Zákon č. 162/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.

162

ZÁKON

z 19. decembra 1968,

ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Štátna poisťovňa organizovaná podľa zákona č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve, ako celoštátny poisťovací a zaisťovací podnik, sa rozdeľuje na dva samostatné poisťovacie a zaisťovacie podniky, ktoré sa nazývajú „Česká štátna poisťovňa“ a „Slovenská štátna poisťovňa“; sídlom Českej štátnej poisťovne je Praha, sídlom Slovenskej štátnej poisťovne je Bratislava.

§ 2

Pokiaľ sa v zákone č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Štátnej poisťovni, rozumie sa tým pre budúcnosť tak Česká štátna poisťovňa, ako aj Slovenská štátna poisťovňa.

§ 3

(1) Česká štátna poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa vstupujú do práv a záväzkov doterajšej Štátnej poisťovne takto:

a) Česká štátna poisťovňa vstupuje do práv a záväzkov zo zmluvných a zákonných poistení a zo zaisťovacích zmlúv, ktoré sú predmetom podnikania organizačných zložiek doterajšej Štátnej poisťovne so sídlom na území Českej socialistickej republiky;

b) Slovenská štátna poisťovňa vstupuje do práv a záväzkov zo zmluvných a zákonných poistení, ktoré sú predmetom podnikania organizačných zložiek doterajšej Štátnej poisťovne so sídlom na území Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Práva a záväzky doterajšej Štátnej poisťovne z iných právnych vzťahov, než ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, prechádzajú na Českú štátnu poisťovňu, pokiaľ vznikli na území Českej socialistickej republiky, a na Slovenskú štátnu poisťovňu, pokiaľ vznikli na území Slovenskej socialistickej republiky. Správa majetku vykonávaná doterajšou Štátnou poisťovňou prechádza na Českú štátnu poisťovňu, ak ide o majetok na území Českej socialistickej republiky, a na Slovenskú štátnu poisťovňu, ak ide o majetok na území Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Pokiaľ to bude potrebné na účelnejšie usporiadanie vzájomných vzťahov Českej štátnej poisťovne a Slovenskej štátnej poisťovne alebo ich vzťahov k poisteným, prípadne k účastníkom iných právnych vzťahov, než aké vyplývajú z ustanovení odsekov 1 a 2, prevedú poisťovne medzi sebou najneskôr do 30. júna 1970 po vzájomnej dohode príslušné práva a záväzky. Pritom budú dbať na to, aby tento prevod súčasne v čo najširšej miere prispel k vytvoreniu rovnakých ekonomických podmienok pre obidve poisťovne. Na prevod netreba súhlas oprávnených, prípadne zaviazaných; ich práva tým však nesmú byť skrátené. Preberajúca poisťovňa vstupuje do práv a záväzkov dňom uvedeným v dohode. Obdobne možno previesť správu majetku, ktorá prešla na Českú štátnu poisťovňu a na Slovenskú štátnu poisťovňu podľa odseku 2 druhej vety.

§ 4

Medzi Českú štátnu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu sa rozdeľujú v rozsahu zodpovedajúcom preberaným právam a záväzkom zo zmluvného a zákonného poistenia a zo zaisťovacích zmlúv fondy a rezervy vytvorené doterajšou Štátnou poisťovňou podľa § 7 zákona č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve. Medzi uvedené poisťovne sa taktiež rozdelia fondy vytvorené podľa § 8 toho istého zákona.


§ 5

Zrušujú sa ustanovenia § 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve a z ustanovenia § 5 ods. 1 toho istého zákona sa vypúšťajú slová „v Prahe, oblastného riaditeľstva pre Slovensko v Bratislave“.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.