Vyhláška č. 186/1968 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich

(v znení č. 42/1973 Zb.)

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1980
Účinnosť od 30.04.1973 do31.12.1980
Zrušený 173/1980 Zb.

186

VYHLÁŠKA

Štátneho štatistického úradu

z 19. decembra 1968

o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich

Štátny štatistický úrad ustanovuje podľa § 28 ods. 1 písm. c) v spojení s odsekom 2 písm. a) a podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


§ 1

Pre účely sledovania počtu, štruktúry, kvalifikácie, odmeňovania a pohybu pracovných síl a pre účely sociálneho zabezpečenia zavádza sa Jednotná evidencia pracujúcich.

§ 2

Jednotnú evidenciu pracujúcich tvorí sústava záväzných ukazovateľov uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Jednotnú evidenciu pracujúcich vedú za jednotlivé osoby všetky socialistické organizácie a iní zamestnávatelia (ďalej len „organizácie“), na ktorých sa vzťahujú predpisy o povinnom vedení záznamov pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.*) Kategórie osôb, o ktorých sa Jednotná evidencia pracujúcich vedie, sú uvedené v sústave záväzných ukazovateľov.

(2) Spôsob vedenia Jednotnej evidencie pracujúcich v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra sa určí na základe dohody predsedu Štátneho štatistického úradu s ministrami národnej obrany a vnútra.

§ 4

(1) Organizácie upravia svoju doterajšiu evidenciu o pracujúcich tak, aby obsahovala ukazovatele ustanovené touto vyhláškou a musia dbať na to, aby údaje Jednotnej evidencie pracujúcich boli v súlade so skutočným stavom.

(2) Iné predpisy o evidencii pracujúcich, ktorými sa organizáciám ukladajú ďalšie povinnosti, ani vnútorné úpravy tejto evidencie urobené organizáciou pre svoju vlastnú potrebu, nie sú touto vyhláškou dotknuté.

§ 5

Klasifikácie, sústavy ukazovateľov, číselníky a metodickú náplň, ako aj spôsob štatistického sledovania záväzných ukazovateľov, ktoré sú obsiahnuté v prílohe tejto vyhlášky, vydá Štátny štatistický úrad osobitnými smernicami.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.


Príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb.

Sústava ukazovateľov jednotnej evidencie pracujúcich sa člení do týchto tried:

0 Ukazovatele o organizácii

1 Identifikačné a rodné dátumy pracovníka

2 Školské vzdelanie a kvalifikácia pracovníka

3 Ukazovatele o pracovnom zaradení pracovníka v organizácii

4 Ostatné ukazovatele osobnej agendy (vnútorné ukazovatele organizácie)

5 Ukazovatele nemocenského poistenia

6 Ukazovatele mzdovej agendy a dôchodkového zabezpečenia

7 Ukazovatele mzdovej agendy - výplaty

8 Ukazovatele sociálnych dávok

9 Ukazovatele mzdovej agendy - zrážky

Ukazovatele jednotnej evidencie pracujúcich sa delia podľa týchto skupín pracujúcich:

A Pracujúci v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)1)

B Trvalo činní v JRD2)

C Jednotlivo hospodáriaci roľníci

D Samostatne hospodáriaci (mimo poľnohospodárstva)

E Domáci robotníci

F Pracovníci na prechodnú potrebu3)

G Učni v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)

H Učni v JRD

Zoznam záväzných ukazateľov jednotnej evidencie pracujúcich

Číslo ukazovateľaNázov ukazovateľaSkupina pracujúcich4)
ABCDEFGH
001Číslo organizácie////////
002Sídlo organizácie ////////
003Sídlo trvalého pracoviska //--////
101Priezvisko, meno, akademický titul, hodnosť, rodné meno ////////
104Rodné číslo ////////
105Rodinný stav ////////
106Národnosť////////
107Trvalé bydlisko ////////
201Najvyššie dosiahnuté vzdelanie /////-//
202Odbor dosiahnutého školského vzdelania - učebný odbor /////-//
301Dátum vzniku pracovného (učebného) pomeru //--////
302Dôvod príchodu pracovníka do organizácie //--////
303Zamestnanie vykonávané v organizácii//-///--
304Druh činnosti //------
306Mzdové zaradenie //--//--
307Splnenie požadovanej kvalifikácie /-------
308Zmenená pracovná schopnosť ////////
309Dátum ukončenia pracovného (učebného) pomeru //--////
310Dôvod ukončenia pracovného (učebného) pomeru //--/-//
311Druh vyňatia z evidenčného počtu//--//--
312Skupina pracujúcich ////////
314Druh pracovného pomeru //--//--
501Počet detí, u ktorých je nárok na prídavky na deti ////////
601Zákonný týždenný pracovný úväzok //------
602Mzdová sadzba - základný plat /--//-/-
605Druh dôchodku pracovníka ////////
606Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie //-/-///
650Počet odpracovaných hodín/-------
660Počet neodpracovaných hodín /-------
671Počet kalendárnych dní doby zamestnania za sledované obdobie /-----/-
672Počet kalendárnych dní, po ktoré pracovník vykonával zamestnanie zaradené do jednotlivých pracovných kategórií pre dôchodkové zabezpečenie //-/-///
681Počet kalendárnych dní, za ktoré sa vyplácali dávky nemocenského poistenia////////
682Počet kalendárnych dní ostatných náhradných dôb pre dôchodkové zabezpečenie //--////
683Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách //////--
710Základné časové mzdy, platy a úkolové mzdy /---/-/-
720Príplatky a doplatky ku mzde/---/---
730Prémie a odmeny //--/---
740Podiely na hospodárskych výsledkoch //--/---
750Náhrady miezd //--/---
760Ostatné osobné výdavky /---/---
770Výplaty nezahŕňané do mzdových prostriedkov /---/---
780Výplaty nezahŕňané do hrubej mzdy na účely dôchodkového zabezpečenia /---/---
791Úhrn hrubých príjmov (č. 710 až 770)//--////
792Celková mzda (č. 710 až 750)//--/-//
793Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie (= 792 + 760 - 780)////////
810Dávky nemocenského poistenia //--////
820Prídavky na deti ////////
910Daň zo mzdy //--///-
U novoprijatých pracovníkov vedú organizácie ešte tieto ukazovatele:
004Číslo organizácie predchádzajúceho zamestnania ////////
005Sídlo predchádzajúceho trvalého pracoviska ////////
313Zamestnanie vykonávané v predchádzajúcej organizácii ////////
319Dátum ukončenia predchádzajúceho zamestnania ////////

Poznámky pod čiarou

*) Paragraf 89 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
§ 123 a 124 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení,
§ 118 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

1) Na stálu potrebu, na pracovnom mieste, ktoré má byť trvalo obsadené.

2) Týka sa tak členov JRD, ako aj pracovníkov v pracovnom pomere v JRD.

3) Na sezónu alebo kampaň alebo výnimočne na inú krátkodobú časove obmedzenú potrebu nad 6 dní do 1 mesiaca.

4) Prípady, pre ktoré je vedenie ukazovateľa predpísané, sú vyznačené šikmou zvislou čiarou (/), prípady, keď ukazovateľ nie je predpísaný, sú vyznačené pomlčkou (-).