Vyhláška č. 190/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 13.01.1969
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol na základe svojho článku 53 platnosť 1. januárom 1967. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol podľa článku 18 platnosť 3. januárom 1968.

OBSAH

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí

z 19. decembra 1968

o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965


Dňa 12. novembra 1965 bol v Montreux dojednaný Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola 3. januára 1968 uložená na generálnom sekretariáte Medzinárodnej telekomunikačnej únie, u depozitára Dohovoru.

Dohovor nadobudol na základe svojho článku 53 platnosť 1. januárom 1967. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol podľa článku 18 platnosť 3. januárom 1968.

Overená kópia Dohovoru spolu s českým prekladom je uložená v archíve Ministerstva zahraničných vecí.

Minister:

v z. Ing. Bušniak v. r.