Vyhláška č. 200/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1969 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

200

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. decembra 1968

o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje na základe zásad schválených vládou podľa § 12 zák. č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode s Ústrednou radou odborov:


§ 1

(1) V súvislosti so skracovaním pracovného času a zavádzaním prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom*) poskytuje sa pracovníkom v hospodárskych, rozpočtových a iných organizáciách mzdové zvýhodnenie za každú hodinu odpracovanú cez soboty a nedele až do výšky 50 % príslušnej mzdovej tarify, prípadne príslušnej sumy základnej mesačnej mzdy. Do tejto výšky sa započítavajú všetky zvýhodnenia poskytované doteraz pracovníkom za prácu v sobotu a v nedeľu.

(2) Mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele patrí pracovníkom popri príplatku za prácu v nočných smenách a príplatku za prácu nad čas.

(3) Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu podľa predchádzajúcich ustanovení nepatrí pracovníkovi, ak sa mu za prácu v sobotu alebo v nedeľu poskytne príplatok za prácu vo sviatok podľa príslušných predpisov.**)

(4) Ak sa pracovníkom doteraz poskytovalo podľa mzdových predpisov mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu iným spôsobom, prípadne vo väčšom rozsahu, poskytuje sa im toto zvýhodnenie naďalej v doterajšom rozsahu až do zmeny sústavy základných miezd, pokiaľ príslušný ústredný orgán nerozhodne ináč.

§ 2

V organizáciách, v ktorých sa uzaviera kolektívna zmluva, určí sa spôsob a rozsah mzdového zvýhodnenia a podmienky pre jeho poskytovanie v tejto zmluve; v ostatných organizáciách ich určí vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.

§ 3

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na organizácie, v ktorých bol zavedený päťdenný pracovný týždeň na základe predpisov platných do účinnosti vyhlášky č. 63/1968 Zb.


§ 4

Zrušuje sa bod 27 vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom.

**) Paragraf 118 Zákonníka práce.