Vyhláška č. 145/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde

Čiastka 42/1968
Platnosť od 19.11.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1971
Zrušený 162/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 4 písm. a) a § 7 ods. 2 prvá, druhá a tretia veta nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1969; dovtedy sa použijú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 5 druhá veta vyhlášky č. 2/1967 Zb.

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov

z 31. októbra 1968

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde

Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. ustanovuje:


Časť 1

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb hospodárskych organizácií

§ 1

(1) Prídel prostriedkov do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb*) vykonáva sa počas roka preddavkove, a to mesačne vo výške zodpovedajúcej tvorbe zdrojov fondu pracujúcich od začiatku roka. Na požiadanie závodného výboru Revolučného odborového hnutia možno poskytnúť vopred preddavok do fondu až do výšky štvrťročného minimálneho prídelu**)

(2) Do fondu idú aj sumy získané z odplatného prevodu správy alebo odplatného prevodu vlastníctva (vrátane výnosu z likvidácie) majetku obstaraného z prostriedkov fondu, prevodmi z iných fondov, príp. prostriedky z peňažnej odmeny, ktorú organizácia dostala k Červenej zástave alebo štandarde, úroky z uložených alebo požičaných prostriedkov fondu, zisk zo závodného stravovania, príspevky iných organizácií.

§ 2

(1) Prostriedky fondu sa používajú na kultúrne, sociálne, bytové, zdravotné, rekreačné a telovýchovné účely, a to predovšetkým na obstaranie investícií a iných predmetov trvalej hodnoty. Ďalej sa môžu použiť na účely závodného stravovania, na organizačnú a kultúrnu výchovnú činnosť Revolučného odborového hnutia a organizácie mládeže, na zahraničné študijné zájazdy a nepeňažné odmeny.

(2) Prostriedky fondu nemožno použiť na zvyšovanie fondu pracujúcich a rezervného fondu.

Časť 2

Pobádacie fondy rozpočtových a príspevkových organizácií

§ 3

(1) Pobádací fond zriaďujú rozpočtové a príspevkové organizácie.

(2) Miestne národné výbory v malých obciach a malé rozpočtové a príspevkové organizácie môžu sa za účelom vytvorenia a využívania pobádacích fondov združovať.

Rozpočtové organizácie

§ 4

Zdrojom fondu sú:*)

a) príspevok**) z rozpočtu organizácie, ktorý je 0,8 % z úhrnu hrubých miezd a platov vrátane odmien a prémií skutočne vyplatených zo mzdového fondu; pri národných výboroch aj z odmien vyplatených funkcionárom národných výborov (vrátane jednotného úhrnu odmien) a z pracovných príjmov príslušníkov CO a PO;

b) 50 % podiel z vlastných rozpočtových úspor***) neinvestičných výdavkov ústredne riadených organizácií a rovnaký podiel z nevyčerpaných nesubvencovaných neinvestičných výdavkov národných výborov a nimi riadených organizácií, a to po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov mzdového fondu, úspor na výdavkoch na civilnú obranu a úspor z kooperačnej činnosti. Pri ústredne riadených organizáciách nie sú zdrojom pobádacieho fondu neinvestičné prostriedky, k úspore ktorých došlo v súvislosti so zrušenými úlohami, a úspory vzniknuté neplnením úloh. Základom pre výpočet podielu pri národných výboroch sú neinvestičné výdavky, ktoré národný výbor realizuje priamo a nie prostredníctvom podriadených organizácií alebo v ich prospech, s výnimkou neinvestičných subvencií, nenávratných pôžičiek a prechodných výpomocí. Pri organizáciách riadených národnými výbormi môže riadiaci národný výbor pri schvaľovaní záverečného účtu a finančného vyporiadania tento podiel v súvislosti s neplnením úloh primerane znížiť alebo nepriznať;

c) 50 % podiel z príjmov) dosiahnutých nad schválený rozpočet po odpočítaní výdavkov, o ktoré bol prekročený rozpočet. Príjmy, ktoré nie sú zdrojom fondu, určí rozpočtová skladba pre príslušné organizácie na bežný rok. Zdrojom fondu nie sú ďalej príjmy z činnosti v CO, náhodné príjmy (vymedzené v rozpočtovej skladbe), ako aj tie ďalšie príjmy, ktoré určí bezprostredne nadriadený orgán (riadiaci národný výbor voči rozpočtovým organizáciám, ktoré riadi) na základe odporúčania príslušného ústredného orgánu. Pri národných výboroch sú základom pre výpočet podielu nadplánové príjmy dosiahnuté v oddiele „Príjmy rozpočtových organizácií“ a na správnych poplatkoch;

d) príspevky poskytnuté podľa rozhodnutia národného výboru z jeho fondu rezerv a rozvoja;

e) sumy získané z odplatného prevodu správy alebo z odplatného prevodu vlastníctva (vrátane výnosu z likvidácie) majetku obstaraného z prostriedkov fondu;

f) ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi††) alebo dohodnuté s Ministerstvom financií, príp. pri organizáciách riadených Slovenskou národnou radou s Povereníctvom Slovenskej národnej rady pre financie;

g) príspevky iných organizácií.

§ 5

Mimoriadny podiel

Ústredným orgánom, príp. ďalším organizáciám, ktoré nedosiahnu príjmy nad schválený rozpočet, môže vláda alebo orgán ňou splnomocnený poskytnúť do pobádacieho fondu mimoriadny podiel z vládnej rozpočtovej rezervy. Z tohto prídelu, ktorý vyžiada ústredný orgán pre seba a podriadené organizácie, poskytne tento orgán mimoriadny podiel do pobádacieho fondu podriadenej organizácii, ktorá splnila väčší objem prác alebo väčší počet úloh, pri nezvýšení rozpočtových výdavkov a pri nezvýšení rozpočtových príjmov.

§ 6

Používanie prostriedkov pobádacieho fondu

Prostriedky fondu sa používajú:

(1) Na poskytovanie peňažných odmien kolektívom pracujúcich alebo jednotlivým pracovníkom organizácie, ktorá dosiahla lepšie hospodárske výsledky. Pritom na odmeňovanie*) sa smie použiť najviac 30 % prostriedkov prevedených do fondu v bežnom roku po odpočítaní príspevku [§ 4 písm. a)], súm z odplatného prevodu správy alebo odplatného prevodu vlastníctva (vrátane výnosu z likvidácie) majetku obstaraného z prostriedkov fondu a prostriedkov z osobitných zdrojov podľa § 4 písm. f). O odmeny vyplatené z pobádacieho fondu môže sa prekročiť limit mzdového fondu schválený v rozpočte.

(2) Prostriedky fondu sa ďalej používajú na kultúrne, sociálne, bytové, zdravotné, rekreačné a telovýchovné účely, a to predovšetkým na obstaranie investícií a iných predmetov trvalej hodnoty, na účely závodného stravovania, na organizačnú a kultúrnu výchovnú činnosť Revolučného odborového hnutia a organizácie mládeže, na zlepšenie vybavenia organizácie, na zahraničné študijné zájazdy a dary.

(3) Prostriedky fondu nemožno použiť na zvyšovanie schválených mzdových fondov.

§ 7

Hospodárenie

(1) Prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do nasledujúceho roka. Prostriedky na odmeny (§ 6 ods. 1) nevyčerpané v predchádzajúcom roku možno v ďalšom roku použiť na výplatu odmien, príp. na účely uvedené v § 6 ods. 2.

(2)

Hospodárenie fondu sa vedie oddelene od bežného rozpočtového hospodárenia organizácie. O stave a pohybe prostriedkov fondu zostavuje sa samostatný polročný výkaz. Účtovanie sa vykonáva podľa metodických pokynov vydaných Štátnym štatistickým úradom.

Prostriedky fondu rozpočtových organizácií sú uložené na osobitnom zúročiteľnom účte v Štátnej banke československej alebo v Štátnej sporiteľni.

(3) Do fondu sa prevádza po uplynutí štvrťroka pomerný diel príspevku [§ 4 písm. a)], ktorý poskytuje organizácia do pobádacieho fondu. Na požiadanie závodného výboru Revolučného odborového hnutia možno poskytnúť vopred preddavok až do výšky štvrťročného príspevku. Podiely z príjmov nad schválený rozpočet a z úspor na neinvestičných výdavkoch sa prevádzajú do fondu až podľa výsledku hospodárenia za celý rok (vykoná sa v bankovom dodatku, pri národných výboroch najneskôr pri finančnom vyporiadaní za minulý rok); na tieto podiely možno počas roka poskytnúť po uplynutí štvrťroka preddavok, ktorý môže tvoriť najviac jednu polovicu týchto podielov za uplynulý štvrťrok; pri úhrade výdavkov z prostriedkov fondu musí organizácia dbať na to, že až do schválenia výsledkov hospodárenia ide v týchto prípadoch iba o preddavkový podiel, ktorý sa môže znížiť, príp. nemusí sa vôbec priznať. Pri príjmoch získaných zo zákazkovej činnosti vykonávanej nad rámec bežnej činnosti možno podiel do pobádacieho fondu previesť ihneď po získaní tohto mimoriadneho príjmu.

(4) Výšku prevodov a oprávnenosť zdrojov získaných pre fond za celý rok preskúma orgán príslušný na preverovanie ročných účtovných výkazov; na základe previerky príslušný nadriadený orgán rozhodne o konečnej výške prídelu do fondu. Pri národných výboroch preskúma oprávnenosť a rozhoduje o konečnej výške prídelu do fondu národný výbor vo svojej právomoci súčasne so schválením záverečného účtu a finančného vyporiadania, a to i pokiaľ ide o ním riadené organizácie.

Príspevkové organizácie

§ 8

(1) O zdrojoch pobádacích fondov v príspevkových organizáciách platia ustanovenia § 4 písm. a), d) až g).

(2) Zdrojmi pobádacích fondov sú ďalej podiely na zlepšenom hospodárskom výsledku proti príspevku na prevádzku alebo proti ustanovenému odvodu až do výšky 60 % prostriedkov, ktoré im zostanú po odpočítaní úspor na príspevku na výdavky CO; zvyšujúcu časť týchto prostriedkov prevedú tieto organizácie do svojho rezervného fondu. Výšku prevodov a oprávnenosť zdrojov získaných pre pobádací fond za celý rok preskúma orgán príslušný na preverovanie ročných účtovných výkazov; na základe previerky nadriadený orgán rozhodne o konečnej výške prídelu do fondu. Pri organizáciách riadených národnými výbormi môže riadiaci národný výbor pri schvaľovaní záverečného účtu a finančného vyporiadania tento podiel v súvislosti s neplnením úloh primerane znížiť alebo nepriznať.

(3) Pre použitie prostriedkov pobádacích fondov v príspevkových organizáciách platia ustanovenia § 6 a § 7 ods. 1 druhá veta.

(4) Príspevkové organizácie môžu si v Štátnej banke československej alebo v Štátnej sporiteľni zriadiť osobitný účet pre pobádací fond.

Časť 3

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a pobádacieho fondu (ďalej len „fond“) slúžia všetkým pracovníkom príslušnej hospodárskej, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie (ďalej len „organizácia“). Rozpočet fondu schvaľuje a o použití prostriedkov fondu rozhoduje členská schôdza úsekovej, dielenskej alebo základnej organizácie Revolučného odborového hnutia alebo konferencia delegátov základnej organizácie Revolučného odborového hnutia. Schválený rozpočet sa stáva súčasťou kolektívnej zmluvy alebo dohody o spolupráci.

(2) Príkaz na použitie prostriedkov fondu podpisuje oprávnený funkcionár príslušného odborového orgánu (závodného výboru Revolučného odborového hnutia, podnikového výboru, príp. odborovej komisie alebo koordinačnej porady predsedov závodných výborov Revolučného odborového hnutia) a oprávnený pracovník organizácie.

(3) Prevody správy a vlastníctva majetku obstaraného z týchto fondov vykonávajú organizácie vždy po dohode s odborovými orgánmi.*)

(4) Pôžičky z prostriedkov fondu sa poskytujú na základe písomnej zmluvy. Ak sa poskytuje úročiteľná pôžička, úroková sadzba nesmie prekročiť úroveň obvyklých sadzieb Štátnej sporiteľne pre pôžičky obyvateľstvu.

(5) Sumy fondu určené na financovanie zariadení investičnej povahy sa určia po dohode medzi vedením organizácie a základnou organizáciou Revolučného odborového hnutia. Tieto prostriedky možno použiť len na účely určené kolektívnou zmluvou alebo dohodou o spolupráci.

(6) Pri organizačných zmenách sa prevedie na preberajúcu organizáciu, v ktorej je fond, pomerná časť prostriedkov fondu, aká zodpovedá prevádzanému mzdovému fondu (príp. podľa počtu prevzatých pracovníkov) podľa stavu ku dňu účinnosti tejto zmeny.

(7) Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole štátnych orgánov i orgánov Revolučného odborového hnutia.


Časť 4

Záverečné ustanovenia

§ 10

Ustanovenia časti 2 o pobádacích fondoch sa nevzťahujú na útvary ozbrojených síl v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra a na útvary železničného vojska v pôsobnosti Ministerstva dopravy. Pôsobnosť časti 2 vyhlášky pre ostatné útvary Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra ustanoví príslušný rezortný minister po dohode s príslušným ústredným výborom odborového zväzu.

§ 11

I. Vyhláška č. 2/1967 Zb. o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách sa mení takto:

1. Zrušuje sa ustanovenie § 1 až 6 a § 10;

2. § 12 znie:

„Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.“

II. Vyhláška č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií sa mení takto:

1. V § 1

a) odsek 1 znie:

„Pokiaľ sa v tejto vyhláške hovorí o podniku, ide o podnik, pre ktorý platia ustanovenia druhej časti vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva;“

b) odsek 3 sa zrušuje;

2. zrušuje sa prvá časť;

3. § 13 znie:

„Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z tejto vyhlášky.“

§ 12

Ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení § 4, 7 až 10 tejto vyhlášky.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenia § 4 písm. a) a § 7 ods. 2 prvá, druhá a tretia veta nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1969; dovtedy sa použijú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 5 druhá veta vyhlášky č. 2/1967 Zb.


Predseda Ústrednej rady odborov:

Poláček v. r.

Minister financií:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tvorba fondu kultúrnych a sociálnych potrieb je upravená v § 34 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Podľa opatrenia vlády k vládnemu nariadeniu č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. a č. 16/1968 Zb. schváleného uznesením vlády zo 14. februára 1968 č. 33 (Ústredný vestník čiastka 2 z 29. 2. 1968, por. č. 3) je minimálny prídel fondu kultúrnych a sociálnych potrieb z hrubého dôchodku alebo zisku 0,8 % ročného objemu zdrojov fondu pracujúcich od začiatku roka.

*) Zdrojom fondu nie sú príjmy získané podľa vyhlášky č. 39/1966 Zb. o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých školských zariadeniach, ďalej príjmy získané podľa smerníc č. 30 pre činnosť vysokých škôl a ich účelových zariadení podľa § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách (Vestník MŠK zošit 17 z 20. júna 1966), ako aj príjmy získané za voľný predaj výrobkov školských dielní na školách riadených národnými výbormi (Vestník MŠK zošit 16/1966 - zásady pre voľný predaj výrobkov školských dielní na školách riadených národnými výbormi).

**) Tento príspevok sa rozpočtuje.

***) Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánových príjmov sa poskytuje ako výdavok z prevádzkových prostriedkov (pozri rozpočtovú skladbu na bežný rok). Tieto podiely sa však nerozpočtujú.

) Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánových príjmov sa poskytuje ako výdavok z prevádzkových prostriedkov. Tieto podiely sa však nerozpočtujú.

††) Napr. vyhl. č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

*) Peňažné odmeny z pobádacieho fondu nemôžu sa priznať pracovníkom, ktorým sa priznala odmena z toho istého titulu podľa iných predpisov.

*) § 16 vyhlášky č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.