Vyhláška č. 147/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch

Čiastka 42/1968
Platnosť od 19.11.1968 do10.05.1970
Účinnosť od 19.11.1968 do10.05.1970
Zrušený 44/1970 Zb.

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí

z 12. novembra 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch

Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


Článok 1

Vyhláška č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Pasy oprávňujú na cestu do cudziny, len ak majú vycestovaciu doložku, ktorá obsahuje výslovné údaje, pre ktoré štáty, na koľko ciest a na akú dobu platí. Udelenie vycestovacej doložky môže sa odoprieť alebo udelená vycestovacia doložka môže sa zrušiť alebo obmedziť z tých istých dôvodov, pre ktoré sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť alebo vydaný cestovný doklad odňať alebo obmedziť jeho platnosť.“

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Hraničná sprievodka

Občan je povinný pri každom prekročení štátnych hraníc Československej socialistickej republiky odovzdať orgánom pasovej kontroly hraničnú sprievodku obsahujúcu okrem jeho osobných údajov aj údaje, do ktorých štátov a na akú dobu cestuje. Od tejto povinnosti možno upustiť, ak občan cestuje do štátu, s ktorým Československá socialistická republika uzavrela dohodu o bezvízovom styku.“


Článok 2

Vycestovacie doložky udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky, pokiaľ neobsahujú výslovný údaj o počte ciest, pre ktoré platia (tzv. trvalé vycestovacie doložky), sa zrušujú. Trvalé vycestovacie doložky udelené občanom, ktorí sa zdržiavajú v cudzine, stávajú sa jednorazovými vycestovacími doložkami. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na vycestovacie doložky udelené na cesty do štátov, s ktorými Československá socialistická republika uzavrela dohodu o bezvízovom styku.

Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister vnútra:

Pelnář v. r.

Minister zahraničných vecí:

v z. Pleskot v. r.