.

(2) O vykonaných opatreniach podáva predseda Slovenskej národnej rady predsedníctvu správu.

§ 53

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady zastupujú predsedu Slovenskej národnej rady v rozsahu a v poradí, ktoré určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a pri jednotlivých úlohách tiež podľa poverenia predsedom Slovenskej národnej rady.

Výbory Slovenskej národnej rady

§ 54

(1) Slovenská národná rada si zriaďuje Mandátový a imunitný výbor a ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány ďalšie výbory pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti; predsedov a ďalších členov výborov volí z poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Výbory Slovenskej národnej rady pôsobia aj v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá.

(3) Výbory môžu si zriaďovať ako svoje pomocné orgány stále alebo dočasné komisie zložené z poslancov, osvedčených pracovníkov vedy a praxe i zo zástupcov spoločenských organizácií. Prácu takejto komisie vedie vždy poslanec Slovenskej národnej rady.

§ 55

(1) Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady skúma, či jednotliví poslanci boli platne zvolení alebo či nedošlo pri voľbách k inému porušeniu volebného zákona, či sú dané podmienky pre trestné, disciplinárne stíhanie alebo ďalšiu väzbu poslanca a či poslanec stratil po voľbe voliteľnosť. Rokovanie výboru je vždy neverejné.

(2) Mandátový a imunitný výbor vykoná potrebné vyšetrenie a umožní poslancovi, aby sa k výsledku vyšetrenia vyjadril. Správu s príslušným návrhom podá Slovenskej národnej rade, prípadne jej predsedníctvu.

(3) O návrhoch na vydanie poslanca na trestné alebo disciplinárne stíhanie, i o návrhoch na vyslovenie súhlasu s ďalšou väzbou, hlasuje Slovenská národná rada tajne hlasovacími lístkami. O týchto návrhoch možno hlasovať len raz.

§ 56

(1) Ustavujúcu schôdzku a ostatné schôdzky výboru zvoláva a vedie predseda výboru.

(2) Na ustavujúcej schôdzke si výbor zvolí zo svojich členov podpredsedu a dvoch overovateľov.

§ 57

(1) Výbory Slovenskej národnej rady prerokúvajú veci, ktoré im boli pridelené [§ 39 ods. 1 a 2 a § 52 ods. 2 písm. h)] a veci, ktoré sú obsiahnuté v ich pláne práce; najmä prerokúvajú zásady zákonov, návrhy zákonov a zákonných opatrení a zisťujú, či zákony, zákonné opatrenia a predpisy vydané na ich vykonanie sa uplatňujú v súlade s cieľmi sledovanými ich vydaním alebo či sa nedostali do rozporu s potrebami rozvoja spoločnosti; ďalej rokujú o zásadných otázkach vnútornej politiky, o správach rezortov o plnení ich úloh, o podnetoch poslancov z volebných (pracovných) obvodov a o ďalších veciach, na prerokovaní ktorých sa uznesú na návrh niektorého svojho člena.

(2) Výsledky svojho rokovania výbory spravidla predkladajú Slovenskej národnej rade alebo jej predsedníctvu; môžu sa však s nimi obracať, pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, priamo aj na príslušných členov vlády alebo iných vedúcich ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

§ 58

(1) Na prerokovanie veci, ktorú výboru pridelila Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo, určí predseda výboru alebo výbor spravidla spravodajcu, ktorého úlohou je podať výboru o prerokúvanej veci podrobnejšiu informáciu a zúčastniť sa na vypracovaní správy o výsledku rokovania. Výbor vždy určí spravodajcu, ak ide o podanie správy o prerokovaní návrhu zákona Slovenskej národnej rade (§ 41).

(2) Vo výbore odôvodní návrh zákona alebo iný návrh navrhovateľ. Ak je navrhovateľom vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní návrh jej člen, ktorého tým vláda poverí. Návrh zákona alebo iný návrh, ktorý podala skupina poslancov Slovenskej národnej rady, odôvodní poslanec určený touto skupinou poslancov. Po navrhovateľovi vystúpi spravodajca.

(3) Pri prerokúvaní návrhu zákona vo výboroch môžu výbory navrhovateľa požiadať, aby im podal informáciu o obsahu vykonávacích predpisov, ktoré sa majú vydať, a o čase ich zamýšľaného vydania. Včasnosť vydávania vykonávacích predpisov a ich súlad s cieľmi zákonov výbory sledujú aj pri pravidelnom overovaní, ako sa zákony Slovenskej národnej rady uplatňujú a osvedčujú v praxi.

(4) Ak sa výbor uznesie na zmenách v návrhu zákona, informuje o nich predseda výboru Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Výbor vypracuje pre Slovenskú národnú radu písomnú správu obsahujúcu jeho odporúčanie a presné znenie pozmeňovacích návrhov.

(5) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na prerokúvanie zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 59

(1) Výbory Slovenskej národnej rady pri svojej činnosti úzko spolupracujú s členmi vlády Slovenskej socialistickej republiky. Predseda i ostatní členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky majú právo zúčastniť sa na všetkých schôdzkach výborov Slovenskej národnej rady. Udelí sa im slovo, hocikedy o to požiadajú. Výbory majú právo pozývať na svoje schôdzky členov vlády Slovenskej socialistickej republiky i predstaviteľov iných štátnych orgánov a vyžadovať od nich informácie a správy. Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky sú povinní prísť na schôdzky výborov Slovenskej národnej rady, ak ich o to výbor požiada. Na schôdzkach výborov sa môžu dať zastupovať svojimi námestníkmi, pokiaľ výbor netrvá na ich osobnej účasti. Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky a ich námestníci môžu na schôdzky výborov, na ktorých sa zúčastnia, pribrať odborníkov svojho úradu.

(2) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky i predstavitelia iných štátnych orgánov sú povinní poskytovať výborom Slovenskej národnej rady a ich jednotlivým členom pomoc potrebnú pre ich sústavnú činnosť.

(3) Vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne jej členovia sú povinní oznámiť výboru najneskoršie do 30 dní, aké dôsledky z odporúčania výboru vyvodili, najmä ako odstránili zistené nedostatky a ich príčiny.

§ 60

(1) Na prerokovanie závažných otázok priberajú výbory Slovenskej národnej rady okrem zástupcov štátnych orgánov, pokiaľ je to potrebné, aj vedeckých pracovníkov a iných popredných pracovníkov hospodárskeho a kultúrneho života.

(2) Ak to vyžaduje potreba riadneho a podrobného posúdenia prerokúvaných otázok, môže výbor vykonávať prieskum a rokovať na mieste samom.

§ 61

Výbory Slovenskej národnej rady navzájom spolupracujú a pomáhajú si v práci. Ak to vyžaduje záujem veci, môžu výbory Slovenskej národnej rady zasadať spoločne a podávať Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu spoločné správy a návrhy.

§ 62

Každý člen výboru Slovenskej národnej rady je povinný aktívne sa zúčastňovať na práci výboru, ktorého je členom.

§ 63

(1) Predseda výboru Slovenskej národnej rady najmä:

a) organizuje prácu a zabezpečuje činnosť výboru,

b) zvoláva a vedie schôdzky výboru a navrhuje ich program,

c) je v styku s príslušnými členmi vlády Slovenskej socialistickej republiky,

d) podpisuje uznesenia výboru a zabezpečuje ich vykonávanie,

e) podáva Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, prípadne Slovenskej národnej rade správy o činnosti výboru.

(2) Predsedu výboru zastupuje podpredseda alebo overovateľ výboru, zvolený na ustavujúcej schôdzke výboru, prípadne iný člen zvolený výborom.

§ 64

(1) Výbor Slovenskej národnej rady sa schádza na schôdzkach podľa schváleného pracovného plánu a v naliehavých prípadoch podľa potreby.

(2) Schôdzky výboru sú spravidla verejné. Z rovnakých dôvodov ako Slovenská národná rada (§ 11 ods. 2) môže sa výbor uzniesť, že jeho schôdzka alebo jej časť je neverejná; v takomto prípade môžu byť na rokovaní výboru prítomné okrem členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a poverených pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady iné osoby len so súhlasom výboru.

(3) O interpeláciách a otázkach poslancov vznesených na schôdzkach výborov Slovenskej národnej rady platia ustanovenia o interpeláciách a otázkach poslancov na schôdzkach Slovenskej národnej rady (§ 29 až 33).

§ 65

Výbor Slovenskej národnej rady je spôsobilý sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Pre platnosť uznesenia je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Na schôdzke výboru prítomní poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú jeho členmi, majú poradný hlas.

§ 66

(1) Zápisnice zo schôdzok výboru vyhotovuje pracovník Kancelárie Slovenskej národnej rady, overuje ich predseda a overovateľ výboru, ktorí zodpovedajú za obsahovú správnosť a úplnosť zápisnice.

(2) Výbor sa môže uzniesť, že sa správa o jeho rokovaní alebo časti neuverejní.

Overovatelia

§ 67

Overovatelia Slovenskej národnej rady zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisníc, dozerajú na hlasovanie a na vykonanie volieb a spolupodpisujú uznesenia Slovenskej národnej rady. Overovatelia výborov plnia podobné úlohy v jednotlivých výboroch Slovenskej národnej rady, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 68

Overovatelia Slovenskej národnej rady okrem úloh uvedených v § 67 sčítavajú hlasy pri hlasovaní a voľbách na schôdzkach Slovenskej národnej rady.

§ 69

Styky orgánov Slovenskej národnej rady s orgánmi Českej národnej rady

Orgány Slovenskej národnej rady alebo ich delegácie môžu v prípade, ak ide o veci spoločného záujmu, konať schôdzky a porady s orgánmi Českej národnej rady.

Šiesta časť

Poslanci Slovenskej národnej rady

§ 70

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady skladajú na prvej schôdzke, na ktorej sa zúčastnia, sľub.

(2) Poslanci skladajú sľub slovom „sľubujem“ a podaním ruky predsedajúcemu, ktorý predtým dá znenie sľubu nahlas prečítať.

(3) Odopretie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu. Stratu mandátu v takom prípade vyhlási predsedajúci.

§ 71

Poslanci Slovenskej národnej rady sú najmä oprávnení:

a) predkladať Slovenskej národnej rade návrhy zákonov Slovenskej národnej rady a iné návrhy vyplývajúce z ich činnosti ako zástupcov ľudu,

b) podávať aj mimo schôdzok Slovenskej národnej rady alebo jej výborov písomné alebo ústne dotazy na vládu Slovenskej socialistickej republiky a jej jednotlivých členov a na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,

c) aktívne sa zúčastňovať na schôdzkach národných výborov, ich rád, komisií a iných orgánov a na príprave materiálov pre tieto orgány,

d) zúčastňovať sa na vyšetrovaní sťažností pracujúcich a na vybavovaní oznámení a podnetov pracujúcich,

e) požadovať od orgánov štátnej správy a iných orgánov podklady a vysvetlenia potrebné pre svoju činnosť.

§ 72

Poslanci Slovenskej národnej rady sú najmä povinní:

a) zúčastňovať sa na rokovaniach a na práci Slovenskej národnej rady,

b) byť v najužšom styku so svojimi voličmi a aktívne pracovať vo svojich volebných obvodoch,

c) skladať svojim voličom účty zo svojej činnosti a podávať im správy o činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov,

d) vysvetľovať voličom základné otázky rozvoja a riadenia socialistickej spoločnosti, význam zákonov a iných opatrení schválených Slovenskou národnou radou a tak pôsobiť, aby štátne a hospodárske orgány i občania uvedomele dodržiavali socialistickú zákonnosť; v dennom živote si overovať, ako sa zákony dodržiavajú a osvedčujú,

e) prihliadať vo svojej práci na návrhy, sťažnosti a požiadavky občanov a uplatňovať skúsenosti získané v styku s nimi v Slovenskej národnej rade a jej orgánoch,

f) úzko spolupracovať s národnými výbormi a organizáciami pracujúcich a pomáhať im pri vykonávaní zákonov, iných právnych predpisov a uznesení straníckych a štátnych orgánov, najmä tým, že získavajú občanov svojich volebných obvodov pre aktívne plnenie úloh socialistickej výstavby.

§ 73

(1) Ak sa poslanec nemôže zúčastniť na rokovaniach alebo na prácach Slovenskej národnej rady, musí sa ospravedlniť. Ak by išlo o dlhšie zaneprázdnenie, je poslanec povinný požiadať písomne predsedu Slovenskej národnej rady o dovolenku.

(2) O udelení dovolenky rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Proti jeho rozhodnutiu môže sa poslanec Slovenskej národnej rady do 15 dní odvolať. O odvolaní rozhoduje Slovenská národná rada na svojej najbližšej schôdzke jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.

§ 74

(1) Poslanca Slovenskej národnej rady nemožno trestne ani disciplinárne stíhať ani ho vziať do väzby bez súhlasu Slovenskej národnej rady. Ak Slovenská národná rada súhlas odoprie, je stíhanie navždy vylúčené.

(2) Poslanca Slovenskej národnej rady nemožno vôbec stíhať pre hlasovanie v Slovenskej národnej rade alebo v jej orgánoch. Za výroky pri výkone funkcie poslanca, urobené v Slovenskej národnej rade alebo v jej orgáne, podlieha poslanec len disciplinárnej právomoci Slovenskej národnej rady.

(3) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, je príslušný orgán povinný ihneď to oznámiť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(4) Ak nedá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady súhlas, musí byť poslanec ihneď prepustený.

§ 75

Poslanec Slovenskej národnej rady môže odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to i vtedy, keď prestal byť poslancom.

§ 76

Poslanci Slovenskej národnej rady nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Na výkon funkcie poslanca možno poslanca uvoľniť z pracovného pomeru len s jeho súhlasom.

§ 77

Poslancom Slovenskej národnej rady patrí na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu náhrada. Ak je poslanec Slovenskej národnej rady súčasne poslancom Federálneho zhromaždenia, patrí mu len jedna náhrada, a to vyššia. Poslanecká náhrada nepodlieha dani zo mzdy.

§ 78

(1) Organizácia, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná poskytnúť poslancovi pracovné voľno potrebné na výkon funkcie poslanca.

(2) Poslancovi patrí za čas pracovného voľna náhrada ušlého zárobku. Náhradu ušlého zárobku uhrádza prostredníctvom organizácie, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, štát z prostriedkov rozpočtu Slovenskej národnej rady. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, poskytuje náhradu ušlého zárobku Slovenská národná rada priamo. Ak Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodlo o uvoľnení poslanca, môže mu priznať funkčnú odmenu zodpovedajúcu rozsahu uvoľnenia a závažnosti úloh, na ktoré bol uvoľnený; funkčná odmena sa mu vypláca popri náhrade ušlého zárobku.

(3) Predsedovi Slovenskej národnej rady a podpredsedom Slovenskej národnej rady patrí funkčný plat namiesto náležitostí uvedených v odseku 2; jeho výšku určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré môže tiež určiť, v ktorých prípadoch im patria náhrady sťahovacích výdavkov. Funkčný plat patrí predsedovi Slovenskej národnej rady a podpredsedom Slovenskej národnej rady ešte za čas troch mesiacov po skončení ich funkcie.

(4) Poslanci môžu na území Slovenskej socialistickej republiky bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky. Na cesty na schôdzky Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov alebo na cesty, ktorými ich poverilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady alebo výbor Slovenskej národnej rady, môžu včítane spiatočných ciest používať bezplatne aj lietadlá. Pri uvoľnení poslanca mimo miesta jeho trvalého pobytu trvajúcom dlhšie ako jeden mesiac môže poslanec bezplatne použiť lietadlo aj na návštevu rodiny včítane spiatočných ciest, a to raz za 14 dní. Právo bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky na území Slovenskej socialistickej republiky majú aj poslanci Českej národnej rady, a to, ak ide o použitie lietadiel, na plnenie obdobných úloh uvedených v druhej vete a úloh uvedených v § 69.

§ 79

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určí podrobnosti na vykonanie § 76 až 78, najmä výšku funkčných platov, náhrad, stravného a nocľažného; môže tiež určiť, že náhrada podľa ustanovenia § 77 poslancovi nepatrí, ak vykonáva aj inú funkciu alebo ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas a bez náležitého ospravedlnenia.

Disciplinárne konanie

§ 80

(1) Disciplinárne konanie sa zavádza proti poslancovi, ktorý

a) opätovne sa bez platného ospravedlnenia nezúčastní na schôdzkach alebo iných prácach Slovenskej národnej rady, ktoré mu boli uložené,

b) urazí pri výkone mandátu Slovenskú národnú radu, jej orgány, poslancov Slovenskej národnej rady alebo iných ústavných činiteľov takým spôsobom, ktorý je v rozpore s postavením poslanca Slovenskej národnej rady.

(2) Disciplinárne konanie sa zavedie na návrh predsedu Slovenskej národnej rady alebo v prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) aj na návrh urazeného.

§ 81

Vo všetkých prípadoch disciplinárneho konania musí byť daná poslancovi možnosť obhajoby.

§ 82

Disciplinárne konanie vykonáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré ukladá aj disciplinárne opatrenia: písomné napomenutie, verejné napomenutie, stratu nároku poslanca Slovenskej národnej rady na náhradu alebo jej časti, najviac však na čas jedného mesiaca. Možno uložiť niekoľko disciplinárnych opatrení súčasne.

§ 83

Poslanec má právo podať odvolanie do 15 dní Slovenskej národnej rade. Rovnaké právo má aj urazený, ak Predsedníctvo Slovenskej národnej rady disciplinárne konanie zastaví.

Siedma časť

§ 84

Kancelária Slovenskej národnej rady

(1) Kancelária Slovenskej národnej rady plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti orgánov a poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Na čele Kancelárie Slovenskej národnej rady je vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Činnosť vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady riadi predseda Slovenskej národnej rady.

(3) Organizáciu Kancelárie Slovenskej národnej rady a systemizáciu jej pracovníkov určuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Ôsma časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 85

Na členov Slovenskej národnej rady zvolených podľa ústavného zákona č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky a ďalších členov, ktorých Slovenská národná rada zvolí podľa ústavného zákona o československej federácii, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti poslancov Slovenskej národnej rady zvolených podľa zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady a podľa tohto zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

§ 86

Doterajším funkcionárom Slovenskej národnej rady, ktorí po 1. januári 1969 sa nestanú funkcionármi Slovenskej národnej rady ani členmi vlády Slovenskej socialistickej republiky, patrí funkčný plat a ostatné náležitosti do troch mesiacov po skončení ich funkcie.

§ 87

(1) Pokiaľ nebude zvolené Federálne zhromaždenie podľa ústavného zákona o československej federácii, zvolí Slovenská národná rada 75 poslancov Snemovne národov Federálneho zhromaždenia zo svojich poslancov, ktorí nie sú súčasne poslancami Národného zhromaždenia.

(2) Takto zvolení poslanci Snemovne národov majú voči Slovenskej národnej rade zachované všetky práva a povinnosti podľa tohto zákona o rokovacom poriadku.

§ 88

Zrušuje sa

zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady,

zákon Slovenskej národnej rady č. 48/1965 Zb. o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady,

zákon Slovenskej národnej rady č. 123/1968 Zb. o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady.

§ 89

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Predseda:

Klokoč v. r.