Vyhláška č. 18/1968 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe

Čiastka 7/1968
Platnosť od 27.02.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Pôvodne ustanovená obmedzená účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1969 bola predĺžená nariadením vlády č. 169/1969 Zb.

18

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 12. februára 1968

o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

[K § 295 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka]

(1) Dodávateľ, ktorý je v omeškaní so splnením povinnosti dodať, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý začatý mesiac meškania. Organizácie si môžu túto majetkovú sankciu na základe výslovnej dohody iba zvýšiť.

(2) Pri dodávkach súborov strojov a zariadení riešených úplne alebo čiastočne ako úlohy štátneho plánu výskumných a vývojových prác si však organizácie môžu dojednať majetkové sankcie inak. Dohodu organizácií možno nahradiť rozhodnutím hospodárskej arbitráže.*)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1969.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovení § 1 a 11 vyhlášky č. 139/1965 Zb. o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov v znení vyhlášky č. 119/1967 Zb.