Vyhláška č. 155/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 20.12.1968 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Vyhláška zrušená predpisom č. 138/1969 Zb.

OBSAH

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 11. decembra 1968

o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Ministerstvo dopravy a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

Platnosť vyhlášky Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 27/1967 Zb. o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok sa predlžuje do 31. decembra 1969.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister dopravy:

Dr. Řehák v. r.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.