Vyhláška č. 182/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.2003
Účinnosť od 08.02.1993 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

S pôsobnosťou pre ČR boli vykonané zmeny predpisom č. 20/1991 Zb. účinné od 1. februára 1991. S pôsobnosťou pre ČR boli vykonané zmeny predpisom č. 582/1991 Zb. účinné od 1. januára 1992.

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 29. decembra 1968

o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 32 ods. 4 zák. č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Uchádzačmi o zamestnanie, ktorým patrí podľa § 32 ods. 1 zákona peňažná pomoc v materstve, podpora pri narodení dieťaťa a prídavky na deti, rozumejú sa občania, ktorí sa uchádzajú na okresnom národnom výbore o zamestnanie po skončení zamestnania, členstva vo výrobnom družstve, školskej dochádzky alebo štúdia.

(2) Ako skončenie zamestnania sa posudzuje aj skončenie

a) členstva v jednotnom roľníckom družstve alebo pracovnej činnosti občana trvale pracujúceho v takomto družstve,

b) služobného pomeru vojakov z povolania alebo príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy,

c) základnej vojenskej služby,

d) pracovnej činnosti vykonávanej na základe dohody o pracovnej činnosti,

e) pracovnej činnosti občanov poskytujúcich služby a opravy na základe povolenia národného výboru,

f) prípravy na povolanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo liečebnej rehabilitácie,

g) výkonu trestu odňatia slobody, prípadne ochrannej výchovy.

(3) Ako skončenie zamestnania sa posudzuje aj zánik nároku na invalidný dôchodok. Skončenie štúdia na rozumie aj jeho zanechanie alebo prerušenie.

§ 2

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

(1) Občan sa vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie odo dňa, keď sa uchádzal na okresnom národnom výbore o zamestnanie, až do dňa nástupu do zamestnania alebo do dňa, keď oznámil, že nemá naďalej záujem na sprostredkovaní zamestnania. Uchádzač o zamestnanie sa vyradí z evidencie aj vtedy, ak tak rozhodol okresný národný výbor, pretože občan odmietol nastúpiť vhodné zamestnanie.

(2) Za vhodné zamestnanie sa považuje zamestnanie, ktoré zodpovedá duševným a telesným schopnostiam, zdravotnému stavu, osobným a rodinným pomerom uchádzačov o zamestnanie a je primerané jeho kvalifikácii (vzdelaniu a praxi).

(3) Uchádzač o zamestnanie je povinný ohlásiť do troch dní nástup do zamestnania alebo inej pracovnej činnosti, prípadne iné okolnosti, pre ktoré už neprichádza do úvahy sprostredkovanie zamestnania.

(4) Okresný národný výbor je povinný potvrdiť uchádzačovi o zamestnanie, ktorým dňom bol vzatý do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a dobu, po ktorú bol vedený v evidencii.

§ 3

Nárok na dávky

(1) Nárok na peňažnú pomoc v materstve, podporu pri narodení dieťaťa a prídavky na deti a výška týchto dávok sa posudzuje podľa ustanovení zákona a predpisov podľa neho vydaných,*) pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Dávky podľa tejto vyhlášky nepatria uchádzačovi o zamestnanie, ktorý má nárok na obdobné dávky z nemocenského zabezpečenia. Ak je však uchádzač o zamestnanie zúčastnený na nemocenskom poistení iba z dôvodu výkonu verejnoprospešnej práce,1) poskytujú sa mu prídavky na deti len podľa tejto vyhlášky.

§ 4

Podklady pre určenie peňažnej pomoci v materstve, výška a spôsob jej poskytovania

(1) Zárobok podľa § 8 ods. 2 zákona sa zisťuje zo základu, ktorý bol pre uchádzačku o zamestnanie rozhodujúcim ku dňu skončenia zamestnania podľa predpisov o poskytovaní peňažnej pomoci v materstve platných pre ňu k tomuto dňu. Ak zárobok nemožno takto určiť, denná suma peňažnej pomoci v materstve je 30 Sk.

(2) Pri zárobkoch podliehajúcich dani zo mzdy sa pre zistenie čistej dennej mzdy použije daňová sadzba platná pre uchádzačku o zamestnanie v kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila zamestnanie.

(3) Výška peňažnej pomoci v materstve je u uchádzačiek o zamestnanie, ktoré dosiaľ neboli zamestnané, za kalendárny deň 40 Sk, ak získali vysokoškolské vzdelanie, a 30 Sk v ostatných prípadoch.

(4) Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje za kalendárne dni.

(5) Uchádzačkám o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou sa peňažná pomoc v materstve znižuje o sumy vyplatené na príspevku pred umiestnením***) alebo na príspevku počas prípravy na povolanie.)

§ 5

Konanie a uplatňovanie nároku na dávky

Na konanie a uplatňovanie nároku na dávky podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú ustanovenia zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

§ 5a

Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci uchádzačovi o zamestnanie platia predchádzajúce ustanovenia obdobne.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

Zamestnávatelia sú povinní vydať orgánu príslušnému na poskytovanie dávok podľa tejto vyhlášky potvrdenie o zárobku a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie nároku na tieto dávky a ich výšky.

§ 7

Peňažná pomoc v materstve, podpora pri narodení dieťaťa a prídavky na deti podľa tejto vyhlášky sa poskytujú aj občanom, ktorí boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie v období od 1. júla 1968 do 31. decembra 1968; dávky patria najskôr 1. júlom 1968. Lehota šiestich týždňov uvedená v § 1 tu neplatí.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Prvý námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č.143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č.95/1968 Zb.

*) Napríklad § 6 ods. 4, § 17 ods. 3, § 26.

**) Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb. a č. 161/1968 Zb.,vyhláška č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.,vyhláška č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb v znení vyhlášky č. 94/1968 Zb.,vyhláška č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami, v znení vyhlášky č. 132/1968 Zb.

***) Paragraf 72 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a § 94 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

) Paragraf 72 zákona č. 101/1964 Zb. a § 95 vyhlášky č. 102/1964 Zb.; § 108 zákona č. 103/1964 Zb. a § 78 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

††) Paragraf 32 ods. 3 zákona a § 7 vyhlášky č. 86/1967 Zb.

1) § 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.