Vyhláška č. 188/1968 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

OBSAH

188

VYHLÁŠKA

Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové

z 12. augusta 1968,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad.

Mestský národný výbor v Třebechoviciach pod Orebom, okr. Hradec Králové.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Tajomník: Ryšávka v. r.

Predseda: Grosser v. r.