Vyhláška č. 191/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968 do20.01.1976
Účinnosť od 13.01.1969 do20.01.1976
Zrušený 4/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 3. májom 1968.

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí

z 19. decembra 1968

o Dohode o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou

Dňa 10. októbra 1967 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou.

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 3. májom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

v z. Ing. Bušniak v. r.

DOHODA
o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kráľovstva Belgicka vo svojom mene a na základe uzavretých dohôd v mene Luxemburského veľkovojvodstva.

vedené prianím rozvíjať vzájomné hospodárske vzťahy, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú napomáhať rozvoj priemyslovej a technickej spolupráce a podporovať ju vo všetkých odvetviach hospodárstva svojich krajín, najmä priemyslu.

Článok 2

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 budú zmluvné strany podporovať:

a) spoluprácu medzi priemyslovými podnikmi s cieľom využitia výrobných kapacít, vzájomnej kompletizácie výrobkov a spoločnej výroby zariadení;

b) spoluprácu s cieľom vypracovania projektov a výstavby priemyslových podnikov;

c) postupovanie patentov a výrobných licencií;

d) spoločné riadenie vedecko-technického výskumu medzi podnikmi a priemyslovými organizáciami s cieľom prípadného technického a hospodárskeho využitia;

e) výmenu technickej dokumentácie medzi priemyslovými podnikmi;

f) výmenu publikácií a technických filmov;

g) organizovanie konzultácií a konferencií medzi expertmi;

h) organizovanie praxe v priemyslových podnikoch a organizáciách zaoberajúcich sa aplikovaným výskumom.

Článok 3

Príslušné orgány pre riadenie vedy a techniky v Československej socialistickej republike a v Hospodárskej únii belgicko-luxemburskej budú skúmať možnosti pre spoločný vedecký výskum v oblasti technológie a prijmú primerané opatrenia na jeho konkretizáciu.

Článok 4

Na vykonávanie tejto Dohody a na riešenie otázok z nej vyplývajúcich bude vytvorená Zmiešaná komisia zložená z predstaviteľov určených obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 5

Zmiešaná komisia sa bude schádzať striedavo v Prahe a v Bruseli, a to spravidla raz ročne. Jej úlohou bude zaoberať sa programami a návrhmi, ktoré predložia obidve zmluvné strany a ktoré majú usmerňovať priemyslovú a technickú spoluprácu medzi nimi.

Článok 6

Na rokovania Zmiešanej komisie môžu byť prizvaní predstavitelia hospodárskych organizácií, výskumných ústavov zaoberajúcich sa aplikovaným výskumom, spoločností a zainteresovaných podnikov.

Článok 7

Zmiešaná komisia predkladá príslušným orgánom zásadné problémy týkajúce sa priemyslovej a technickej spolupráce medzi zmluvnými stranami, ako aj základné otázky týkajúce sa činnosti komisie spolu s návrhmi na ich riešenie.

Článok 8

Zmluvy a dojednania upravujúce spoluprácu vyplývajúcu z tejto Dohody budú sa uzavierať v súlade s právnymi predpismi platnými v príslušných krajinách. Budú upresňovať okolnosti a podmienky vzájomných záväzkov.

Článok 9

Dodávky výrobkov zo spolupráce predpokladanej touto Dohodou sa budú uskutočňovať v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v oblasti dovozu a vývozu, platnými v krajinách zmluvných strán v čase dodávok.

Zmluvné strany priaznivo posúdia prípadné nevyhnutné opatrenia na uľahčenie týchto dodávok.

Článok 10

Platby vznikajúce zo zmlúv a dojednaní podľa tejto Dohody sa budú vykonávať podľa platnej platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou na jednej strane a medzi Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou a Holandským kráľovstvom na druhej strane.

Ak taká dohoda nebude, platby sa uskutočnia podľa platných devízových predpisov v krajinách zmluvných strán v čase platieb.

Článok 11

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si obidve zmluvné strany oznámia, že na ich strane boli splnené podmienky pre vstup Dohody do platnosti.

Táto Dohoda je uzavretá na neobmedzený čas.

Dohodu môže vypovedať jedna zo zmluvných strán a jej platnosť sa skončí šesť mesiacov od okamihu vypovedania, ktoré však nebude mať vplyv na záväzky urobené v rámci tejto Dohody a platné v okamihu vypovedania.

Na dôkaz toho podpísaní, na tento účel riadne splnomocnení, túto Dohodu podpísali.

Dané v Bruseli 10. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, francúzskom a holandskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Dr. F. Vlasák v. r.

Za Hospodársku úniu belgicko-luxemburskú:

A. de Winter v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.