Zákon č. 170/1968 Zb.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968
Účinnosť od 01.01.1989

170

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Federálny štatistický úrad

§ 4

Správa federálnych hmotných rezerv

(1) Z doterajšej Správy štátnych hmotných rezerv sa vytvára Správa federálnych hmotných rezerv.

(2) Správu federálnych hmotných rezerv riadi a za jej činnosť zodpovedá jej predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

§ 8

Správa vojenských súdov

(1) Dokiaľ nenadobudne účinnosť ústavný zákon uvedený v čl. 145 ústavného zákona o československej federácii, zabezpečuje riadny chod vojenského súdnictva po stránke hospodárskej, finančnej a personálnej Správa vojenských súdov pri Ministerstve národnej obrany. Náčelník Správy zodpovedá za jej výkon ministrovi národnej obrany. Pôsobnosť vo veciach vojenského súdnictva patriacu podľa Trestného poriadku ministrovi (ministerstvu) spravodlivosti vykonáva minister (ministerstvo) národnej obrany.

(2) Ustanovenie § 35 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov sa zrušuje. Ustanovenie § 35 písm. c) až f) sa nevzťahuje na Najvyšší súd.

§ 9

Ústredná komisia ľudovej kontroly

(1) Do času, kým nadobudne účinnosť zákon podľa čl. 36 ods. 1 písm. ch) ústavného zákona o československej federácii, zabezpečuje úlohy kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia Ústredná komisia ľudovej kontroly podľa doterajších predpisov,**) a to v rozsahu kontrolnej pôsobnosti Federálneho zhromaždenia.

(2) Ústredná komisia ľudovej kontroly prestáva byť súčasťou sústavy komisií ľudovej kontroly.

§ 10

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z doterajších ústredných orgánov na príslušné federálne orgány alebo na ústredné orgány Českej socialistickej republiky, prípadne na ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky. Zásady pre tento prechod ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákonné opatrenie č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov.

**) Zákonné opatrenie č. 69/1964 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv.

***) Zákon č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch.
Zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.
Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

) Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži.

*) Zákon č. 117/1965 Zb. o Štátnej banke Československej.

**) Zákon č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly v znení zákona č. 85/1968 Zb.