Vyhláška č. 15/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Čiastka 6/1968
Platnosť od 15.02.1968
Účinnosť od 02.03.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Dohovor vstúpil v platnosť 10. novembra 1967.

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. januára 1968

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami


Dňa 9. decembra 1966 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami.

Podľa svojho článku 14 Dohovor vstúpil v platnosť 10. novembra 1967.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky vedené prianím upevňovať a rozširovať spoluprácu na úseku karantény a ochrany rastlín a v záujme ochrany územia oboch štátov pred zavlečením karanténnych škodcov, chorôb rastlín a burín dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vykonávať na svojom území nevyhnutné opatrenia proti karanténnym škodcom, chorobám rastlín a burinám (ďalej len „škodcovia rastlín“), ktorých zoznam je uvedený v prílohách A a B tohto Dohovoru;

b) uplatňovať všetky opatrenia, aby s vyvážanými zásielkami rastlín a rastlinných výrobkov (ďalej len „ zásielky“) alebo inými spôsobmi neprenikali na územie druhej zmluvnej strany škodcovia rastlín uvedení v prílohách A a B tohto Dohovoru;

c) pri vývoze zásielok dodržiavať karanténne predpisy dovozného štátu;

d) dávať na všetky vyvážané zásielky osvedčenie o zdravotnom stave vydané príslušnými orgánmi vývozného štátu a potvrdzujúce, že zásielka je bez škodcov rastlín uvedených v prílohách tohto Dohovoru.

Článok 2

Zmluvné strany budú uplatňovať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich území pred zavlečením škodcov rastlín z tretích štátov.

Každá zmluvná strana preto na svojom území určí zásady, podľa ktorých sa dovoz zásielok z ktoréhokoľvek tretieho štátu bude vykonávať len so súhlasom príslušných orgánov, ktoré určia karanténne podmienky dovozu a využitia zásielok.

Prevoz zásielok je dovolený vtedy, ak sú vybavené osvedčením o zdravotnom stave a zodpovedajú karanténnym predpisom štátu, ktorého územím sa zásielky prevážajú.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vyvarovať sa pri vývoze zásielok používania sena, slamy, pliev, lístia a iných odpadov poľnohospodárskych rastlín ako baliaceho materiálu a na ten účel prednostne používať piliny, hobliny a iné materiály, ktoré vylučujú možnosť prenášania škodcov rastlín;

b) zbavovať vyvážané zásielky všetkých odstrániteľných zvyškov zeminy;

c) odstraňovať z dopravných prostriedkov používaných na prepravu zásielok všetky nečistoty a v prípade potreby ich účinne asanovať.

Článok 4

Dovoz, vývoz a prevoz zásielok sa bude vykonávať cez hraničné priechody, určené príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

Príslušné orgány dovozného štátu vykonávajú podľa potreby rastlinolekárske prehliadky dovážaných alebo prevážaných zásielok a vykonávajú karanténne opatrenia v zmysle zákonov a predpisov dovoznej krajiny alebo krajiny, cez ktorú sa zásielky prevážajú.

Ak príslušné orgány jednej zo zmluvných strán nedovolia dovoz alebo prevoz zásielok alebo určia osobitné karanténne opatrenia, oznámia to okamžite príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať nevyhnutnú odbornú a technickú pomoc pri ochrane pred škodcami rastlín za podmienok dohodnutých v každom jednotlivom prípade medzi príslušnými orgánmi.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať:

a) každoročne do 1. apríla o výskyte a rozšírení škodcov rastlín, ako aj o vykonaných opatreniach pri ich ničení. V prípade zistenia nového škodcu rastlín sa budú informovať bez meškania;

b) o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa karantény a ochrany rastlín a upravujúcich dovoz, vývoz a prevoz zásielok, najneskôr do 30 dní po ich vydaní;

c) o výsledkoch vedeckého výskumu i o nových metódach a prostriedkoch ochrany rastlín, ako aj o vydaní odborných časopisov, monografií a iných významných publikácií v odbore ochrany rastlín.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli:

a) vysielať podľa potreby odborníkov za účelom štúdia vedeckých poznatkov a výmeny skúseností na úseku karantény a ochrany rastlín;

b) umožňovať odborníkom druhej zmluvnej strany špecializáciu v ústavoch a zariadeniach pre karanténu a ochranu rastlín;

c) vytvárať podľa potreby zmiešané komisie na koordinovanie činnosti pri vykonávaní karanténnych opatrení.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán zvolávajú podľa potreby, najmenej však raz za tri roky, spoločné porady o karanténe a ochrane rastlín s cieľom prerokovania a riešenia praktických a vedeckých úloh a výmeny skúseností na tomto úseku.

Porady sa budú konať striedavo na území oboch zmluvných strán. Čas, miesto a program týchto porád budú sa určovať na základe dohody príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán môžu kedykoľvek nadväzovať priamy styk s cieľom riešenia otázok súvisiacich s vykonávaním opatrení uvedených v tomto Dohovore.

Článok 11

Náklady spojené s vysielaním odborníkov v súlade s článkom 8 písm. a) a b) tohto Dohovoru uhrádza strana vysielajúca odborníkov.

Náklady spojené s činnosťou zmiešaných komisií v súlade s článkom 8 písm. c) tohto Dohovoru uhrádza strana, na území ktorej budú tieto komisie pracovať.

Náklady spojené s organizáciou porád v súlade s článkom 9 uhrádza strana, na území ktorej bude uvedená porada prebiehať. Náklady spojené s vysielaním odborníkov na tieto porady uhrádza strana, ktorá ich vyslala.

Článok 12

Súčasťou tohto Dohovoru sú prílohy A a B obsahujúce zoznam škodcov rastlín, ktoré môžu dopĺňať alebo meniť príslušné orgány zmluvných strán.

Tieto zmeny musia sa oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a vstúpia v platnosť 30 dní po prijatí nóty o vykonaných zmenách.

Článok 13

Tento Dohovor sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z predtým uzavretých dohôd o ochrane rastlín.

Článok 14

Tento Dohovor podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dohovor sa uzaviera na dobu piatich rokov a jeho platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie rok pred uplynutím jeho platnosti.

Spísané v Prahe 9. decembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v ruskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

J. Burian v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej

republiky:

B. Baldžinjam v. r.

Zoznam karanténnych škodcov, chorôb rastlín a burínv Československej socialistickej republike

Škodcovia

Heterodera rostochiensis Wllw.

Aphelenchoides fragariae Ritz. - Bos. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

Dithylenchus dipsaci K hn. na osive a sadive

Popilia japonica Newm.

Viteus vitifolii Fitch.

Laspeyresia molesta Busch.

Tarsonemus fragariae Zimm. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

Leucaspis japonica Cockll.

Quadraspidiotus perniciosus Comst. len na vegetačných častiach

Rhagoletis pomonella Walsh.

Choroby

Endothia parasitica Murr.

Erwinia amylovora Bur.

Polyspora lini Laff.

Chalara quervina Henry

Ophiostoma ulmi Schw.

Synchytrium endobioticum Schilb.

Virózy na ovocných a okrasných drevinách a sadeniciach jahôd

Buriny

Cuscuta sp. div. L.

Orobanche sp. div. L.

Zoznam karanténnych škodcov, chorôb rastlín a burínv Mongolskej ľudovej republike

Škodcovia

Leptinotarsa decemlineata Say.

Phthorimaea operculella Zell.

Heterodera rostochiensis Woll.

Dithylenchus dipsaci Kühn.

Meloidogyne marioni Cornu

Hyphantria cunea Drury

Laspeyresia molesta Busch.

Naumonia pyrivorella Mats.

Popilia japonica Newm.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Callosobruchus chinensis L.

Callosobruchus quadrimaculatus

Calandra granaria L.

Bystiscus betulae L.

Bruchus pisorum L.

Choroby

Plasmodiophora brassicae Wor.

Polyspora lini Laff.

Agrobacterium tumefaciens

Synchytrium endobioticum Schilb.

Tilletia indica

Tilletia pancici Bubak et Ran.

Phymatotrichum omnivorum Schear.

Sclerotium rolfsii Sacc.

Corynebacterium michiganese Smith.

Buriny

Cuscuta app.

Acroptilon picris

Orobanche cumana

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.