Zákon č. 176/1968 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta republiky

(v znení č. 129/1970 Zb.)

Čiastka 47/1968
Platnosť od 27.12.1968 do14.03.1976
Účinnosť od 22.12.1970 do14.03.1976
Zrušený 16/1976 Zb.

176

ZÁKON

z 20. decembra 1968

o Kancelárii prezidenta republiky

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy Kancelárie prezidenta republiky

(1) Kancelária prezidenta republiky zabezpečuje úlohy spojené

a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúce z ústavy a z ústavných a iných zákonov,

b) s politickou a verejnou činnosťou prezidenta republiky,

c) s výkonom funkcie prezidenta republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl,

d) s vybavovaním listov a podnetov, s ktorými sa občania a inštitúcie obracajú na prezidenta republiky alebo jeho kanceláriu.

(2) Kancelária prezidenta republiky spravuje Pražský hrad a jeho pridružené objekty a stará sa o ne, ako o sídlo prezidenta republiky a významnú historickú pamiatku nášho ľudu. Vykonáva pamiatkovú starostlivosť, technickú a stavebnú správu týchto objektov.

Organizácia Kancelárie prezidenta republiky

§ 2

(1) Na čele Kancelárie prezidenta republiky stojí vedúci Kancelárie prezidenta republiky, kterého menuje a odvoláva prezident republiky.

(2) Vedúci Kancelárie prezidenta republiky je oprávnený zúčastniť sa na schôdzkach vlády Československej socialistickej republiky.

(3) Za výkon svojej funkcie je vedúci Kancelárie prezidenta republiky zodpovedný prezidentovi republiky.

§ 3

Úlohy spojené s funkciou prezidenta republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje Vojenská kancelária prezidenta republiky. Na čele tejto kancelárie stojí náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva prezident republiky a ktorý je prezidentovi republiky aj priamo podriadený.

§ 4

(1) Prezident republiky vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov Kancelárie prezidenta republiky.

(2) Vnútornú organizáciu Kancelárie prezidenta republiky a jej účelových zariadení, ako aj okruh pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje odsek 1, určí so súhlasom prezidenta republiky vedúci Kancelárie prezidenta republiky v organizačnom poriadku Kancelárie prezidenta republiky.

(3) Vnútornú organizáciu Vojenskej kancelárie prezidenta republiky určuje prezident republiky rozkazom.

(4) Pri obsadzovaní miest v Kancelárii prezidenta republiky je potrebné dbať na zastúpenie občanov obidvoch republík.

§ 5

Oprávnenia Kancelárie prezidenta republiky

Na plnenie svojich úloh môže si Kancelária prezidenta republiky od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach spadajúcich do jej pôsobnosti.


Záverečné ustanovenia

§ 6

Výšku platu vedúcemu Kancelárie prezidenta republiky určuje prezident republiky podľa zásad ustanovených pre vedúcich federálnych orgánov štátnej správy.

§ 7

(1) Zrušuje sa zákon č. 654/1919 Zb., ktorým sa zriaďuje Kancelária prezidenta republiky.

(2) Nedotknuté zostáva vládne nariadenie č. 55/1954 Zb. o chránenej oblasti Pražského hradu.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.