Nariadenie vlády č. 153/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do14.10.1990
Účinnosť od 20.12.1968 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

153

VLÁDNE NARIADENIE

z 5. decembra 1968

o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

Pre ocenenie profesorov vysokých škôl, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v učiteľskej práci, najmä jej vysokou vedeckou úrovňou, vytvorením vedeckých metód výchovy, učebníc a vedeckých diel, sa zavádza čestný titul „zaslúžilý vysokoškolský profesor“.

§ 2

(1) Čestný titul „zaslúžilý vysokoškolský profesor“ udeľuje minister školstva.

(2) Súčasne s udelením čestného titulu podľa odseku 1 sa odovzdá listina (diplom) o udelení čestného titulu.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.