Vyhláška č. 146/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l.(č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave

Čiastka 42/1968
Platnosť od 19.11.1968 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 25. októbra 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave

Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 10 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:


Článok I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú .v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 16 ods. 2 znie:

(2) Iné organizácie môžu vykonávať cez hranice štátu*)

a) bez povolenia hromadnú a nehromadnú dopravu osôb pre vlastnú potrebu a hromadnú a nehromadnú dopravu vlastných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, príp. príslušníkov ich domácnosti na turistické, kultúrne a telovýchovné účely;

b) na povolenie hromadnú a nehromadnú dopravu osôb pre cudzie potreby, pokiaľ nespadá pod písmeno a), a dopravu vecí pre vlastnú i cudziu potrebu."

2. K § 16 sa pripája ďalší odsek tohto znenia:

(3) Prepravy uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu sa uskutočniť iba vozidlami, ktorých technický i vzhľadový stav bol vyhovujúci pri technickej prehliadke**) nie staršej ako 1 rok predo dňom predpokladaného odchodu. Pri hromadnej doprave osôb musí mať vodič pri sebe menný zoznam cestujúcich."


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Dr. Řehák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa niektorých medzinárodných dohôd, príp. podľa predpisov niektorých štátov sa vyžaduje povolenie cudzieho štátu na prepravu po jeho území, príp. sú ustanovené iné podmienky. Z povoľovacieho konania cudzieho štátu sú spravidla vyňaté príležitostné turistické prepravy, ak sa tie isté osoby prepravujú tým istým vozidlom a ak ich preprava začína a končí na území štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

**) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.