Vyhláška č. 192/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 13.01.1969
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku XII 7. februárom 1968.

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí

z 19. decembra 1968

o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu


Dňa 1. júla 1959 vo Viedni Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu schválila Dohodu o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval a listina o prijatí Dohody bola 7. februára 1968 uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Dohoda nadobudla pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku XII 7. februárom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Overená kópia Dohody je uložená v archíve Ministerstva zahraničných vecí.

Minister:

v z. Ing. Bušniak v. r.

DOHODA

o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Keďže článok XV C Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu ustanovuje, že právna spôsobilosť, výsady a imunity spomínané v tomto článku budú vymedzené v osobitnej dohode alebo dohodách medzi Agentúrou, ktorú na ten účel bude zastupovať generálny riaditeľ konajúci podľa smerníc Rady guvernérov, a jednotlivými členmi,

keďže Dohoda o vzťahoch medzi Agentúrou a Organizáciou Spojených národov bola prijatá podľa článku XVI Stanov a

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v úsilí o čo najväčšie zjednotenie výsad a imunít, ktoré požíva Organizácia Spojených národov a rôzne odborné organizácie pridružené k Organizácii Spojených národov, prijalo Dohovor o výsadách a imunitách odborných organizácií a rad členov Organizácie Spojených národov sa k nemu pripojil,

Rada guvernérov

1. schválila bez toho, žeby tým zaviazala vlády zastúpené v Rade, nižšie uvedený text, ktorý sa všeobecne zhoduje s Dohovorom o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, a

2. vyzýva členské štáty Agentúry, aby uvážili tento text, a ak zistia, že je v poriadku, aby prijali uvedenú Dohodu.

Článok I

Definície

Oddiel I

V tomto Dohovore:

(1) Výraz „Agentúra“ znamená Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu.

(2) Pre účely článku III slová „majetok a aktíva“ zahŕňajú taktiež majetok a fondy opatrované Agentúrou alebo spravované Agentúrou pri výkone jej funkcií podľa Stanov.

(3) Pre účely článkov V a VIII výraz „zástupcovia členov“ zahŕňa všetkých guvernérov, zástupcov, náhradníkov, poradcov, technických expertov a tajomníkov delegácií.

(4) V oddieloch 12, 13, 14 a 27 sa výrazom „schôdza zvolaná Agentúrou“ rozumie schôdza:

1. jej generálnej konferencie a jej Rady guvernérov;

2. akejkoľvek medzinárodnej konferencie, sympózia, seminára alebo panelu zvolané Agentúrou;

3. akéhokoľvek výboru ktoréhokoľvek z týchto orgánov.

(5) Pre účely článku VI a IX výraz „úradníci Agentúry“ znamená generálneho riaditeľa a všetok personál Agentúry s výnimkou personálu najímaného v mieste a plateného hodinovou mzdou.

Článok II

Právna spôsobilosť

Oddiel 2

Agentúra je právnickou osobou. Má spôsobilosť a) dojednávať zmluvy, b) nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať ním, c) vystupovať pred súdmi.

Článok III

Majetok, fondy a aktíva

Oddiel 3

Agentúra, jej majetok a aktíva kdekoľvek umiestené a v držbe u kohokoľvek požívajú imunitu voči všetkým formám právneho konania, pokiaľ sa jej Agentúra v určitom prípade výslovne nezriekla. Rozumie sa však, že žiadne zrieknutie sa imunity nemôže sa vzťahovať na akékoľvek exekučné opatrenie.

Oddiel 4

Miestnosti Agentúry sú nedotknuteľné. Majetok a aktíva Agentúry kdekoľvek umiestené a v držbe u kohokoľvek požívajú imunity voči prehliadke, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu a akémukoľvek inému exekučnému, administratívnemu, súdnemu alebo zákonodarnému zásahu.

Oddiel 5

Archívy Agentúry a vôbec všetky listiny, ktoré jej patria alebo sú v jej držbe, sú nedotknuteľné, nech sú umiestené kdekoľvek.

Oddiel 6

Nepodliehajúc finančnej kontrole, predpisom a moratóriám akéhokoľvek druhu

a) Agentúra môže mať v držbe fondy, zlato alebo akúkoľvek menu a mať účty v akejkoľvek mene a

b) Agentúra môže voľne prevádzať svoje fondy, zlato alebo menu z jednej do druhej krajiny alebo vnútri ktorejkoľvek krajiny a vymieňať akúkoľvek menu, ktorú má v držbe, za akúkoľvek inú menu.

Oddiel 7

Pri výkone svojich práv podľa oddielu 6 bude Agentúra náležite dbať na všetky pripomienky vlád ktorejkoľvek zmluvnej strany, pokiaľ zistí, že im môže vyhovieť bez ujmy na svojich záujmoch.

Oddiel 8

Agentúra, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú

a) oslobodené od všetkých priamych daní; rozumie sa však, že Agentúra sa nebude domáhať oslobodenia od daní, ktoré sú v skutočnosti iba úhradou za všeobecne užitočné služby;

b) oslobodené od colných poplatkov a dovozných a vývozných zákazov a obmedzení, pokiaľ ide o predmety dovážané alebo vyvážané Agentúrou pre jej úradnú potrebu; rozumie sa však, že predmety dovezené s týmto oslobodením sa nepredajú v štáte, do ktorého boli dovezené, okrem ak za podmienok dohodnutých s vládou tohto štátu;

c) oslobodené od colných poplatkov a vyňaté zo zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze jej publikácií.

Oddiel 9

Hoci sa Agentúra spravidla nebude domáhať oslobodenia od spotrebných dávok a od daní z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku tvoriacich súčasť ceny, ktorá sa má zaplatiť, zmluvné strany napriek tomu urobia, kedykoľvek to bude možné, vhodné správne opatrenia na odpustenie alebo vrátenie dávky alebo dane, keď Agentúra urobí pre úradnú potrebu dôležité nákupy, na ktoré takéto dávky a dane boli alebo sa majú uvaliť.

Článok IV

Výhody v spojení

Oddiel 10

Agentúra bude požívať na území každého štátu, ktorý je stranou tejto Dohody, pokiaľ to môže byť zlučiteľné s akýmikoľvek medzinárodnými dohovormi, predpismi a dojednaniami, ktorých je príslušný štát stranou, pre dopravovanie úradných správ a nakladanie nie menej výhodnejšie ako je nakladanie poskytované vládou tohto štátu ktorejkoľvek inej vláde, vrátane jej diplomatickej misie, pokiaľ ide o prednostné práva, sadzby a poplatky za poštové a telekomunikačné spojenie, aj pokiaľ ide o novinárske sadzby za správy pre tlač a rozhlas.

Oddiel 11

Úradná korešpondencia a ostatné úradné spojenia Agentúry nepodliehajú cenzúre.

Agentúra má právo používať šifry a odosielať a prijímať korešpondenciu a iné úradné oznámenia prostredníctvom kuriérov alebo v zapečatených batožinách požívajúcich tie isté imunity a výsady ako diplomatickí kuriéri a diplomatické batožiny.

Nič sa v tomto oddiele nebude vykladať tak, žeby to vylučovalo prijatie vhodných bezpečnostných opatrení určených na základe dohody medzi zmluvnou stranou tejto Dohody a Agentúrou.

Článok V

Zástupcovia členských štátov

Oddiel 12

Zástupcovia členských štátov požívajú na schôdzach zvolaných Agentúrou pri výkone svojich funkcií a cestou do miesta schôdze a z tohto miesta tieto výsady a imunity:

a) imunity voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zhabaniu osobných batožín a imunity voči právnemu konaniu akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre všetko konanie vo svojej úradnej funkcii;

b) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

c) právo používať šifry a prijímať listiny a korešpondenciu kuriérom alebo v zapečatených batožinách;

d) pre seba i svojich manželov vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení, z hlásenia cudzincov a z povinností vyplývajúcich zo služby štátu, do ktorého prichádzajú alebo ktorým prechádzajú pri výkone svojich funkcií;

e) pokiaľ ide o devízové alebo menové obmedzenia, tie isté výhody, ktoré sa poskytujú zástupcom cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;

f) pokiaľ ide o osobné batožiny, tie isté imunity a výhody, ktoré sa poskytujú diplomatickým zástupcom obdobnej hodnosti.

Oddiel 13

Aby sa zástupcom členských štátov v Agentúre zabezpečila na schôdzkach zvolaných Agentúrou plná sloboda slova a plná nezávislosť pri plnení ich povinností, bude sa imunita voči právnemu konaniu pre ústne alebo písomné výroky a pre všetko konanie pri plnení svojich povinností poskytovať aj naďalej, keď tieto osoby už nebudú tieto povinnosti plniť.

Oddiel 14

Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, za dobu pobytu sa nepovažujú tie obdobia, po ktoré sa zástupcovia členských štátov v Agentúre a na schôdzach zvolaných Agentúrou zdržiavajú pre plnenie svojich povinností v niektorom členskom štáte.

Oddiel 15

Výsady a imunity sa zástupcom zmluvných strán neposkytujú pre ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého vykonávania ich úloh súvisiacich s Agentúrou. Preto má zmluvná strana nielen právo, ale povinnosť zriecť sa imunity svojho zástupcu v každom prípade, v ktorom by podľa mienky zmluvnej strany imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na účele, pre ktorý sa imunita poskytuje.

Oddiel 16

Ustanovenia oddielu 12, 13 a 14 nemožno používať vo vzťahu medzi zástupcom a orgánmi štátu, ktorého je príslušníkom alebo ktorého je alebo bol zástupcom.

Článok VI

Úradníci

Oddiel 17

Agentúra z času na čas oznámi vládam všetkých zmluvných strán tejto Dohody mená úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a článku IX.

Oddiel 18

a) Úradníci Agentúry:

(i) požívajú imunity voči právnemu konaniu pre ústne alebo písomné výroky a pre všetko konanie pri výkone svojich úradných funkcií;

(ii) sú vyňatí zo zdanenia platov a požitkov platených im Agentúrou za tých istých podmienok ako úradníci Organizácie Spojených národov;

(iii) požívajú spolu so svojimi manželmi a s príbuznými od nich závislými imunity voči prisťahovaleckým obmedzeniam a voči hláseniu cudzincov;

(iv) požívajú rovnaké výsady, pokiaľ ide o devízové výhody, ako úradníci diplomatických misií obdobných hodností;

(v) požívajú spolu so svojimi manželmi a s príbuznými od nich závislými v čase medzinárodných kríz tie isté repatriačné výhody ako úradníci diplomatických misií obdobných hodností;

(vi) majú právo bezcolne doviezť svoj nábytok a zvršky v čase prvého nástupu do úradu v príslušnej krajine.

b) Úradníci Agentúry požívajú pri výkone funkcie inšpektora podľa čl. XII Stanov Agentúry alebo funkcie odborníka kvalifikovaného na preskúmanie projektu podľa čl. XI uvedených Stanov a pri cestovaní v úradnej funkcii na ceste do miesta výkonu týchto funkcií a späť všetky dodatočné výsady a imunity uvedené v článku VII tejto Dohody, pokiaľ je to nevyhnutné na účinný výkon takýchto funkcií.

Oddiel 19

Úradníci Agentúry požívajú imunity voči povinnostiam vyplývajúcim zo služieb štátu, pričom vo vzťahu k štátom, ktorých sú občanmi, sa táto imunita týka iba tých úradníkov Agentúry, ktorých mená boli v súvislosti s ich poslaním zahrnuté do zoznamu zostaveného generálnym riaditeľom Agentúry a schváleného príslušným štátom.

Ak by iní úradníci Agentúry mali byť povolaní na výkon služby štátu, príslušný štát poskytne na žiadosť Agentúry takýto dočasný odklad povolania uvedených úradníkov, aký je potrebný na to, aby sa zabránilo prerušeniu dôležitej práce.

Oddiel 20

Okrem výsad a imunít uvedených v oddieloch 18 a 19 generálny riaditeľ Agentúry a taktiež úradník, ktorý koná v jeho mene v čase jeho neprítomnosti, požívajú spolu so svojimi manželmi a maloletými deťmi také výsady a imunity, vyňatia a výhody, aké sa poskytujú podľa medzinárodného práva diplomatickým zástupcom, ich manželom a maloletým deťom. Tie isté výsady a imunity budú sa tiež poskytovať zástupcovi generálneho riaditeľa alebo úradníkovi Agentúry v rovnakom postavení.

Oddiel 21

Výsady a imunity sa úradníkom poskytujú iba v záujme Agentúry a nie pre osobný prospech. Agentúra má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek úradníka v každom prípade, v ktorom by podľa jeho mienky prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch tejto Agentúry.

Oddiel 22

Agentúra bude vždy spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, aby uľahčila riadny výkon práva, zabezpečila zachovávanie policajných predpisov a zabránila každému zneužitiu výsad, imunít a výhod uvedených v tomto článku.

Článok VII

Experti vysielaní Agentúrou

Oddiel 23

Expertom (iným než úradníkom podľa článku VI) pôsobiacim vo výboroch Agentúry alebo vysielaným Agentúrou, vrátane inšpektorov vysielaných podľa článku XII Stanov Agentúry a odborníkov kvalifikovaných na preskúmanie projektov podľa článku XI, poskytnú sa tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre efektívny výkon ich funkcií, a to aj na čas potrebný na cesty v súvislosti so službou v takýchto výboroch alebo pri poslaniach:

a) imunita voči zatknutiu alebo väzbe a voči zhabaniu osobných batožín;

b) imunita voči právnemu konaniu akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky alebo pre konanie pri výkone svojich úradných funkcií; takáto imunita sa bude i naďalej poskytovať i vtedy, keď tieto osoby nebudú už pôsobiť vo výboroch Agentúry alebo nebudú plniť poslanie pre Agentúru;

c) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

d) s cieľom ich spojenia s Agentúrou právo používať šifry a prijímať listiny a korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených batožinách;

e) tie isté výhody, pokiaľ ide o menové alebo devízové obmedzenia, ktoré sa poskytujú zástupcom cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;

f) tie isté imunity a výhody, pokiaľ ide o osobné batožiny, ktoré sa poskytujú diplomatickým zástupcom obdobnej hodnosti.

Oddiel 24

V paragrafoch c) a d) oddielu 23 nebude sa nič vykladať tak, aby to vylučovalo prijatie vhodných bezpečnostných opatrení ustanovených dohodou medzi zmluvnou stranou tejto Dohody a Agentúrou.

Oddiel 25

Výsady a imunity sa poskytujú expertom Agentúry v záujmoch Agentúry a nie pre ich osobný prospech. Agentúra bude mať právo i povinnosti zbaviť imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom by podľa jej názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom by sa jej bolo možno zriecť bez ujmy na záujmoch Agentúry.

Článok VIII

Zneužitie výsady

Oddiel 26

Ak ktorákoľvek zmluvná strana tejto Dohody predpokladá, že došlo k zneužitiu výsady alebo imunity uvedenej v tejto Dohode, budú sa medzi touto stranou a Agentúrou konať konzultácie s cieľom zistiť, či k nemu došlo, a v kladnom prípade s cieľom zabezpečiť, aby sa neopakovalo. Ak konzultácie nepovedú k uspokojivému výsledku pre tento štát a pre Agentúru, bude otázka, či došlo k zneužitiu výsady alebo imunity, vyriešená podľa ustanovenia oddielu 34. Ak sa dospeje k záveru, že k zneužitiu došlo, bude mať zmluvná strana tejto Dohody, ktorá bola zneužitím poškodená, právo odňať Agentúre po jej upovedomení výhody vyplývajúce z výsady alebo imunity, ktorá bola zneužitá. Odňatie výsad alebo imunít však nesmie rušivo zasiahnuť do základnej činnosti Agentúry alebo zabraňovať Agentúre vo vykonávaní jej hlavných funkcií.

Oddiel 27

Miestne orgány nesmú požiadať zástupcov členských štátov na zhromaždeniach zvolaných Agentúrou, pri výkone svojich funkcií a počas svojej cesty do miesta a z miesta zhromaždenia a úradníkov kategórie ustanovenej v oddiele 1 (5), aby opustili štát, v ktorom vykonávajú svoje funkcie v súvislosti s akoukoľvek úradnou činnosťou. Avšak v prípade zneužitia výsad spojených s pobytom, ktorého sa takáto osoba dopustila mimo rámca svojich úradných funkcií, môže vláda tohto štátu požiadať, aby tento štát opustila za týchto podmienok:

a) Zástupcovia členských štátov alebo osoby, ktoré majú podľa oddielu 20 nárok na diplomatické imunity, nebudú požadovaní, aby opustili štát iným spôsobom, než podľa procedúry uplatňovanej voči diplomatickým zástupcom akreditovaným v tomto štáte.

b) V prípade, v ktorom ide o úradníka, na ktorého sa nevzťahuje oddiel 20, miestne orgány nevydajú príkaz, aby opustil príslušný štát, inak ako so súhlasom ministra zahraničných vecí tohto štátu, ktorý sa môže vysloviť len po konzultácii s generálnym riaditeľom Agentúry; ak proti úradníkovi prebieha konanie o vyhostenie, generálny riaditeľ Agentúry má právo zúčastniť sa na takomto konaní v mene osoby, proti ktorej bolo zavedené.

Článok IX

Laissez-passer

Oddiel 28

Úradníci Agentúry môžu používať laissez-passer Organizácie Spojených národov v súlade s administratívnymi dojednaniami uzavretými medzi generálnym riaditeľom Agentúry a generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov. Generálny riaditeľ Agentúry bude informovať všetky zmluvné strany o každom takto uzavretom administratívnom dojednaní.

Oddiel 29

Zmluvné strany tejto Dohody uznajú a prijmú laissez-passer Organizácie Spojených národov vydané úradníkom Agentúry ako platné cestovné doklady.

Oddiel 30

Žiadosti o víza, pokiaľ sa vyžadujú od úradníkov Agentúry, ktorí majú laissez-passer Organizácie Spojených národov, budú sa vybavovať čo najrýchlejšie, ak k nim bude priložené potvrdenie o tom, že úradníci cestujú v súvislosti s vecami Agentúry. Okrem toho sa týmto osobám uľahčí rýchle cestovanie.

Oddiel 31

Výhody obdobné tým, ktoré sú uvedené v oddiele 30, sa poskytujú expertom a iným osobám, ktorí hoci nemajú laissez-passer Organizácie Spojených národov, majú potvrdenie, že cestujú v súvislosti s vecami Agentúry.

Oddiel 32

Generálny riaditeľ, zástupca generálneho riaditeľa a ostatní úradníci, ktorí nemajú nižšiu hodnosť ako vedúci oddelenia Agentúry a ktorí cestujú na laissez-passer Organizácie Spojených národov v súvislosti s vecami Agentúry, požívajú pri cestovaní tie isté výhody ako úradníci diplomatických misií obdobnej hodnosti.

Článok X

Urovnanie sporov

Oddiel 33

Agentúra urobí opatrenia pre vhodný spôsob urovnávania:

a) sporov vzniknutých zo zmlúv alebo iných sporov súkromnoprávnej povahy, v ktorých je Agentúra stranou;

b) sporov, v ktorých je zúčastnený ktorýkoľvek úradník, alebo expert Agentúry, ktorý pre svoje úradné postavenie požíva imunitu, pokiaľ nedošlo k zrieknutiu sa imunity podľa ustanovení oddielu 21 alebo 25.

Oddiel 34

Pokiaľ sa strany v niektorom prípade nedohodnú, že použijú iný prostriedok na urovnanie, všetky spory vzniknuté z výkladu alebo vykonávania tejto Dohody budú predložené Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade s jeho Štatútom. Ak medzi Agentúrou a členským štátom vznikne spor a ak sa nedosiahne dohoda o akomkoľvek inom prostriedku urovnania, podá sa podľa článku 96 Charty Organizácie Spojených národov, článku 65 Štatútu Dvora a príslušných ustanovení dohody uzavretej medzi Organizáciou Spojených národov a Agentúrou žiadosť o posudok o akejkoľvek právnej otázke zahrnutej v spore. Strany prijmú posudok Medzinárodného súdneho dvora ako rozhodujúci.

Článok XI

Výklad

Oddiel 35

Ustanovenia tejto Dohody sa budú vykladať so zreteľom na funkcie zverené Agentúre jej Stanovami.

Oddiel 36

Ustanovenia tejto Dohody nijakým spôsobom neobmedzujú alebo nie sú na ujmu pre výsady a imunity, ktoré poskytol alebo môže poskytnúť Agentúre ktorýkoľvek štát preto, že na území tohto štátu je umiestené jej sídlo alebo sídla jej oblastných úradovní alebo že sú tam v spojitosti s projektmi alebo činnosťou Agentúry úradníci, experti, materiál, vybavenie alebo zariadenie vrátane toho, že sa na tieto projekty alebo iné zariadenia Agentúry vzťahujú záruky. Táto Dohoda nemá brániť uzavretiu dodatočnej dohody upravujúcej ustanovenia tejto Dohody alebo rozširujúcej alebo obmedzujúcej výsady a imunity poskytované touto Dohodou medzi Agentúrou a ktorýmkoľvek členským štátom.

Oddiel 37

Dohoda samotná nemá pôsobiť tak, aby zrušovala alebo menila ustanovenia Stanov Agentúry alebo akékoľvek práva alebo povinnosti, ktoré by inak mohla mať, získať alebo prevziať.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

Oddiel 38

Táto Dohoda sa doručí každému členskému štátu Agentúry na prijatie. Prijatie Dohody sa uskutoční uložením listiny o prijatí u generálneho riaditeľa a Dohoda nadobudne pre každý členský štát platnosť dátumom uloženia jeho listín o prijatí. Len čo ktorýkoľvek štát uložil listinu o prijatí, môže vykonávať podľa svojich právnych predpisov ustanovenia tejto Dohody. Generálny riaditeľ zašle overené odpisy tejto Dohody vláde každého členského štátu Agentúry a taktiež štátu, ktorý sa stane členom Agentúry v budúcnosti, a bude informovať všetky členské štáty o uložení každej listiny o prijatí a o každej notifikácii o vypovedaní uvedenej v oddiele 39.

Pripúšťa sa, aby členské štáty urobili k tejto Dohode výhrady. Výhrady sa môžu urobiť iba v čase uloženia listín členského štátu o prijatí a generálny riaditeľ ich bez meškania doručí všetkým členským štátom Agentúry.

Oddiel 39

Táto Dohoda zostane v platnosti medzi Agentúrou a každým členským štátom, ktorý uložil listiny o prijatí, na tak dlhú dobu, dokiaľ štát zostane členom Agentúry alebo dokiaľ revidovanú Dohodu neschváli Rada guvernérov a dokiaľ sa členský štát nestal zmluvnou stranou revidovanej Dohody; za podmienky, že členský štát notifikuje vypovedanie Dohody generálnemu riaditeľovi, táto Dohoda stratí voči takémuto členskému štátu platnosť, a to jeden rok po prijatí uvedenej notifikácie generálnym riaditeľom.

Oddiel 40

Na žiadosť jednej tretiny zmluvných strán tejto Dohody Rada guvernérov Agentúry uváži, či schváli k Dohode dodatky. Dodatky schválené Radou guvernérov nadobudnú platnosť po ich prijatí v súlade s procedúrou ustanovenou v oddiele 38.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.