Vyhláška č. 201/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

(v znení č. 159/1970 Zb.)

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1975
Zrušený 157/1975 Zb.

201

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 29. decembra 1968

o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode s Ministerstvom financií a Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozpočtové organizácie využívajú odmeny ako významný nástroj mzdovej sústavy na posilnenie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracovníkov na plnení pracovných úloh. Odmeny môžu pracovníkom poskytovať najmä za mimoriadne pracovné výsledky a za úspešné a iniciatívne plnenie pracovných úloh.

§ 2

(1) O poskytnutí odmeny a o jej výške rozhoduje vedúci organizácie a ním poverení vedúci pracovníci (§ 3) podľa práce pracovníka v určitom časovom období (napr. za štvrťrok, polrok); ak ide o odmenu vedúcemu organizácie, rozhoduje vedúci nadriadeného orgánu, prípadne tento orgán.

(2) Výška odmeny sa určuje tak, aby odmena bola úmerná významu pracovných výsledkov, obťažnosti úloh a pracovnému úsiliu pracovníka.

(3) Za významné pracovné úlohy možno odmeny na zvýšenie ich pobádavosti vypísať vopred; pri splnení úlohy a určených podmienok patrí pracovníkovi odmena vo vypísanej výške.

(4) Odmeny sa vyplácajú v najbližšom výplatnom termíne; vopred vypísané odmeny sa vyplácajú bezprostredne po splnení úloh.

(5) Odmenu podľa tejto vyhlášky nemožno poskytnúť pracovníkovi, ktorému sa poskytla odmena za tú istú prácu podľa iného predpisu.

§ 3

(1) Pre poskytovanie odmien organizácie vyčleňujú zo schváleného mzdového fondu, prípadne z nečerpaných prostriedkov tohto fondu v priebehu roka prostriedky v primeranej výške tak, aby postupne tvorili najmenej 5% ročného mzdového fondu. Z týchto prostriedkov sa vytvoria fondy odmien vedúcich pracovníkov (napr. fond odmien vedúceho organizácie, fond odmien jeho námestníkov, fond odmien vedúcich odborov).

(2) Vedúci organizácie môže pri rozpise mzdového fondu na podriadené organizácie vyčleniť primerané prostriedky pre fond odmien vedúcim a ďalším pracovníkom týchto organizácií za splnenie pracovných úloh, ktoré svojím významom presahujú rámec podriadených organizácií.

§ 5

Bližšie podmienky pre poskytovanie odmien a pre vytváranie fondov odmien určí podľa potreby vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 78/1966 Zb. o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Štanceľ v. r.