Vyhláška č. 154/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do31.12.1969
Účinnosť od 20.12.1968 do31.12.1969
Zrušený 183/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MLVH ČSR č. 97/1977 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1978.

OBSAH

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva

zo 4. decembra 1968,

ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 55 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon):


§ 1

Zrušujú sa ustanovenia § 1 až 3, § 4 ods. 2 až 4 a § 5 až 15 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Hruzík v. r.