Vyhláška č. 137/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

(v znení č. 26/1969 Zb.)

Čiastka 38/1968
Platnosť od 16.10.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 15.04.1969 do31.12.1976
Zrušený 160/1976 Zb.

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 3. októbra 1968

o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnejm bytovej výstavbe

Ministerstvo financií po dohode so Štátnym cenovým úradom, Štátnou bankou československou a zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 88 ods. 1 a § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 6 ods. 5 zákona č. 117/1965 Zb. o Štátnej banke československej, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a § 7 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1969 a na individuálnu bytovú výstavbu vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. januára 1968; ustanovenie § 12 ods. 7 sa použije za predpokladu, že dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku sa uzavrie po dni účinnosti tejto vyhlášky.

ČASŤ I

DRUŽSTEVNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

Výstavba bytov

§ 2

Príspevok

(1)

a) Na výstavbu bytov poskytuje štát stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo") príspevok, a to na každý byt v sume 8100 Kčs a na každý m2 úžitkovej plochy*) bytu v príslušnom dome v sume 1055 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú dodávateľsky, príp. 975 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú svojpomocou.**)

b) Na úhradu cenových prirážok na územiach so sťaženými výrobnými podmienkami***) sa sadzby príspevkov na každý m2 úžitkovej plochy bytov uvedené pod písm. a) zvyšujú

- pri výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom v Bratislave o 90 Kčs, v určených okresoch o 60 Kčs;***)

- pri výstavbe vykonávanej svojpomocou o 30 Kčs v Bratislave a o 20 Kčs v určených okresoch.

c) Na úžitkovú plochu jednotlivých bytov, pokiaľ prevyšuje 85 m2, sa pri určení príspevku podľa písm. a), príp. b) neprihliada.

(2) Ak družstvo zriaďuje byty úpravou nebytových priestorov alebo nástavbou či prístavbou v existujúcich objektoch socialistických organizácií, poskytuje sa príspevok spravidla vo výške 50 % rozpočtových stavebných nákladov, nákladov na projekt a nákladov na priamu inžiniersku činnosť, najviac však do sumy zodpovedajúcej príspevku, ktorý by patril podľa odseku 1 na rovnaký počet bytov s rovnakou úžitkovou plochou pri výstavbe nových bytových domov.

(3) Príspevok na družstevnú bytovú výstavbu poskytuje družstvu krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy) alebo ním určený národný výbor (ďalej len „národný výbor“); v Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach patrí táto právomoc mestskému národnému výboru.

(4) O príspevku rozhodne národný výbor na žiadosť družstva. Na investičný účet družstva financujúca pobočka Štátnej banky československej prevádza príspevok postupne až po vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov družstva určených na výstavbu (členských podielov v peniazoch).

(5) Na úhradu príspevkov pre družstevnú bytovú výstavbu zahrnutú v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva sa národným výborom poskytujú účelové subvencie zo štátneho rozpočtu.

§ 3

Osobitný príspevok

(1) Národný výbor poskytuje družstvu popri príspevku podľa § 2 ešte osobitný príspevok, ak vyšší náklad na výstavbu družstevného bytového domu je vyvolaný nevyhnutnosťou vykonávať výstavbu na mieste s mimoriadnymi zakladacími podmienkami, atypickým spôsobom, zástavbou medzier, výstavbou osobitne upravených bytov pre invalidov a pod. Pri rozhodovaní o priznaní osobitného príspevku však prihliadne na prípadné výhody, ktoré pre družstvo (členov družstva) z vyššieho nákladu vyplývajú.

(2) Národný výbor poskytuje družstvu osobitný príspevok na úhradu nákladov, ktoré sa nezahŕňajú do rozpočtového nákladu bytu v bytovom dome**) a týkajú sa zariadení, ktoré sa stanú vlastníctvom družstva, pokiaľ tieto náklady neboli vyvolané požiadavkami družstva na umiestnenie, vybavenie alebo riešenie výstavby. Tento príspevok môže národný výbor poskytnúť na ťarchu prostriedkov účelovej štátnej subvencie určenej na technickú a občiansku vybavenosť bytovej výstavby.

(3) O spôsobe poskytnutia osobitného príspevku ustanovenie § 2 ods. 4 platí obdobne.

§ 4

Dlhodobý investičný úver

(1) Na družstevnú bytovú výstavbu Štátna banka československá (ďalej len „banka“) poskytuje družstvu dlhodobý investičný úver. Podmienkou pre jeho poskytnutie je to, že financovanie výstavby je zabezpečené vlastnými prostriedkami družstva (členskými podielmi v peniazoch, prípadne v hodnote zmluvne zabezpečeného osobného alebo vecného plnenia družstevníkov) sumou, ktorá zodpovedá najmenej 30 % príspevku podľa § 2 ods. 1, prípadne ods. 2.

(2) Banka poskytuje úver do výšky celkových nákladov výstavby nekrytých príspevkom podľa § 2, 3, prípadne inými príspevkami a vlastnými prostriedkami družstva podľa odseku 1. Do celkových nákladov výstavby sa na tento účel zahŕňajú aj náklady na projekt, na inžinierske činnosti a na predprojektovú prípravu, pokiaľ sa neposkytuje bezplatne [§ 8 ods. 2 písm. d)]. Banka však môže z úverovania vylúčiť náklady vyvolané nehospodárnym riešením alebo vykonávaním výstavby, požiadavkami družstva na umiestnenie stavby a pod.

(3) Úver sa úrokuje sadzbou 1 %.

(4) Náklady na výstavbu sa z úveru uhrádzajú až po vyčerpaní vlastných prostriedkov družstva (členských podielov) a príspevkov poskytnutých družstvu podľa § 2 a 3, prípadne podľa osobitných predpisov.

(5) Úver poskytuje banka na základe žiadosti družstva podľa svojich úverových podmienok, v ktorých sú určené aj potrebné podklady. Žiadosť o poskytnutie úveru predkladá družstvo s rozhodnutím národného výboru podľa § 2 ods. 4, prípadne § 3 tak, aby sa úver mohol poskytnúť pred začatím stavby; družstvo je súčasne povinné previesť členské podiely, prípadne tú ich časť, ktorá nie je krytá zmluvne zabezpečeným osobným alebo vecným plnením družstevníkov, na svoj účet členských podielov v banke. V písomnej dohode o poskytnutí úveru sa uvedú podrobnejšie podmienky úveru, spôsobu jeho čerpania a zabezpečenia jeho návratnosti.

(6) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi úmor a úrok najdlhšie po čas 30 rokov. Prvá polročná splátka je splatná najdlhšie do dvoch rokov odo dňa začatia výstavby.

§ 5

Podmienky pre poskytovanie pomoci

(1) Podmienkou pre poskytovanie pomoci stavebným bytovým družstvám na výstavbu bytov a jej financovanie bankou je to, že

a) ide o povolenú výstavbu, projektove pripravenú a výrobne, finančne i zmluvne zabezpečenú;

b) stavia sa viacpodlažný bytový dom*) najmenej s 12 bytmi, prípadne vo vidieckych obciach najmenej so 4 bytmi alebo sa vykonáva úprava nebytových priestorov na byty alebo bytové nástavby či prístavby v objektoch socialistických organizácií.

(2) Pomoc možno poskytovať aj v prípade, že národný výbor, ktorý je stavebným úradom, na žiadosť družstva zo závažných dôvodov v súlade s územným plánom povolí v meste ako výnimku z ustanovenia odseku 1 písm. b) výstavbu viacpodlažného bytového domu*) najmenej so 4 bytmi.

Úver na rozsiahlejšie opravy a investičné úpravy družstevných bytových domov

§ 6

Ak družstvo v období, keď ešte spláca úver podľa § 4 tejto vyhlášky, prípadne obdobný úver poskytnutý podľa skorších predpisov, nebude mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na vykonanie potrebných materiálove i kapacitne zabezpečených rozsiahlejších opráv alebo úprav investičnej povahy, môže mu banka poskytnúť účelový investičný úver splatný do 10 rokov pri úrokovej sadzbe 3 %.

Úver na výstavbu garáží a drobného hospodárskeho príslušenstva

§ 7

Pokiaľ národný výbor povolí družstvu výstavbu družstevných garáží určených na užívanie členmi, ktorí už v bytoch stavebného bytového družstva bývajú alebo na byt zložili členský podiel, môže banka poskytnúť na výstavbu garáží úver do 30 % rozpočtového stavebného nákladu, splatný do 5 rokov pri úrokovej sadzbe 3 %. Za rovnakých podmienok môže banka poskytnúť úver na výstavbu drobného hospodárskeho príslušenstva (napr. zariadenie pre chov drobných domácich zvierat), pokiaľ sa jeho výstavba vykonáva v súvislosti s výstavbou družstevných bytov na vidieku.

Ďalšia pomoc poskytovaná pri družstevnej bytovej výstavbe*)

§ 8

(1) Pre družstevnú výstavbu bytov, garáží a drobného hospodárskeho príslušenstva (§ 7) platia rovnaké cenové podmienky ako pre štátnu investičnú výstavbu, pokiaľ táto vyhláška alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.

(2) Ak družstvo vykonáva plánovanú výstavbu na mieste určenom národným výborom, národný výbor

a) odovzdá družstvu potrebný stavebný pozemok v stave spôsobilom na výstavbu, ak nejde o vlastný pozemok družstva, bezplatne do trvalého užívania (§ 70 hospodárskeho zákonníka);

b) zabezpečí pripojenie bytového domu družstva na verejnú komunikačnú a elektrovodnú sieť, prípadne vodovod, kanalizáciu, plynovod a teplovod v rámci technickej a občianskej vybavenosti bytovej výstavby; tieto náklady uhrádza národný výbor z účelovej štátnej subvencie na technickú a občiansku vybavenosť bytovej výstavby;

c) uhradí za družstvo zo svojich prostriedkov prípadný odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu;

d) pri sústredenej bytovej družstevnej výstavbe bezplatne družstvu zabezpečí prostredníctvom príslušnej odbornej organizácie predprojektovú prípravu.

(3) Pre práce vykonávané pri výstavbe bytových domov svojpomocou družstva môžu socialistické organizácie na základe zmluvy o dočasnom užívaní prenechať družstvu stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky potrebné pre bytovú výstavbu alebo na výrobu stavebných hmôt na túto výstavbu mimo času ich plánovaného použitia, a to najmenej za náhradu skutočných priamych nákladov,**) pri motorových vozidlách zvýšenú o odpisy.***) Toto ustanovenie možno obdobne použiť, ak socialistická organizácia uskutoční pre družstevnú svojpomoc dopravné výkony alebo práce stavebnými strojmi mimo času ich plánovaného použitia.

(4) Ak vykonáva družstvo, ktorého členmi sú pracovníci organizácie, výstavbu bytových domov vo vlastnej réžii, môže táto organizácia poskytnúť - okrem pomoci podľa odseku 3 - ešte túto ďalšiu pomoc:

a) pri vytýčení staveniska a stavby, vykonávať stavebný dozor a poskytovať inú technickú pomoc, a to - ak pomoc zabezpečujú vlastní pracovníci organizácie - prípadne aj bezplatne,

b) vykonať stavebné práce, a to najmenej za náhradu celkových nákladov na výkony,

c) uvoľniť kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov a učňov na určitý čas, a to najmenej za náhradu ich mzdy vrátane poistného nemocenského poistenia,

d) požičať prevádzkové a skladovacie plochy, a to prípadne i bezplatne,

e) organizovať brigádnickú výpomoc pri výstavbe.

(5) Pomoc družstvu podľa odseku 4 môžu organizácie poskytovať len spôsobom a v rozsahu, ktoré nenarúšajú plnenie plánovaných úloh a údržby ich základných prostriedkov.

(6) Na zloženie členského podielu do družstva môže Štátna sporiteľňa poskytovať občanom pôžičky splatné najdlhšie 10 rokov pri úrokovej sadzbe 2,7 %.

Kontrola banky

§ 9

Banka financuje družstevnú bytovú výstavbu podľa podkladov, ktoré si od družstva vyžiada, a vykonáva ekonomickú kontrolu výstavby a hospodárenia družstiev.

Povoľovanie výnimiek

§ 10

(1) Banka môže v odôvodnených prípadoch povoliť na žiadosť družstva výnimku zo spôsobu financovania a úverovania družstevnej bytovej výstavby a určiť osobitné podmienky.

(2) Ministerstvo techniky môže v osobitných prípadoch povoliť výnimku z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b).

ČASŤ II

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

§ 11

Pomoc poskytovaná socialistickými organizáciami

(1) Organizácie môžu svojim pracovníkom poskytovať z vlastných prostriedkov*) na výstavbu rodinných domčekov bezúročné pôžičky do 25 tisíc Kčs, prípadne - ak sa výstavba vykonáva formou skupinových domčekov (napr. štvordomčeky, najmenej 4-radové, atriové, terasové alebo podobné domčeky) alebo vo vidieckych obciach v pohraničných okresoch**) - až do 35 tis. Kčs. Pôžičku do 35 tisíc Kčs môžu poskytnúť aj v prípade, že výstavbou domčeka sa získajú aspoň 2 samostatné byty. Podmienkou pre poskytnutie pôžičky je to, že výstavba sa vykonáva v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia.***)

(2) Organizácie môžu poskytovať svojim pracovníkom bezúročné pôžičky obdobne podľa odseku 1 aj na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový byt v ich rodinnom domčeku.

(3) Na výstavbu domčeka sa môže poskytnúť len jedna pôžička podľa odseku 1, prípadne 2. Ak však výstavbu rodinného domčeka s niekoľkými bytmi vykonáva spoločne niekoľko stavebníkov, je možné, aby pôžičku podľa prvej vety odseku 1 organizácia (organizácie) poskytla každému zo stavebníkov; počet pôžičiek nesmie byť pritom vyšší ako počet stavaných bytov. Ak sú spoločnými stavebníkmi rodinného domčeka s jedným bytom manželia, môže sa pôžička poskytnúť každému z nich, pričom však súčet pôžičiek nesmie prevýšiť sumu uvedenú v prvej vete odseku 1.

(4) O poskytnutí pôžičky uzavrie organizácia so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia so stavebníkom zmluvu, v ktorej sa zaviaže pôžičku odpustiť, ak pracovník zostane v organizácii nepretržite pracovať po dohodnutý čas (spravidla 10 rokov od poskytnutia pôžičky), pred uplynutím dohodnutého času domček nepredá alebo neprevedie na inú osobu a bude v ňom bývať.

(5) Poskytnutú pôžičku však organizácia i pred uplynutím dohodnutého času odpustí, ak stavebník v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania zomrie alebo sa stane plne invalidným. Ak stavebník pred uplynutím dohodnutého času prejde zo závažných dôvodov do pracovného pomeru v inej organizácii alebo odíde do dôchodku alebo zomrie, môže organizácia so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia po posúdení všetkých okolností, predovšetkým jeho pracovných zásluh a sociálnych pomerov, pôžičku alebo jej primeranú časť odpustiť.

(6) Stavebník je povinný pripustiť, aby organizácia previedla pôžičku na jeho bezúročný účet v pobočke Štátnej sporiteľne, v obvode ktorej sa domček stavia.

(7) Organizácia môže poskytnúť pri splnení podmienky uvedenej v poslednej vete odseku 1 svojmu pracovníkovi pre práce, ktoré vykonáva pri výstavbe domčeka (jeho prestavbe a pod., ktorou sa získa nový byt) svojpomocou, pomoc obdobne podľa ustanovení § 8 ods. 3 a ods. 4. Inú pomoc mu môže pri výstavbe poskytnúť len za platné ceny.

§ 12

Pomoc poskytovaná národnými výbormi)

(1) Národné výbory môžu poskytovať občanom na výstavbu rodinných domčekov pri splnení podmienky uvedenej v § 11 ods. 1 v poslednej vete bezúročnú pôžičku do 15 tisíc Kčs, v odôvodnených prípadoch, najmä pri záujme na stabilizácii určitého pracovníka v obci, do 25 tisíc Kčs; ak sa však výstavba vykonáva formou skupinových domčekov alebo vo vidieckych obciach v pohraničných okresoch,††) do 25 tisíc Kčs, prípadne do 35 tisíc Kčs.

(2) Národné výbory môžu poskytovať občanom bezúročné pôžičky obdobne podľa odseku 1 aj na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový byt v ich rodinnom domčeku.

(3) Na výstavbu rodinného domčeka môže národný výbor poskytnúť pôžičku podľa odseku 1, prípadne 2 iba za predpokladu, že na výstavbu neposkytla pôžičku organizácia podľa § 11 ods. 1, prípadne 2. Ak však výstavbu rodinného domčeka s niekoľkými bytmi vykonáva spoločne niekoľko stavebníkov, môže sa pôžička podľa odseku 1 poskytnúť každému zo stavebníkov, pokiaľ nedostal pôžičku od organizácie podľa § 11 ods. 1; počet pôžičiek však nesmie byť vyšší ako počet stavaných bytov. V záujme podpory výstavby skupinových domčekov môže národný výbor poskytnúť stavebníkovi, ktorý dostal pôžičku od organizácie podľa § 11 ods. 1, ešte ďalšiu bezúročnú pôžičku až 5 tisíc Kčs.

(4) Pôžičku poskytuje národný výbor, na území ktorého sa má rodinný domček stavať.

(5) Národný výbor odpustí bezúročnú pôžičku podľa odseku 1, 2, prípadne podľa poslednej vety odseku 3 po 5 rokoch od vydania povolenia na užívanie domčeka za predpokladu, že výstavba sa uskutočnila v súlade so stavebným povolením a že stavebník domček pred uplynutím uvedeného času nepredá alebo neprevedie na inú osobu, prípadne - ak ide o pracovníka, na stabilizácii ktorého v mieste má národný výbor záujem - že po uvedený čas zostane v príslušnej organizácii pracovať.

(6) Ustanovenia § 11 ods. 6 a 7 platia obdobne.

(7) Ak stavebník vykonáva výstavbu formou skupinového domčeka na pozemku určenom národným výborom a ak nejde o vlastný pozemok stavebníka, zriadi mu národný výbor k tomuto pozemku právo osobného užívania do výmery 400 m2 bezplatne.

(8) Ak stavebník vykonáva výstavbu na mieste určenom národným výborom, národný výbor zabezpečí zriadenie prístupovej komunikácie k pozemku (vrátane chodníka) a rozšírenie zariadenia pre verejný rozvod elektriny, prípadne aj vody, plynu a kanalizácie, ak je toto zariadenie vybudované. Náklady s tým spojené uhrádza národný výbor z účelovej štátnej subvencie na technickú a občiansku vybavenosť bytovej výstavby.

(9) Na každý samostatný byt v rodinnom domčeku stavanom v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia*) na základe stavebného povolenia vydaného po 1. januári 1967, pokiaľ naň nebolo do 1. januára 1969 vydané povolenie na užívanie, sa poskytuje stavebníkom príspevok na cenové vyrovnanie v sume

- 8 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané po 1. januári 1969,

- 5 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1968,

- 2 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1967;

poskytnutie príspevku je viazané podmienkou, že stavba sa uskutoční v súlade so stavebným povolením. Príspevok sa obdobne poskytuje tiež na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový samostatný byt v rodinnom domčeku.

(10) Príspevok podľa odseku 9 prizná na základe žiadosti stavebníka národný výbor (stavebný úrad), ktorý vydal stavebné povolenie. Rozhodnutie zašle v odpise pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“), v ktorej má stavebník sústredené finančné prostriedky na výstavbu; sporiteľňa na základe tohto rozhodnutia uhradí príspevok na bezúročný účet stavebníka s tým, že sa z neho môžu čerpať len náklady spojené s príslušnou výstavbou.

(11) Ak sa stavba uskutočnila v súlade so stavebným povolením a povolenie na jej užívanie bolo vydané po 1. januári 1969 do 36 mesiacov odo dňa vydania stavebného povolenia, uhradí sporiteľňa stavebníkovi na základe potvrdenia národného výboru (stavebného úradu) o uvedených skutočnostiach ďalší príspevok v sume 4 000 Kčs. Tento príspevok sa použije predovšetkým na úhradu prípadnej pôžičky, ktorú sporiteľňa stavebníkovi poskytla (§ 13). Ak nebola taká pôžička poskytnutá, vyplatí sporiteľňa tento príspevok stavebníkovi podľa jeho dispozícií.

(12) Prostriedky na úhradu príspevkov podľa odsekov 9 až 11 sa sporiteľni poskytujú zo štátneho rozpočtu.

§ 13

Pôžičky poskytované Štátnou sporiteľňou

(1) Stavebníkom domčekov môže Štátna sporiteľňa poskytovať pôžičky. Ich výšku a čas splatnosti Štátna sporiteľňa dohodne so stavebníkom individuálne s prihliadnutím na finančné zabezpečenie výstavby, na pôžičky, ktoré stavebník dostal podľa § 11, prípadne § 12, a na platobné možnosti stavebníka.

(2) Splatnosť pôžičky sa určuje najviac na 30 rokov po vydaní stavebného povolenia. Úroková sadzba z týchto pôžičiek je 2,7 %, pri výstavbe skupinových domčekov 1 %.

(3) Ak sa združia stavebníci do družstva na výstavbu rodinných domčekov a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do prevodu domčekov do osobného vlastníctva jednotlivých členov úver za úrokovú sadzbu uvedenú v odseku 2. Družstvo je povinné pred začatím výstavby preukázať, že prostriedky potrebné na splatenie úveru pri prevode domčekov do osobného vlastníctva majú členovia družstva zabezpečené v sporiteľni na vkladných knižkách vinkulovaných pre družstvo, príp. vyhlásením, že na chýbajúce prostriedky požiadajú sporiteľňu o poskytnutie pôžičky. Príspevky poskytované jednotlivým členom podľa § 12 ods. 9 až 12 budú sa poukazovať banke na účet družstva.

(4) Štátna sporiteľňa môže poskytovať pôžičky aj na nákladnejšie opravy, modernizácie a adaptácie domčekov a tiež ich stavebníkom (ich dedičom) na úhradu záväzkov z pôžičiek podľa § 11 ods. 4, prípadne § 12 ods. 5. Úroková sadzba týchto pôžičiek je 2,7 %.

§ 14

Pomoc členom družstiev pre výstavbu rodinných domčekov

Výhody poskytované stavebníkom rodinných domčekov sa vzťahujú aj na členov družstiev pre výstavbu rodinných domčekov.

§ 15

Výstavba obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve

Výhody poskytované stavebníkom rodinných domčekov podľa § 11 až 13 tejto vyhlášky obdobne platia pre pomoc poskytovanú stavebníkom obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve podľa prvej časti vyhlášky č. 66/1966 Zb. o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom. Pokiaľ táto vyhláška ustanovuje vyššie výhody pre výstavbu skupinových domčekov, vzťahujú sa všeobecne aj na výstavbu obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve.

§ 16

Povoľovanie výnimiek

V jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch môžu povoliť príslušné ústredné úrady výnimku z ustanovenia § 11 ods. 1 a 2, príp. krajské národné výbory (Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy) výnimku z § 12 ods. 1, 2, 5, 9 a 11.


ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Splnomocnenie

Pomoc družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov pre pracovníkov v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe upravia smernice, ktoré vydajú Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 18

Prechodné ustanovenia

(1) Doteraz platné predpisy (§ 19) sa použijú pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1969 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1968 s výnimkou § 12 ods. 3 vyhlášky č. 191/1964 Zb. Pri družstevnej bytovej výstavbe, ktorá bola k 1. januáru 1969 už rozostavaná, sa na úhradu zvýšených nákladov, vyplývajúcich z úpravy cien stavebných hmôt a stavebných prác platných od 1. januára 1969, poskytne príspevok na cenové vyrovnanie primerane podľa vyhlášky č. 61/1967 Zb., prípadne vyhlášky č. 24/1968 Zb. Mimoriadna cenová prirážka**) sa však družstvu uhradzuje len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.

(2) Ustanovenia § 12 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 191/1964 Zb. možno použiť do konca roka 1970 na svojpomocnú družstevnú bytovú výstavbu pre stavebných robotníkov v Prahe.*)

(3) Pôžička uvedená v § 11 ods. 1 a 2 a v § 12 ods. 1 a 2 tejto vyhlášky môže sa poskytnúť len za predpokladu, že stavebník ešte nedostal obdobnú pôžičku podľa § 12, 14 alebo 15 vyhlášky č. 191/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.

(4) Ustanovenie § 11 ods. 3 tejto vyhlášky možno primerane použiť aj pre individuálnu výstavbu vykonávanú podľa vyhlášky č. 191/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb. na základe stavebného povolenia vydaného pred 1. januárom 1968.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

a) vyhláška č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb. a časti III vyhlášky č. 61/1967 Zb;

b) vyhláška č. 3/1965 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965, v znení § 11 vyhlášky č. 61/1967 Zb;

c) vyhláška č. 61/1967 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.;

d) vyhláška č. 24/1968 Zb. o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968.

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úžitkovou plochou bytu sa rozumie plocha v zmysle ČSN 73 4301 (bez plochy logií a balkónov).

**) Rozumie sa tým výstavba, ktorú národný výbor družstvu určil ako výstavbu svojpomocnú.

***) Pokyny ministerstiev stavebníctva a ťažkého priemyslu z 21. 12. 1968 č. 3495/cen/68, ktorými sa menia a doplňujú pokyny pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov stavieb z 22. 12. 1966.

**) Pokyny o vymedzení obsahovej náplne rozpočtového nákladu bytu v bytovom dome vydá Ministerstvo techniky.

*) Bytovým domom sa rozumie bytový objekt alebo každá jeho sekcia (t.j. samostatný článok objektu tvoriaci funkčne a konštrukčne ucelenú priestorovú jednotku, kde byty sú prístupné zo spoločného vchodu), ktoré musia mať najmenej 2 obytné podlažia, 1 spoločný vchod, spoločné schodište a najmenej 4 byty, ktoré sú všetky prístupné zo spoločných chodieb alebo podest.

*) Poplatkové a daňové oslobodenie družstiev (ich členov) sú upravené osobitnými predpismi. Je to najmä zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani, zákon č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch, vyhláška č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch, zákon č. 113/1966 Zb. o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií; byty v domoch stavebných bytových družstiev nepodliehajú miestnemu poplatku z bytov (§ 21 ods. 2 vyhlášky č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu); daňové oslobodenie z miezd za príležitostné práce na bytovej výstavbe, ktoré sa pripisujú v prospech družstva (členského podielu družstevníka), je upravené v prílohe 2 (pod čl. 16) vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorrou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.

**) Skutočnými priamymi nákladmi sa na tento účel rozumie mzda obsluhy (vodiča, závozníka a pod.) vrátane poistného nemocenského poistenia a náklady na pohonné hmoty, energiu a pod.; náklady na udržiavanie a na bežné (príp. stredné) opravy len vtedy, ak ich zvýšeniu dochádza v priamej súvislosti s uskutočneným výkonom.

***) To platí aj pre organizácie, ktoré nie sú povinné základné prostriedky odpisovať.

*) Štátne hospodárske organizácie (podniky) z hrubého dôchodku (zo zisku), ktorý zostane po splnení ich povinností a prídelov do fondov v ustanovenej výške podľa vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládnych nariadení č. 83/1967 Zb. a č. 16/1968 Zb. Rozpočtové a príspevkové organizácie môžu na podporu bytovej výstavby použiť len prostriedky pobádacích fondov.

**) Doteraz sú to tieto okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-sever, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Náchod, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlicí, Bruntál, Opava, Šumperk. Prípadné zmeny ustanoví vláda v ročnom pláne.

***) Uznesenie vlády z 10. apríla 1967, č. 100 o postupe spracovania dlhodobej koncepcie vývoja osídlenia [bod III/3 ods. b ad aa) až ac)].

) Oslobodenie od domovej dane je upravené vyhláškouč. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani.

††) Pozri poznámku **) k § 11 ods. 1.

*) Pozri poznámku ***) k § 11 ods. 1.

**) Úprava Ministerstva stavebníctva z 21. 12. 1968 o zmene cien stavebných prác k 1. januáru 1969.

*) Uznesenie vlády č. 34/1966 (bod D/5). Možnosť použitia finančných výhod pre družstevnú bytovú výstavbu a výstavbu a opravy rodinných domčekov podľa uznesení vlády č. 378/1962 a č. 866/1963 o poskytnutí finančnej a materiálovej výpomoci na opravy a výstavbu bytov v oblasti Uličsko-ubľanskej doliny zostáva nedotknutá.