Vyhláška č. 178/1968 Zb.Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

178

VYHLÁŠKA

predsedu vlády

zo 17. decembra 1968,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Predseda vlády vyhlasuje podľa § 63 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov pripojené opatrenie Ústrednej rady odborov zo 4. decembra 1968 o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.

Ing. Černík v. r.

OPATRENIE

Ústrednej rady odborov

zo 4. decembra 1968

o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čl. I

Opatrenie Ústrednej rady odborov z 22. decembra 1958 o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov uverejnené vyhláškou predsedu vlády č. 91/1958 Zb. v znení vyhlášok č. 191/1960 Zb. a č. 6/1967 Zb. (ďalej len „opatrenie") sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 2 znie:

㤠2

Nemocenské poistenie pracovníkov a občanov postavených im v nemocenskom poistení na roveň (ďalej len „nemocenské poistenie") sa vykonáva v závodoch a na orgánoch Revolučného odborového hnutia určených v ďalších častiach tohto opatrenia."

2. Druhá časť znie:

„Druhá časť

Orgány nemocenského poistenia a ich úlohy

§ 7

Orgány v závode

(1) Závodný výbor riadi vykonávanie nemocenského poistenia v závode a dbá na to, aby sa uskutočňovalo podľa platných predpisov v súlade so záujmami pracujúcich a aby sa s jeho prostriedkami riadne hospodárilo.

(2) Ako orgán závodného výboru pri vykonávaní nemocenského poistenia pôsobí komisia národného poistenia. Ak sú v závode zriadené dielenské výbory Revolučného odborového hnutia, pôsobia pri vykonávaní nemocenského poistenia ako ich orgány aj dielenské komisie národného poistenia. Tieto orgány rozhodujú najmä o dávkach podľa ďalších ustanovení opatrenia a podľa predpisov o dávkach.*) Ak nie je komisia národného poistenia (dielenská komisia národného poistenia) zriadená, vykonáva jej pôsobnosť závodný (dielenský) výbor priamo.

(3) Odborové orgány uvedené v predchádzajúcich odsekoch vykonávajú v závode aj pôsobnosť, ktorá Revolučnému odborovému hnutiu patrí pri súčinnosti a kontrole v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpeční.**)

(4) O zriaďovaní komisií národného poistenia uvedených v odseku 2 a o spôsobe konania a uznášania odborových orgánov v závode vo veciach nemocenského poistenia platia organizačné smernice Revolučného odborového hnutia. Výdavky spojené s činnosťou orgánov podľa predchádzajúcich odsekov uhrádza závodný výbor z vlastných prostriedkov.

(5) Pri vykonávaní nemocenského poistenia v závode závod spolupôsobí podľa ustanovení v ďalších častiach opatrenia a v predpisoch o dávkach.*)

§ 8

Správa nemocenského poistenia

(1) Úlohy, ktoré patria Revolučnému odborovému hnutiu v nemocenskom poistení a uskutočňujú sa mimo závodov, plní Správa nemocenského poistenia (ďalej len „Správa") zriadená Ústrednou radou odborov.***)

(2) Správa sa podieľa ako orgán Revolučného odborového hnutia aj na úlohách, ktoré Revolučnému odborovému hnutiu patria pri súčinnosti a kontrole v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení.

(3) Správa je oprávnená vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa, vystupovať pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, žalovať a byť žalovaná.†)

(4) Pôsobnosť Správy vykonávajú:

- okresné správy nemocenského poistenia zriadené pre okresy (ďalej len „okresná správa"),

- krajské správy nemocenského poistenia zriadené pre kraje (ďalej len „krajská správa"),

- Česká správa nemocenského poistenia (ďalej len „Česká správa") so sídlom v Prahe,

- Slovenská správa nemocenského poistenia (ďalej len „Slovenská správa") so sídlom v Bratislave,

- Ústredná správa nemocenského poistenia (ďalej len „Ústredná správa") so sídlom v Prahe.

(5) Okresné a krajské správy v Českej socialistickej republike sú podriadené Českej správe, v Slovenskej socialistickej republike Slovenskej správe, pričom okresné správy sú priamo podriadené krajským správam.

(6) Náklady na činnosť Českej správy a okresných a krajských správ v Českej socialistickej republike sa uhrádzajú z rozpočtu Českej správy. Náklady na činnosť Slovenskej správy a okresných a krajských správ v Slovenskej socialistickej republike sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej správy. Náklady na činnosť Ústrednej správy sa uhrádzajú z rozpočtov Českej správy a Slovenskej správy.

§ 9

Okresná správa

(1) Okresná správa je riadiacim a kontrolným orgánom nemocenského poistenia v okrese, pre ktorý je zriadená. Pritom v okruhu svojej pôsobnosti najmä

a) riadi vykonávanie nemocenského poistenia;

b) zabezpečuje na úseku nemocenského poistenia jednotný postup a dodržiavanie socialistickej zákonnosti;

c) vybavuje pripomienky, sťažnosti a dotazy občanov a organizácií;

d) vyvíja informačnú a inštruktážnu činnosť a školí odborový aktív o otázkach nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia;

e) kontroluje vykonávanie nemocenského poistenia a hospodárenie s jeho prostriedkami v závodoch;

f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov nemocenského poistenia v závodoch v dávkových veciach nemocenského poistenia;

g) rozhoduje o otázkach poistného pomeru (§ 43 ods. 1);

h) ukladá platenie prirážky k poistnému nemocenského poistenia podľa § 27;

i) obhajuje záujmy nemocenského poistenia a zastupuje Správu; koná v týchto veciach so štátnymi orgánmi a organizáciami;

j) vykonáva nemocenské poistenie pracovníkov malých závodov;

k) plní ďalšie úlohy, ktoré na ňu v rámci svojej pôsobnosti preniesla Česká správa alebo Slovenská správa.

(2) Okresná správa je príslušná pre závody a malé závody, ktoré majú sídlo v obvode jej pôsobnosti.

(3) Okresná správa v rámci pôsobnosti, ktorá Revolučnému odborovému hnutiu patrí pri súčinnosti a kontrole v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení, prerokúva tieto otázky s príslušnými orgánmi okresného národného výboru a inými orgánmi a spoločenskými organizáciami v okrese a spolupôsobí vo veciach starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a pri ich kontrole.

(4) Na čele okresnej správy je správna komisia a vedúci.

(5) Správna komisia sa skladá z volených zástupcov odborových zväzov pôsobiacich v okrese. Zo svojho stredu si volí predsedu a podpredsedu. Správna komisia prerokúva otázky zásadnej povahy, plány činnosti a správy o výsledkoch činnosti, ako aj otázky, prerokovanie ktorých si vyžiada, a otázky, ktoré jej vedúci predloží. Správna komisia rozhoduje:

a) o odvolaniach proti rozhodnutiam vo veciach nemocenského poistenia [odsek 1 písm. f)];

b) o opatreniach na odstránenie tvrdostí podľa § 63 ods. 3 zákona, pokiaľ toto rozhodovanie je v jednotlivých prípadoch zverené okresnej správe.

(6) Vedúcich okresných správ na území Českej socialistickej republiky a ich zástupcov poveruje touto funkciou a odvoláva ich z nej riaditeľ Českej správy, na území Slovenskej správy. Vedúci koná za okresnú správu a môže tým poveriť aj iných pracovníkov okresnej správy. Vedúci pozastaví vykonanie uznesenia správnej komisie, ak predpokladá, že je protiprávne, a predloží ho bez meškania krajskej správe; jej stanovisko je pre okresnú správu záväzné.

§ 9a

Krajská správa

(1) Krajská správa je riadiacim a kontrolným orgánom nemocenského poistenia v kraji, pre ktorý je zriadená. Pritom v okruhu svojej pôsobnosti najmä

a) stará sa o riadne vykonávanie nemocenského poistenia a riadi činnosť okresných správ;

b) zabezpečuje v nich na úseku nemocenského poistenia jednotný postup a dodržiavanie socialistickej zákonnosti;

c) vyvíja informačnú a inštruktážnu činnosť a organizuje a vykonáva školenie pracovníkov Správy a odborového aktívu o otázkach nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia;

d) kontroluje vykonávanie nemocenského poistenia a hospodárenia s jeho prostriedkami na okresných správach i v závodoch;

e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných správ [§ 9 ods. 1 písm. f) až h)];

f) obhajuje záujmy nemocenského poistenia a zastupuje Správu, koná v týchto veciach so štátnymi orgánmi a organizáciami;

g) vedie register závodov, v ktorých sa vykonáva nemocenské poistenie, a evidenciu malých závodov;

h) vyberá, predpisuje a vymáha poistné a penále, vyberá a vymáha prirážku k poistnému;

i) spracúva a kontroluje výkazy predkladané závodmi, spravuje prostriedky nemocenského poistenia, na základe zistených závad predpisuje závodom a malým závodom na úhradu sumy, o ktoré boli tieto prostriedky skrátené, a vymáha ich od nich; zisťuje aj iné škody vzniknuté pri vykonávaní nemocenského poistenia a vymáha ich náhrady;

j) vedie účtovníctvo nemocenského poistenia a zostavuje predpísané účtovné výkazy;

k) pripravuje podklady pre zostavenie rozpočtu nemocenského poistenia a kontroluje jeho plnenie;

l) plní ďalšie úlohy, ktoré na ňu v rámci svojej pôsobnosti preniesla Česká správa alebo Slovenská správa.

(2) Krajská správa je príslušná pre okresné správy, závody a malé závody, ktoré majú sídlo v obvode jej pôsobnosti.

(3) Krajská správa v rámci pôsobnosti, ktorá Revolučnému odborovému hnutiu patrí pri súčinnosti a kontrole v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení, prerokúva tieto otázky s príslušnými orgánmi národných výborov i s inými orgánmi a spoločenskými organizáciami v kraji a spolupôsobí vo veciach starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a pri ich kontrole.

(4) Na čele krajskej správy je správna komisia a vedúci.

(5) Správna komisia sa skladá z volených zástupcov odborových zväzov pôsobiacich v kraji. Zo svojho stredu si volí predsedu a podpredsedu. Správna komisia prerokúva otázky zásadnej povahy, plány činnosti a správy o výsledkoch činnosti, ako aj otázky, prerokovanie ktorých si vyžiada, a otázky, ktoré jej vedúci predloží. Správna komisia rozhoduje:

a) o odvolaniach proti rozhodnutiam vo veciach nemocenského poistenia [§ 9 ods. 1 písm. f) až h)];

b) o opatreniach na odstránenie tvrdostí podľa § 63 ods. 3 zákona, pokiaľ toto rozhodovanie je v jednotlivých prípadoch zverené krajskej správe.

(6) Vedúcich krajských správ na území Českej socialistickej republiky a ich zástupcov poveruje touto funkciou a odvoláva ich z nej riaditeľ Českej správy, na území Slovenskej socialistickej republiky riaditeľ Slovenskej správy. Vedúci koná za krajskú správu a môže tým poveriť aj iných pracovníkov krajskej správy, prípadne aj vedúceho niektorej okresnej správy v obvode svojej pôsobnosti. Vedúci pozastaví vykonanie uznesenia alebo rozhodnutia správnej komisie, ak predpokladá, že je protiprávne, a predloží ho bez meškania nadriadenej Českej správe alebo Slovenskej správe; jej stanovisko je pre krajskú správu záväzné.

(7) Na území hlavného mesta Prahy patrí pôsobnosť krajskej správy Pražskej správe nemocenského poistenia (ďalej len „Pražská správa"); na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy patrí táto pôsobnosť Bratislavskej správe nemocenského poistenia (ďalej len „Bratislavská správa"). Kde sa v predpisoch o nemocenskom poistení hovorí o krajskej správe, rozumie sa tým aj Pražská správa a Bratislavská správa. Pražskej správe a Bratislavskej správe patrí v obvodoch mesta aj pôsobnosť okresných správ; vykonávajú pritom aj nemocenské poistenie pracovníkov malých závodov. Za tým účelom sa pre jednotlivé mestské obvody v Prahe a v Bratislave zriaďujú obvodné komisie.

§ 10

Vrcholné orgány nemocenského poistenia

(1) Ústredná rada odborov vykonáva funkciu vrcholného orgánu nemocenského poistenia ustanovenú v § 54 zákona jednak priamo, jednak prostredníctvom vrcholných národných všeodborových orgánov a Českej správy, Slovenskej správy a Ústrednej správy.

(2) Ústredná rada odborov

a) prerokúva zásady základných koncepcií, výhľadov a perspektív nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a zaujíma k nim stanoviská;

b) prerokúva zásady federálnych právnych úprav v odbore nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a zaujíma k nim stanoviská;

c) vydáva na základe zákonných splnomocnení právne predpisy o nemocenskom poistení;

d) prerokúva správy o stave a vývoji nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a prijíma k nim závery;

e) rokuje o otázkach, prerokovanie ktorých si vyžiada;

f) vymenúva a odvoláva riaditeľa Ústrednej správy a jeho zástupcu.

(3) Vrcholné národné všeodborové orgány

a) prerokúvajú koncepčné otázky nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia vo svojej oblasti a zaujímajú k nim stanoviská;

b) prerokúvajú návrhy na úpravy nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a zaujímajú k nim stanoviská;

c) prerokúvajú a schvaľujú návrhy plánov a rozpočtov nemocenského poistenia a výsledky jeho hospodárenia;

d) rokujú o otázkach, prerokovanie ktorých si vyžiadajú;

e) vymenúvajú a odvolávajú riaditeľa Českej správy a riaditeľa Slovenskej správy a ich zástupcov a členov správnych zborov Českej správy a Slovenskej správy z radov odborníkov navrhnutých vedeckými a odbornými inštitúciami.

§ 10a

Česká správa a Slovenská správa

(1) Úlohy Správy, ktoré presahujú pôsobnosť krajských a okresných správ, vykonáva v Českej socialistickej republike Česká správa, v Slovenskej socialistickej republike Slovenská správa. Česká správa a Slovenská správa je v oblasti svojej pôsobnosti riadiacim a kontrolným orgánom nemocenského poistenia.

(2) Pri výkone svojej pôsobnosti Česká správa a Slovenská správa najmä

a) riadi nemocenské poistenie a činnosť všetkých podriadených organizačných zložiek Správy;

b) plní výskumné úlohy v nemocenskom poistení, vykonáva rozbory jeho stavu a vývoja a zúčastňuje sa na perspektívnych štúdiách o jeho rozvoji, na spracovaní dlhodobých výhľadov a na príprave návrhov zásadných úprav;

c) v rámci pôsobnosti, ktorá Revolučnému odborovému hnutiu patrí pri súčinnosti a kontrole v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení, sleduje z hľadiska záujmov pracujúcich ich uskutočňovanie a spolupôsobí v týchto veciach a pri ich kontrole; podieľa sa aj na výskumných úlohách týkajúcich sa týchto odborov a iných súvisiacich otázok životnej úrovne a sociálnej politiky;

d) vykonáva z hľadiska záujmov pracujúcich rozbory a hodnotenie stavu a vývoja nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia, vypracúva návrhy na opatrenia a úpravy v týchto otázkach, vyjadruje sa k návrhom podávaným inými orgánmi vrátane návrhov právnych predpisov, pripravuje podklady pre rokovanie o týchto otázkach a zúčastňuje sa na ich prerokúvaní vrátane medzinárodných stykov;

e) dozerá na správne uskutočňovanie nemocenského poistenia a na dodržiavanie socialistickej zákonnosti pri jeho vykonávaní; v rámci tejto pôsobnosti je oprávnená mimoriadne zrušiť právoplatné rozhodnutie nižšieho orgánu nemocenského poistenia, ak ním bol porušený zákon a ak od nadobudnutia právoplatnosti doteraz neuplynulo viac ako tri roky; jej stanovisko je pre nižšie orgány záväzné;

f) vydáva inštrukcie a metodické pokyny vo veciach nemocenského poistenia;

g) prerokúva s príslušnými národnými orgánmi otázky nemocenského poistenia, ako aj otázky vyplývajúce zo súčinnosti a kontroly Revolučného odborového hnutia v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení;

h) prerokúva zásady a plán kúpeľnej starostlivosti s príslušnými orgánmi zdravotníckej správy, dojednáva hospodárske zmluvy o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti, organizuje rozdeľovanie poukazov na ňu a kontroluje jej poskytovanie pracovníkom a ich rodinným príslušníkom;

i) organizuje a vyvíja propagačnú, informačnú a publikačnú činnosť a vydáva odborný časopis pre otázky nemocenského poistenia a pre súvisiace otázky, ktorý je súčasne jej vestníkom; stará sa o výchovu a školenie funkcionárov a pracovníkov Správy vo veciach nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia a v súčinnosti s príslušnými orgánmi odborových zväzov aj o výchovu a školenie odborového aktívu;

j) spravuje prostriedky nemocenského poistenia a vykonáva rozbory a kontrolu hospodárenia s nimi;

k) zostavuje návrhy plánov a rozpočtov nemocenského poistenia, kontroluje ich plnenie a riadi a organizuje plánovaciu a rozpočtovú činnosť podriadených organizačných zložiek Správy;

l) riadi a organizuje účtovnú službu nemocenského poistenia, sústreďuje jej výsledky a zostavuje predpísané správy a výkazy;

m) zodpovedá za záväzky Správy, pokiaľ z opatrení alebo z iných právnych predpisov nevyplýva niečo iné.

(3) Na čele Českej správy a Slovenskej správy je správny výbor a riaditeľ.

(4) Správny výbor Českej správy a správny výbor Slovenskej správy sa skladá z volených zástupcov odborových zväzov činných v oblasti ich pôsobnosti, zo zástupcu Ministerstva financií a z odborníkov vymenúvaných vrcholným národným všeodborovým orgánom na návrh vedeckých a odborných inštitúcií. Zo svojho stredu si správny výbor volí predsedu a podpredsedu. Správny výbor prerokúva otázky zásadnej povahy, plány ktorých si vyžiada, a otázky, ktoré mu riaditeľ predloží. Robí aj opatrenia na odstránenie tvrdostí podľa § 63 ods. 3 zákona.

(5) Riaditeľa Českej správy, riaditeľa Slovenskej správy a zástupcu riaditeľa vymenúva a odvoláva vrcholný národný všeodborový orgán príslušný pre oblasť jej pôsobnosti. Riaditeľ Českej správy a riaditeľ Slovenskej správy koná v rozsahu pôsobnosti tejto Správy za Správu a môže tým poveriť aj iných pracovníkov Správy. Pracovníkov Správy poveruje funkciou vedúceho a zástupcu vedúceho na krajských a okresných správach a odvoláva ich z nej. Riaditeľ Českej správy a riaditeľ Slovenskej správy zodpovedá príslušnému odborovému orgánu za riadne plnenie úloh Správy, ktorú riadi, a podriadených organizačných zložiek Správy.

(6) Na Českej správe a na Slovenskej správe pôsobí dozorný výbor zložený z volených zástupcov odborových zväzov činných v oblasti jej pôsobnosti. Dozorný výbor zo svojho stredu si volí predsedu. Dozornému výboru patrí kontrola hospodárenia s prostriedkami nemocenského poistenia a schvaľovanie výsledkov hospodárenia.

§ 10b

Ústredná správa

(1) Ústredná správa je spoločným orgánom nemocenského poistenia s pôsobnosťou pre celú Československú socialistickú republiku. V ústrednom meradle vykonáva taktiež pôsobnosť a činnosti, ktoré Správe patria v starostlivosti o zdravie a v sociálnom zabezpečení.

(2) Ústredná správa pri výkone svojej pôsobnosti

a) spracúva koncepcie nemocenského poistenia, podieľa sa s príslušnými ústrednými orgánmi na príprave koncepcií sociálneho zabezpečenia, na prípravách riešenia súvisiacich otázok sociálnej politiky i starostlivosti o zdravie a vyjadruje sa k týmto otázkam a koncepciám;

b) pripravuje, predkladá a prerokúva návrhy právnych úprav vo veciach nemocenského poistenia i v iných veciach spadajúcich do jej pôsobnosti a zúčastňuje sa na prerokúvaní právnych úprav navrhovaných inými orgánmi;

c) koordinuje iniciatívne návrhy orgánov Revolučného odborového hnutia v oblasti nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie a sociálneho zabezpečenia;

d) prerokúva zásadné otázky kúpeľnej starostlivosti;

e) prerokúva zásady plánov a rozpočtov nemocenského poistenia a hospodárenia s jeho prostriedkami;

f) je členom medzinárodných organizácií sociálneho zabezpečenia, zastupuje v nich nemocenské poistenie a rozvíja podľa vlastného plánu medzinárodné styky v týchto veciach;

g) zúčastňuje sa na príprave, navrhovaní a dojednávaní medzištátnych dohovorov o sociálnej politike a o sociálnom zabezpečení (poistení) a spolupôsobí pri ich výklade.

(3) Na čele Ústrednej správy je správny výbor a riaditeľ.

(4) Správny výbor sa skladá z rovnakého počtu volených zástupcov správnych výborov Českej správy a Slovenskej správy. Správny výbor si zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu. Prerokúva otázky zásadnej povahy, plány činnosti a správy o činnosti Správy, otázky, prerokovanie ktorých si vyžiada, a otázky, ktoré mu riaditeľ predloží.

(5) Riaditeľa a jeho zástupcu vymenúva a odvoláva Ústredná rada odborov. Riaditeľ koná za Správu a môže tým poveriť aj iných pracovníkov Správy.

§ 11

Spoločné ustanovenia o orgánoch nemocenského poistenia

(1) Podrobnosti o zložení správnych komisií, správnych výborov, dozorných výborov, obvodných a dávkových komisií v organizačných zložkách Správy, o funkčnom období týchto orgánov, o spôsobe ich ustavovania, konania a uznášania, o voľbe ich členov a predsedov a o ich odvolávaní upravuje rokovací poriadok Správy, ktorý vydá Ústredná správa. Rokovací poriadok upraví aj možnosť zriaďovania a ustavovania pomocných a pracovných skupín pre niektoré otázky a ďalšie podrobnosti potrebné pre riadnu funkciu Správy.

(2) Členstvo a predsedníctvo v orgánoch Správy uvedených v odseku 1, ako aj v odborových orgánoch nemocenského poistenia v závodoch je čestnou funkciou. O náhradách ušlého zárobku, cestovných a iných hotových výdavkov, ktoré vznikli členom a funkcionárom v súvislosti s výkonom funkcie v týchto orgánoch, platia ustanovenia predpisov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí.*)

(3) Členovia a funkcionári orgánov nemocenského poistenia, ako aj pracovníci závodov a pracovníci Správy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré majú zostať utajené a o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom činnosti v nemocenskom poistení. Táto povinnosť trvá aj po skončení funkcie, prípadne pracovného pomeru.

(4) Všetky orgány nemocenského poistenia sú oprávnené v medziach svojej pôsobnosti vyžadovať podľa § 59 zákona od štátnych orgánov, ako aj od rozpočtových, hospodárskych a iných organizácií pomoc a bezplatné oznámenia potrebné pre vykonávanie nemocenského poistenia a jeho správu.

(5) Všetky orgány nemocenského poistenia si navzájom poskytujú všetku pomoc potrebnú na vykonávanie nemocenského poistenia. Túto pomoc im poskytujú na ich dožiadanie i ostatné orgány a zložky Revolučného odborového hnutia."

3. V § 14 ods. 3, v § 15 ods. 2 a 3 a v § 16 ods. 1 sa slová „Ústredná rada odborov" nahrádzajú slovami „Ústredná správa, prípadne Česká správa alebo Slovenská správa".

4. Ustanovenie § 19 ods. 4 znie:

(4) Na hospodárenie s prostriedkami nemocenského poistenia na Správe sa vzťahujú predpisy o rozpočtových organizáciách; Správa má pritom postavenie rozpočtovej organizácie."

5. Ustanovenie § 20 ods. 2 písm. e) znie:

e) náklady spojené s vykonávaním nemocenského poistenia na Správe,".

6. Ustanovenie § 25 ods. 1 znie:

(1) Ak je závod organizáciou, ktorá odvádza poistné do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru ako súčasť odvodu z hrubého dôchodku alebo zisku**) alebo ako súčasť odvodu poľnohospodárskej dane,***) alebo je začlenený do takejto organizácie, vykazuje príslušnej krajskej správe na predpísanom výkaze dávok len zúčtované dávky."

7. Ustanovenie § 35 ods. 1 znie:

(1) O peňažných dávkach nemocenského poistenia a o prídavkoch na deti (ďalej len „dávky") rozhodujú podľa opatrenia a podľa predpisov o dávkach nemocenského poistenia orgány v závode (§ 7) a okresné a krajské správy (§ 9 a § 9a).

8. Do § 38 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) OKresná správa je oprávnená urobiť rozhodnutie namiesto odborového orgánu v závode, ak tento orgán odopiera začať konanie alebo ak sám o veci nerozhodol v lehote, ktorú mu určila okresná správa."

9. V § 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V konaní o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú alebo vyplatenú dávku sa môže odvolať aj závod, ktorému sa má dávka vrátiť, ak sa návrhu na vrátenie preplatku úplne nevyhovelo."

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10. Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý znie:

㤠41a

O odvolaní proti rozhodnutiu odborového orgánu v závode, ktorý je v obvode hlavného mesta Prahy alebo hlavného mesta Slovenska Bratislavy, rozhoduje príslušná obvodná komisia (§ 9a ods. 7). O odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje správna komisia príslušnej Pražskej správy alebo Bratislavskej správy. Ustanovenia § 40 a 41 platia v ostatnom aj tu."

11. Do § 43 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) O sporných otázkach poistného pomeru uvedených v odseku 1 a o platení prirážky k poistnému rozhoduje v hlavnom meste Prahe a v hlavnom meste Slovenska Bratislave príslušná obvodná komisia. O odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje správna komisia príslušnej Pražskej správy alebo Bratislavskej správy."

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

12. V § 45 sa zrušuje odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

13. Paragraf 47 znie:

㤠47

Spôsobilosť na konanie pred súdom

(1) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, zastupuje vo veciach nemocenského poistenia Správu v konaní pred súdom krajská správa, ktorá je pre prerokúvanú otázku príslušná podľa § 9a ods. 2.

(2) Krajská správa je tiež oprávnená v mene Správy vymáhať poistné, prirážku k poistnému, penále, ako aj náhrady škody a náhrady vyplatených dávok.

(3) Česká správa a Slovenská správa sú oprávnené prevziať v konaní pred súdom zastúpenie Správy namiesto príslušnej krajskej správy alebo poveriť zastúpením namiesto nej niektorú inú podriadenú organizačnú zložku Správy."

14. Ustanovenie § 53 vrátane nadpisu znie:

„Konanie vo veciach nemocenského poistenia pracovníkov malých závodov

§ 53

Pre konanie vo veciach nemocenského poistenia pracovníkov malých závodov primerane platia ustanovenia piatej časti. Pre konanie v dávkových veciach platia tieto odchýlky:

a) Nárok na dávky sa uplatňuje na okresnej správe, na území hlavného mesta Prahy na Pražskej správe, na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy na Bratislavskej správe.

b) V dávkových veciach rozhodujú dávkové komisie zriadené okresnými správami. V Prahe a Bratislave v dávkových veciach rozhodujú obvodné komisie.

c) O odvolaní proti rozhodnutiu dávkovej komisie rozhoduje správna komisia okresnej správy; proti jej rozhodnutiu sa možno odvolať na krajskú správu. Jej rozhodnutie je konečné.

d) O odvolaní proti rozhodnutiu obvodnej komisie v Prahe rozhoduje správna komisia Pražskej správy, o odvolaní proti rozhodnutiu obvodnej komisie v Bratislave správna komisia Bratislavskej správy. Ich rozhodnutia sú konečné."

15. Kde sa v opatrení alebo v iných predpisoch o nemocenskom poistení hovorí o okresnej odborovej rade, rozumie sa tým pre budúcnosť okresná správa nemocenského poistenia; kde sa hovorí o krajskej odborovej rade, rozumie sa tým krajská správa nemocenského poistenia. Kde sa hovorí o Pražskej odborovej rade, rozumie sa tým pre budúcnosť Pražská správa nemocenského poistenia; rovnaké postavenie má Bratislavská správa nemocenského poistenia.

Čl. II

Vo veciach nemocenského poistenia, v ktorých sa konanie začalo pred 1. januárom 1969, prechádza ďalšie konanie a rozhodovanie 1. januárom 1969 na orgány príslušné podľa tohto opatrenia. Ustanovenia nového znenia piatej časti (§ 34 až 47) a § 53 opatrenia platia od 1. januára 1969 aj pre konania začaté pred týmto dňom, ak sa v nich do 31. decembra 1968 právoplatne nerozhodlo.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Predseda:

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok nemocenského poistenia a vyhláška č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení.

**) Paragraf 10 ods. 1 a 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, § 51 vyhlášky č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti a § 87 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení.

***) Uznesenie IX. plenárneho zasadnutia Ústrednej rady odborov z 26. septembra 1968.

) Právna subjektivita bola Správe udelená podľa čl. 42 stanov Revolučného odborového hnutia uznesením IX. plenárneho zasadnutia Ústrednej rady odborov z 26. septembra 1968.

*) Vyhláška č. 134/1968 Zb. o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí.

**) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládnych nariadení č. 83/1967 Zb., č. 16/1968 Zb. a č. 148/1968 Zb.

***) Zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.