Zákon č. 164/1968 Zb.Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do14.05.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do14.05.1991
Zrušený 142/1991 Zb.

OBSAH

164

ZÁKON

z 19. decembra 1968,

ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov sa mení takto:

1. Ustanovenie § 1 znie:

㤠1

Zákony Federálneho zhromaždenia a zákonné opatrenia jeho predsedníctva sa vyhlasujú v Zbierke zákonov.“

2. Ustanovenie § 2 písm. d) sa vypúšťa.

3. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

Ak tak ustanovuje zákon Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, vyhlasujú sa v Zbierke zákonov aj zákony národných rád a zákonné opatrenia ich predsedníctiev, nariadenia vlády Českej socialistickej republiky a vlády Slovenskej socialistickej republiky, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov republík, ako aj iné opatrenia týchto orgánov; za tej istej podmienky sa vyhlasujú v Zbierke zákonov aj vyhlášky krajských národných výborov.“

4. Ustanovenie § 8 ods. 2 znie:

(2) Redakciu Zbierky zákonov zabezpečuje orgán, ktorý vláda Československej socialistickej republiky tým poverí.“

5. Kde sa v ostatných ustanoveniach tohto zákonného opatrenia hovorí o Národnom zhromaždení, vláde, ministerstvách a ústredných orgánoch, rozumie sa tým Federálne zhromaždenie a vláda, ministerstvá a ústredné orgány Československej socialistickej republiky.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.