Vyhláška č. 181/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 20. decembra 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 145 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb. a č. 161/1968 Zb. (ďalej len „ zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa vkladajú za slová „školskej dochádzky“ slová „a od 1. januára 1969 aj manželka jednotlivo hospodáriaceho roľníka a manželka spolupracujúceho člena rodiny“.

V tom istom paragrafe sa zrušuje odsek 4.

2. Paragraf 6 ods. 2 sa zrušuje; v dôsledku toho sa vypúšťa označenie odseku 1 tohto paragrafu.

3. Paragraf 7 znie:

„Starobný dôchodok patrí jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, ktorý v čase trvania poistenia alebo do dvoch rokov po jeho zániku dovŕšil vek 65 rokov, je poistený aspoň 15 rokov a nepožíva invalidný dôchodok.“

4. Paragraf 9 ods. 1 znie:

(1) Starobný (invalidný) dôchodok jednotlivo hospodáriaceho roľníka je:

pri priemernom ročnom vymeriavacom základe
Kčs
do 6 rokov poistenia mesačne
Kčs
po 6 rokoch poistenia mesačne
Kčs
po 8 rokoch poistenia mesačne
Kčs
po 10 rokoch poistenia mesačne
Kčs
po 15 rokoch poistenia mesačne
Kčs
po 20 rokoch poistenia mesačne
Kčs
po 25 a viacerých rokoch poistenia mesačne Kčs
do 2 100210230230230245260275
od 2 101 do 3 300225245260270280300320
od 3 301 do 4 500234260276294315340365
od 4 501 do 5 700243269298318350380410
od 5 701 do 7 800252284314340380420460
od 7 801 do 10 200261299336370410460510
nad 10 200270308350390440500560."

5. V § 9 sa pripájajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak je starobný (invalidný) dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu, vymeria sa najmenej sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, najmenej sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa starobný (invalidný) dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne.

(4) Dôchodok sa spravidla považuje za hlavný zdroj výživy dôchodcu, ak jeho iný príjem nie je vyšší ako 200 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, vyšší ako 400 Kčs mesačne. Na pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka sa neprihliada, ak sú tieto osoby staršie ako 70 rokov."

6. Paragraf 11 ods. 3 znie:

(3) Vdovský dôchodok je 60% starobného (invalidného) dôchodku; ustanovenie § 66 ods. 4 a 5 zákona platí obdobne. Ak je vdovský dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodkyne, je 445 Kčs mesačne."

7. Paragraf 14 znie:

㤠14

Zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť

Dôchodky jednotlivo hospodáriacich roľníkov môžu byť zvýšené pre bezvládnosť dôchodcu o 100 až 400 Kčs mesačne za podmienok ustanovených v § 74 zákona; obdobne možno zvýšiť pre bezvládnosť dieťaťa od siedmeho roku jeho veku sirotský dôchodok a výchovné."

8. Paragraf 19 znie:

㤠19

Výška invalidného (čiastočného invalidného) dôchodku

(1) Invalidný dôchodok rodinného príslušníka jednotlivo hospodáriaceho roľníka je 210 Kčs mesačne a môže byť zvýšený o 50 Kčs mesačne.

(2) Čiastočný invalidný dôchodok rodinného príslušníka jednotlivo hospodáriaceho roľníka je 105 Kčs mesačne a môže byť zvýšený o 30 Kčs mesačne.

(3) Rodinným príslušníkom, ktorí majú povinnosť školskej dochádzky, môže sa poskytnúť až do skončenia povinnej školskej dochádzky invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok len vo výške polovice dôchodku podľa predchádzajúcich odsekov.

(4) Výchovné k dôchodkom rodinných príslušníkov nepatrí."

9. V § 21 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

10. Za § 22 sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:

„Štvrtá časť

Dôchodkové poistenie účastníkov odboja a pozostalých po nich

§ 22a

Úvodné ustanovenie

Pre dôchodkové poistenie jednotlivo hospodáriaceho roľníka (§ 1) a iné samostatne hospodáriace osoby (§ 21), pokiaľ sú účastníkmi odboja, a pozostalých po nich platia ustanovenia tejto vyhlášky, pokiaľ sa v tejto časti neustanovuje inak.

§ 22b

Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok

(1) Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníka odboja I. a II. skupiny sa určí tak, že od veku 65 rokov sa odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek však najmenej je 60 rokov, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a 62 rokov, ak ide o účastníka odboja II. skupiny.

(2) Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníka odboja III. skupiny, ktorý bol aspoň šesť mesiacov väznený z dôvodov fašistickej perzekúcie, je 64 rokov.

§ 22c

Zvýšenie starobného a invalidného dôchodku

Za každý začatý rok odbojovej činnosti dôchodok účastníka odboja sa zvyšuje

skupinymesačne o Kčs
I.120
II. a III.100
IV.80."

11. Doterajšia štvrtá až šiesta časť sa označujú ako piata až siedma časť.

12. Za § 24 sa vkladajú nové § 24a a 24b, ktoré znejú:

㤠24a

Manželke jednotlivo hospodáriaceho roľníka a spolupracujúceho člena rodiny sa účasť na zárobkovej činnosti manžela v období od 1. októbra 1948 do 31. decembra 1968 hodnotí ako doba poistenia spolupracujúceho člena rodiny podľa tejto vyhlášky na žiadosť podanú najneskôr do 31. decembra 1971, ak

a) spĺňala v tomto období podmienky ustanovené v § 1 ods. 3,

b) doba, o zhodnotenie ktorej požiadala, je z celkovej doby jej účasti na zárobkovej činnosti manžela najmenej päť rokov, a ak jej účasť na zárobkovej činnosti manžela trvala po dobu kratšiu ako päť rokov, túto kratšiu dobu, a

c) poistné za dobu, o zhodnotenie ktorej ide, bolo riadne doplatené.

§ 24b

Invalidné (čiastočne invalidné) dôchodky manželiek (manželov) jednotlivo hospodáriacich roľníkov a manželiek (manželov) spolupracujúcich členov rodiny*) patriace pred 1. januárom 1969 sa považujú od tohto dňa za invalidné dôchodky spolupracujúcich členov rodiny, a to vo výške, v akej patrili k 31. decembru 1968."

13. V § 25 sa za bod č. 19 pripája nový bod č. 20, ktorý znie:

20. o skupinách účastníkov odboja, o invalidnom (čiastočnom invalidnom) dôchodku účastníkov odboja, ak vznikla úplná (čiastočná) invalidita v súvislosti s odbojovou činnosťou, o najvyššej a najnižšej výmere starobného a invalidného dôchodku účastníka odboja, o najnižšej výmere vdovského dôchodku vdovy po účastníkovi odboja alebo vdovy, ktorá je účastníčkou odboja, o krátení ich vdovského dôchodku pri súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti, o výške sirotského dôchodku dieťaťa po účastníkovi odboja, o výške dôchodku rodičov účastníka odboja, o vyňatí z osobitnej dane z dôchodku, o úprave dôchodkov účastníkov odboja, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 1969,“

V dôsledku tejto zmeny sa v tom istom paragrafe doterajšie body č. 20 až 22 označujú ako body č. 21 až 23.


Čl. II

Ustanovenie § 9 ods. 1 v znení tejto vyhlášky platí aj pre nároky na starobný a invalidný dôchodok, ktoré vznikli před 1. januárom 1969. Výška starobného a invalidného dôchodku sa upraví na žiadosť dôchodcu najskôr začínajúc splátkou dôchodku splatnou v januári 1969.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Prvý námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ide o dôchodky priznané podľa § 18 tejto vyhlášky.