Zákon č. 163/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

163

ZÁKON

z 19. decembra 1968,

ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Štátna sporiteľňa zriadená zákonom č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni sa rozdeľuje na dve samostatné štátne hospodárske organizácie, ktoré sa nazývajú „Česká štátna sporiteľňa“ a „Slovenská štátna sporiteľňa“; sídlom Českej štátnej sporiteľne je Praha a sídlom Slovenskej štátnej sporiteľne je Bratislava.

§ 2

Pokiaľ sa v zákone č. 72/1967 Zb. alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Štátnej sporiteľni, rozumie sa tým pre budúcnosť tak Česká štátna sporiteľňa, ako aj Slovenská štátna sporiteľňa.

§ 3

(1) Česká štátna sporiteľňa a Slovenská štátna sporiteľňa vstupujú do práv a záväzkov doterajšej Štátnej sporiteľne takto:

a) Česká štátna sporiteľňa vstupuje do práv a záväzkov zo služieb uvedených v § 2 zákona č. 72/1967 Zb. poskytnutých organizačnými zložkami doterajšej Štátnej sporiteľne na území Českej socialistickej republiky;

b) Slovenská štátna sporiteľňa vstupuje do práv a záväzkov zo služieb uvedených v § 2 zákona č. 72/1967 Zb. poskytnutých organizačnými zložkami doterajšej Štátnej sporiteľne na území Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Práva a záväzky doterajšej Štátnej sporiteľne neuvedené v odseku 1 prechádzajú na Českú štátnu sporiteľňu, pokiaľ vznikli na území Českej socialistickej republiky, a na Slovenskú štátnu sporiteľňu, pokiaľ vznikli na území Slovenskej socialistickej republiky. Správa majetku vykonávaná doterajšou Štátnou sporiteľňou prechádza na Českú štátnu sporiteľňu, ak ide o majetok na území Českej socialistickej republiky, a na Slovenskú štátnu sporiteľňu, ak ide o majetok na území Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Pokiaľ to bude z ekonomického hľadiska potrebné na účelnejšie usporiadanie vzájomných vzťahov Českej štátnej sporiteľne a Slovenskej štátnej sporiteľne, než ako vyplýva z ustanovenia odseku 2, prevedú sporiteľne medzi sebou najneskôr do 30. júna 1969 po vzájomnej dohode príslušné práva a záväzky. Na tento prevod netreba súhlas oprávnených, prípadne zaviazaných; ich práva však nesmú tým byť skrátené. Preberajúca sporiteľňa vstupuje do práv a záväzkov dňom uvedeným v dohode. Obdobne možno previesť správu majetku, ktorá prešla na Českú štátnu sporiteľňu a Slovenskú štátnu sporiteľňu podľa odseku 2 druhej vety.


§ 4

Zrušujú sa ustanovenia § 1, § 4 ods. 1 poslednej vety a § 4 ods. 3 zákona č. 72/1967 Zb. a z ustanovenia § 5 ods. 1 toho istého zákona sa vypúšťajú slová „v Prahe, oblastného riaditeľstva pre Slovensko v Bratislave“.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.