Vyhláška č. 20/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky

Čiastka 8/1968
Platnosť od 01.03.1968
Účinnosť od 16.03.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť dňom podpisu.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. januára 1968

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky


Dňa 11. októbra 1967 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky.

Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sudánskej republiky vedené snahou o rozšírenie kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi oboma krajinami v záujme ďalšieho rozvíjania priateľských vzťahov a posilňovania vzájomného porozumenia medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú upevňovať kultúrne, vedecké a umelecké styky výmenou informácií o výskumnej činnosti, výmenou učebníc, publikácií, informačných brožúr, výstav, filmov, údajov o vzdelaní, vede, kultúre, športe, tlači, rozhlase, televízii a iných odboroch.

Článok 2

1. Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri:

a) výmene univerzitných profesorov, vedcov a výskumných pracovníkov;

b) výmene vedeckých, výchovných, kultúrnych, umeleckých a športových delegácií;

c) výmene spisovateľov, novinárov, dopisovateľov a zástupcov tlačových kancelárií.

2. Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou podľa ustanovenia odseku 1 všetky potrebné podmienky pre splnenie úloh.

Článok 3

1. Každá zo zmluvných strán umožní študentom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách a pracovníkom z odboru výskumu odbornú výchovu v príslušných vysokoškolských zariadeniach a ústavoch.

2. Každá zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane podľa svojich možností štipendiá na štúdium na svojich školách.

Článok 4

1. Obe zmluvné strany budú uznávať hodnosti, diplomy a vysvedčenia vydávané v druhej krajine.

2. O porovnateľnosti vedeckých hodností a diplomov sa uzavrie osobitná dohoda.

Článok 5

Obe zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi univerzitami a vedeckými inštitúciami oboch krajín.

Článok 6

Obe zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi kultúrnymi organizáciami oboch krajín.

Článok 7

1. Každá zo zmluvných strán bude podporovať vydávanie prekladov, ako aj šírenie kníh a publikácií o historickom vývoji, dosiahnutých výsledkoch rozvoja a činnosti vo všetkých oblastiach života druhej krajiny.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán budú spolupracovať pri príprave učebníc a učebných pomôcok.

Článok 8

Obe zmluvné strany budú vzájomne podporovať a umožňovať

a) výmenu umelcov, orchestrov a súborov,

b) usporadúvanie výstav a prednášok,

c) výmenu gramofónových platní, magnetofónových záznamov a umeleckých publikácií,

d) výmenu pracovníkov z oblasti kultúry a umenia na výkon odbornej činnosti alebo získanie kvalifikácie.

Článok 9

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi inštitúciami a organizáciami, uvádzanie filmov druhej strany, výmenu expertov na úseku kinematografie, usporadúvanie filmových festivalov, spoluprácu medzi knižnicami, múzeami a inými inštitúciami s cieľom výmeny vedeckého materiálu a periodík.

Článok 10

Obe zmluvné strany budú spolupracovať a vzájomne si pomáhať v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.

Článok 11

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu športových organizácií a sväzov oboch krajín a poskytovať si vzájomnú pomoc pri príprave a zvyšovaní odbornosti pracovníkov z tejto oblasti.

Článok 12

Obe zmluvné strany umožnia zriaďovanie kultúrnych a technických stredísk na svojom území v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

Článok 13

Na vykonávanie tejto Dohody budú príslušné orgány zmluvných strán dojednávať plány výmen na obdobie jedného alebo dvoch rokov.

Článok 14

Táto Dohoda vstupuje v platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Prahe 11. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Hájek v. r.

Za vládu

Sudánskej republiky:

Sayed Yahia El Fadli v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.