Ústavný zákon č. 144/1968 Zb.Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike

Čiastka 41/1968
Platnosť od 04.11.1968 do07.02.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do07.02.1991
Zrušený 23/1991 Zb.

144

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 27. októbra 1968

o postavení národností v Československej socialistickej republike

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky

majúc na zreteli, že pracujúci ľud Československej socialistickej republiky, ktorý je zdrojom všetkej štátnej moci, tvorí v spoločnej vlasti a v nerozlučnej pospolitosti spolu s českým a slovenským národom aj maďarská, nemecká, poľská a ukrajinská (rusínska) národnosť a že sa tieto národnosti v duchu politiky Národného frontu tvorivo podieľajú na rozvoji krajiny a rozvíjajú pritom aj vlastné formy národného života,

v snahe ďalej prehĺbiť a upevniť bratské spolužitie a solidaritu národov a národností a zabezpečiť národnostiam účasť na štátnej moci a poskytnúť im účinné záruky ďalšieho rozvoja,

uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Československá socialistická republika, ako spoločný štát českého a slovenského národa a národností žijúcich na jeho území, v duchu socialistickej demokracie a internacionalizmu zabezpečuje maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj.

Čl. 2

Národnosti sú primerane na svoju početnosť zastúpené v zastupiteľských zboroch a v iných volených orgánoch.

Čl. 3

(1) Občanom maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti sa v rozsahu primeranom záujmom ich národného rozvoja a za podmienok ustanovených zákonmi zabezpečuje:

a) právo na vzdelanie v ich jazyku,

b) právo na všestranný kultúrny rozvoj,

c) právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach obývaných príslušnou národnosťou,

d) právo spolčovať sa v národnostných kultúrnych spoločenských organizáciách,

e) právo na tlač a informácie v ich jazyku.

(2) Rozsah a podmienky práv uvedených v odseku 1 ustanovia zákony.

Čl. 4

(1) Občan slobodne rozhoduje o svojej národnosti podľa vlastného presvedčenia.

(2) Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnosti nemôže byť žiadnemu občanovi na ujmu pri jeho uplatnení v politickom, hospodárskom a spoločenskom živote.

(3) Zakazujú sa všetky formy nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

Čl. 5

(1) Tento ústavný zákon sa vykoná zákonmi Federálneho zhromaždenia a zákonmi národných rád.

(2) Zákony národných rád ustanovia tiež, pri ktorých zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch sa zriaďujú orgány, ktoré budú zabezpečovať uskutočňovanie práv národností.


Čl. 6

Ustanovenie čl. 25 ústavy (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.) sa zrušuje.

Čl. 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.