Zákon č. 169/1968 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968
Účinnosť od 22.12.1968

OBSAH

169

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Od začiatku školského roka 1969/1970 sa z Veterinárskej fakulty Vysokej školy pôdohospodárskej v Brne zriaďuje Vysoká škola veterinárska v Brne.

§ 2

Od začiatku školského roka 1969/1970 sa z Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre zriaďuje Vysoká škola veterinárska v Košiciach.

§ 3

Vysoká škola veterinárska v Brne a Vysoká škola veterinárska v Košiciach sú vysokými školami univerzitného smeru.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.