Zákon č. 158/1968 Zb.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968
Účinnosť od 01.01.1972
Redakčná poznámka

Pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenia § 4 a 5 tohto zákona [§ 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 178/1969 Zb.] s účinnosťou od 1. januára 1970.

158

ZÁKON

z 18. decembra 1968

o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Ďalšie finančné opatrenia

§ 3

Vláda Československej socialistickej republiky môže v roku 1969 poskytovať záruky za úvery poskytnuté štátnym hospodárskym organizáciám.

§ 6

(1) Krajské a okresné národné výbory vykonávajú správu prídelov poskytovaných ústredne riadeným štátnym hospodárskym organizáciám zo štátneho rozpočtu a vykonávajú finančné vyporiadanie preplatkov a nedoplatkov týchto prídelov medzi týmito organizáciami a štátnym rozpočtom. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na organizácie, pri ktorých správu prídelov zo štátneho rozpočtu vykonáva a finančné vyporiadanie uskutočňuje ich nadriadený orgán; okruh týchto organizácií ustanovia ministerstvá financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá kontrolná pôsobnosť Ministerstva financií ustanovená v § 18 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Vláda Československej socialistickej republiky prepracuje do 31. mája 1969 po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky štátny rozpočet na rok 1969 na štátny rozpočet federácie a štátne rozpočty obidvoch republík.

(2) Do tohto času hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu na rok 1969 vláda Československej socialistickej republiky po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Prepracované štátne rozpočty sa predložia na schválenie Federálnemu zhromaždeniu, Českej národnej rade a Slovenskej národnej rade.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb.

Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 101/1970 Zb. pre daňovníkov dôchodkovej dane s účinnosťou od 27. novembra 1970 neplatia ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.


Príloha č. 2 zákona č. 158/1968 Zb.

Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte

KrajSúhrnný finančný vzťah
(v tisícoch Kčs)
Účelové subvencie
(v tisícoch Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Prahy1 438 9572 875 400
Stredočeský1 126 0321 105 100
Juhočeský1 075 822 799 700
Západočeský1 239 1951 114 700
Severočeský1 660 5731 563 300
Východočeský1 157 8271 095 100
Juhomoravský1 618 4091 738 700
Severomoravský1 985 5062 288 600
Slovenské kraje5 561 7165 575 100
Úhrn16 864 03718 155 700