Nariadenie vlády č. 16/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb.

Čiastka 7/1968
Platnosť od 27.02.1968 do16.03.1971
Účinnosť od 27.02.1968 do16.03.1971
Zrušený 14/1971 Zb.

OBSAH

16

VLÁDNE NARIADENIE

zo 14. februára 1968,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 7 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 7 znie:

(7) Ustanovenie § 40 ods. 1 písm. a) platí aj pre účelové dotácie na stavby výrobných a spotrebných družstiev.“

2. V § 23 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú slová „ako aj o odvody do cestného fondu“. Tie isté slová sa vkladajú do odseku 2 písm. a) toho istého paragrafu za slová „za odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 28 ods. 2“.

3. V § 25 sa k odseku 7 pripája veta tohto znenia: „Pre ostatné novobudované podniky a veľké závody, pri ktorých vláda projektovú (investičnú) úlohu neschvaľuje, a pri veľkých rekonštrukciách a modernizáciách jestvujúcich závodov ustanoví podmienky stabilizačného odvodu Ministerstvo financií na návrh príslušného ústredného orgánu.“

4. K § 27 ods. 1 sa pripája písm. g) tohto znenia:

g) odvod stavebných podnikov, ktorý ustanoví vláda v percentách z jednotnej základne, ktorú na tento účel určí.“

5. V § 30 sa písmeno c) na konci dopĺňa slovami:

„a v prípadoch ustanovených vládou.“

6. § 31 ods. 2 znie:

(2) Pokiaľ rezervný fond nedosahuje minimálnu výšku, môžu sa jeho prostriedky použiť len na doplnenie fondu pracujúcich na zabezpečenie výplaty miezd za individuálne výsledky práce a na zabezpečenie minimálneho prídelu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Iba sumy, ktoré prevyšujú minimálnu výšku, môže podnik použiť aj na ostatné účely, pokiaľ vláda neustanoví inak.“

7. K § 36 sa pripájajú odseky 3 a 4 tohto znenia:

(3) Prírastky obežných prostriedkov (t.j. zásob, predmetov postupnej spotreby a pohľadávok) oproti stavu k 1. januáru 1968 sa kryjú vlastnými prostriedkami podnikov z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku podľa § 22 ods. 2. Štátna banka československá môže z tejto zásady povoliť výnimky pri sezónnych a žiadúcich odbytových zásobách, pri zásobách podnikov poskytujúcich služby a v prípadoch ustanovených zásadami úverovej politiky.

(4) O sumy, ktoré sa nepoužili na splnenie povinností ustanovených v odsekoch 2 a 3, musí podnik krátiť podiely na hospodárskych výsledkoch.“

8. V § 38 ods. 2 prvá veta znie:

„Odborové riaditeľstvo vytvára z centralizovaných prostriedkov odborový fond technického rozvoja; môže tiež vytvárať (dopĺňať) rizikový fond obdobne podľa § 32 a ďalšie odborové účelové fondy.“

9. K § 40 ods. 1 písm. a) sa pripája text tohto znenia: „Pre oblasti (miesta) určené vládou môže sa účelová dotácia zvýšiť až na 40% rozpočtových nákladov investičnej akcie začatej po 1. januári 1968. O zvýšení dotácie rozhodnú Ministerstvo financií a Štátna plánovacia komisia, pokiaľ ide o investičné akcie v českých krajoch, a orgány Slovenskej národnej rady, pokiaľ ide o investičné akcie na Slovensku.“

10. K § 40 ods. 1 sa pripája písmeno e) tohto znenia:

e) na zvýhodnenie stavieb na Slovensku novozačínaných po 1. januári 1968 poskytuje Slovenská národná rada individuálne dotácie na úhradu výdavkov ustanovených vládou, a to z prostriedkov vyčlenených na ten účel v štátnom rozpočte.“

11. K § 41 sa pripája odsek 7 tohto znenia:

(7) Prirážka k stabilizačnému odvodu priemyslových podnikov sa podľa § 7 písm. a) zákona č. 8/1968 Zb. zvyšuje o 2% z celkového objemu miezd vyplatených v bežnom roku (§ 25 ods. 3) pracovníkom príslušného podniku alebo závodu, prípadne obdobnej organizačnej jednotky. Sumu zodpovedajúcu tomuto zvýšeniu odvedú podniky do štátneho (ústredného) rozpočtu. Vláda osobitným opatrením ustanoví rozvinuté priemyslové oblasti (miesta) s nedostatkom pracovných síl, ako aj odvetvia alebo odbory, na ktoré sa zvýšenie prirážky k stabilizačnému odvodu vzťahuje.“

12. V § 58 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „a so Štátnou plánovacou komisiou:“

13. § 59 ods. 1 znie:

(1) Pre podniky a odborové riaditeľstvá riadené Ministerstvom vnútorného obchodu, s výnimkou odborového podniku Čedok, podniku Počtovnícka služba a Štátneho projektového ústavu obchodu, platia ustanovenia druhej časti s týmito odchýlkami:*)

a) odvod zo zásob (§ 24 ods. 4.) sa nevykonáva;

b) stabilizačný odvod sa ustanovuje vo výške 30% z tej sumy objemu vyplatených miezd, ktorá prevyšuje súčin 90% priemernej ročnej mzdy plánovanej na rok 1968 a počtu pracovníkov v roku, za ktorý sa vykonáva výpočet odvodu;

c) zvýšenie stabilizačného odvodu z prírastku počtu pracovníkov sa do 31. decembra 1970 neuplatňuje;

d) odborové riaditeľstvo nemusí vytvárať odborový fond technického rozvoja;

e) ustanovuje § 36 ods. 3 sa na tieto organizácie nevzťahuje.

14. § 60 znie:

„Na podniky odbytu a zásobovania sa vzťahujú ustanovenia druhej časti; odvod z hrubého dôchodku vykonávajú vo výške 18 %. Vláda určí podniky, ktoré nevykonávajú odvod zo zásob (s podmienkou, že sa nemôžu zúčastniť na znovurozdelení prostriedkov podľa § 39) a pre ktoré platí úľava zo stabilizačného odvodu podľa § 25 ods. 5 písm. b); týmto podnikom vláda podľa potreby určí dodatkový odvod do štátneho rozpočtu na dobu, kým sa im upraví odbytové rozpätie.“

15. K § 61 ods. 2 sa pripája písmeno c) tohto znenia:

c) stabilizačný odvod z prírastku počtu pracovníkov sa nezvyšuje v organizáciách, ktoré určí Štátna komisia pre techniku po dohode s Ministerstvom financií v súvislosti so zabezpečovaním projektovej prípravy stavieb určených ako záväzná úloha.“

16. K § 63 sa pripájajú písmená f) a g) tohto znenia:

f) sadzba odvodu z hrubého dôchodku je 16 %;

g) odborové riaditeľstvo poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu vykonáva odvody za všetky podriadené podniky."

17. K § 65 sa pripája písmená c) a d) tohto znenia:

c) základ pre výpočet odvodu z hrubého dôchodku alebo zo zisku sa znižuje o odmeny (prémie), ktoré tieto organizácie poskytnú výrobným podnikom za zabezpečenie úloh vo vývoze;

d) pre podnik zahraničného obchodu Tuzex platia aj ustanovenia § 59 ods. 1 písm. b) a c)."

18. § 70 ods. 3 a 4 znie:

(3) V krajských podnikoch knižného maloobchodu, Reštauráciách a jedálňach, Uhoľných skladoch a v podnikoch komunálnych služieb sa do 31. decembra 1970 zvýšenie stabilizačného odvodu z prírastku počtu pracovníkov neuplatňuje. Pre podniky Reštaurácií a jedální a Uhoľných skladov platí aj ustanovenie § 59 ods. 1 písm. b). Pre podniky Zberných surovín, odbytu a zásobovania a pre ústavy kozmetiky platí úľava zo stabilizačného odvodu podľa § 25 ods. 5 písm. b). Pre všetky podniky uvedené v tomto odseku je sadzba odvodu zo základných prostriedkov 3 %; odvod zo zásob nevykonávajú.

(4) Pre podniky miestneho priemyslu je sadzba odvodu zo základných prostriedkov 3 %. Stabilizačný odvod sa týmto podnikom do 31. decembra 1970 nezvyšuje podľa § 8 ods. 2 zákona za tú časť ročného prírastku počtu pracovníkov, ktoré zodpovedá podielu zákazkovej výroby pre obyvateľstvo, údržbárskej a opravárskej činnosti a služieb z prírastku celkových výkonov. Ak podiel týchto prác z celkových výkonov presiahne 50 %, celkové zvýšenie stabilizačného odvodu môže byť najviac 2 % z objemu vyplatených miezd. Podnikom miestneho priemyslu nemožno určiť prirážku k stabilizačnému odvodu, ak uvedený podiel činností presiahne 50 % z celkových výkonov; v ostatných prípadoch túto prirážku nemožno určiť z tej časti vyplatených miezd, na ktorú sa nevzťahuje zvýšenie stabilizačného odvodu. Za podiel uvedených činností z celkových výkonov sa taktiež nevykonáva odvod zo zásob."

19. V § 70 sa k odseku 6 pripája veta tohto znenia:

„Za podiel zákazkovej výroby pre obyvateľstvo, údržbárskej a opravárskej činnosti a služieb z celkových výkonov okresné (mestské) stavebné podniky nevykonávajú odvod zo zásob."

20. V § 88 ods. 3 sa slovo „organizacemi" nahrádza slovom „organizacím"*).

21. K § 88 sa pripája odsek 4 tohto znenia:

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu príslušných finančných orgánov, ktorými bolo uložené vykonanie odvodov podľa tohto nariadenia do štátneho rozpočtu (rozpočtu príslušného národného výboru) na osobitný účet štátu alebo do štátnych fondov, nemá odkladný účinok.**)

22. K § 89 sa pripája odsek 4 tohto znenia:

(4) Ak organizácia použije prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na iné ako ustanovené účely, uloží jej príslušný finančný orgán, aby vrátila neoprávnene použitú sumu do štátneho rozpočtu a zaplatila z neoprávnene použitých prostriedkov do štátneho rozpočtu za každý deň pokutu vo výške 1 o/oo. O postupe pri výkone tohto rozhodnutia obdobne platí ustanovenie § 88 ods. 4."

23. V § 91 ods. 3 sa slová „z této vyhlášky" nahrádzajú slovami „z tohoto nařízení".***)


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; pokiaľ ide o finančné vzťahy organizácií k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom národných výborov, postupuje sa podľa neho od začiatku roka 1968.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zníženú sadzbu odvodu zo základných prostriedkov (pokiaľ ide o predajne a ich vybavenie) ustanovuje § 6 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb. a sadzbu odvodu z hrubého dôchodku vo výške 18 % ustanovuje § 5 zákona č. 8/1968 Zb.

*) Poznámka redakcie: V slovenskom vydaní Zbierky zákonov sa slová „organizácie neodčerpali" nahrádzajú slovami „neboli organizáciám odčerpané".

**) § 78 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 8 vládneho nariadenia č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.

***) Poznámka redakcie: Len v českom vydaní Zbierky zákonov.