Ústavný zákon č. 171/1968 Zb.Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1970
Zrušený 126/1970 Zb.

171

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 19. decembra 1968

o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Zriaďujú sa tieto federálne ministerstvá:

Ministerstvo zahraničných vecí,

Ministerstvo národnej obrany,

Ministerstvo vnútra,

Ministerstvo plánovania,

Ministerstvo financií,

Ministerstvo zahraničného obchodu,

Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Čl. 2

Zriaďujú sa tieto federálne výbory:

Výbor pre ceny,

Výbor pre technický a investičný rozvoj,

Výbor pre priemysel,

Výbor pre poľnohospodárstvo a výživu,

Výbor pre dopravu,

Výbor pre pošty a telekomunikácie,

Výbor pre tlač a informácie.

Čl. 3

Federálne ministerstvá a federálne výbory ako ústredné orgány štátnej správy Československej socialistickej republiky plnia úlohy vo veciach patriacich do pôsobnosti Československej socialistickej republiky.

Čl. 4

Federálne ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Na riadení federálneho ministerstva sa podieľa štátny tajomník.


Čl. 5

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v .r.

Ing. Černík v. r.