Vyhláška č. 14/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani

Čiastka 6/1968
Platnosť od 15.02.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušené zákonom ČNR č. 338/1992 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 1. februára 1968

o úľavách na domovej dani

Ministerstvo financií vyhlasuje úľavy na domovej dani poskytnuté vládou podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani a podľa § 24 ods. 2 toho istého zákona ustanovuje:


§ 1

(1) Novostavby alebo úplné prestavby uskutočňované občanmi, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. januári 1968 a ktorými vzniknú rodinné domčeky, sa oslobodzujú od domovej dane na zvyšok roka, v ktorom sa začali užívať, a na nasledujúcich 15 rokov.

(2) V rovnakom rozsahu sa od domovej dane oslobodzujú rodinné domčeky, ktoré postavili družstvá pre výstavbu rodinných domčekov, ak sa previedli do osobného vlastníctva občanov, a rodinné domčeky, ktoré vznikli prestavbou budov, v ktorých doteraz neboli obytné miestnosti.

§ 2

Oslobodenie od domovej dane vlastník uplatní na národnom výbore, ktorý spravuje domovú daň.*) Predloží pritom stavebné povolenie, stavebné plány potvrdené príslušným stavebným úradom, že sa podľa nich stavba skutočne vykonala, a podrobný miestopis budovy (zoznam všetkých miestností a ostatných priestorov).

§ 3

Zmena vo vlastníctve budov uvedených v § 1 nemá na oslobodenie vplyv. Nový vlastník je však povinný ohlásiť zmenu národnému výboru do 30 dní.

§ 5

(1) O zníženie základu dane vlastník budovy požiada národný výbor, ktorý spravuje domovú daň. K žiadosti pripojí doklady, z ktorých je zrejmé, aké opravy boli vykonané, či boli vykonané v súlade s vydaným stavebným povolením, kedy boli dokončené a aký náklad si vyžiadali.

(2) Vlastník budovy podá žiadosť v lehote ustanovenej pre podanie priznania k domovej dani.†)

§ 6

Pre zníženie základu dane nie je rozhodujúce, či sa náklady na opravu uhradili z účtu opráv alebo z iných prostriedkov vlastníka budovy. Znížením základu dane nie sú dotknuté povinnosti vlastníka budovy ustanovené vyhláškou ministra financií č. 371/1952 Ú. l. (č. 2/1953 Ú. v.) o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach. Sumy, o ktoré bola domová daň znížená, prevedú sa na účet opráv.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Prvý raz sa použije pri vyrubovaní domovej dane za rok 1968.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 13 ods. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.

**) § 384 a nasl. Občianskeho zákonníka.

***) Zásady pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru schválené uznesením vlády z 3. marca 1965 č. 20/1965 Zb.

) § 14 ods. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.