Vyhláška č. 150/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

OBSAH

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 18. novembra 1968,

ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovuje podľa § 268 ods. 2 a § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“), podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, podľa § 34 ods. 2 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách a podľa § 17 ods. 2 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:


§ 1

Ustanovenie § 114 vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa mení a znie:

„Táto vyhláška platí pre dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb uskutočnené od 1. januára 1967 do 31. decembra 1969.“


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Borůvka v. r.