Zákon č. 167/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do14.04.1991
Zrušený 136/1991 Zb.

OBSAH

167

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov patrí:

a) určovať zásady štátnej politiky na tomto úseku a koordinovať jej vykonávanie,

b) zriaďovať a spravovať vydavateľské podniky a iné organizácie a zariadenia slúžiace na šírenie informácií v rámci úloh a pôsobnosti federácie,

c) prijímať zákonodarnú úpravu na úseku tlače a iných informačných prostriedkov,

d) určovať zásady vydavateľského práva.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.