Vyhláška č. 134/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí

Čiastka 37/1968
Platnosť od 30.09.1968 do31.12.1973
Účinnosť od 30.09.1968 do31.12.1973
Zrušený 172/1973 Zb.

134

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

zo 17. septembra 1968

o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí

Ústredná rada odborov podľa ustanovení § 124 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 1 zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia a podľa článku 11, 12 a 25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu o závodných výboroch základných organizácií Revolučného odborového hnutia so zmenami a doplnkami vykonanými uznesením celoštátnej všeodborovej konferencie v máji 1965 ustanovuje:


§ 1

(1) Funkcie v Revolučnom odborovom hnutí sú funkcie čestné a vykonávajú sa zásadne mimo pracovného času.

(2) Pokiaľ to vyžaduje povaha, naliehavosť alebo rozsah plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia alebo jej zariadenia (ďalej len „základná organizácia“) alebo z činnosti vyššieho odborového orgánu, môže sa funkcia vykonávať v pracovnom čase. V takom prípade poskytne vedenie závodu funkcionárovi pracovné voľno na základe uznesenia členskej schôdze alebo konferencie základnej organizácie alebo na základe rozhodnutia alebo podnetu odborového orgánu.

§ 2

(1) Vedenie závodu poskytne pracovníkovi na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí pracovné voľno:

a) krátkodobo, od prípadu k prípadu, na čas nevyhnutne potrebný na základe rozhodnutia podnikového výboru Revolučného odborového hnutia alebo závodného výboru základnej organizácie alebo miestneho výboru Revolučného odborového hnutia, prípadne závodného dôverníka (ďalej len „závodný výbor“) alebo na základe rozhodnutia alebo podnetu vyššieho odborového orgánu;

b) dlhodobo, po celý pracovný čas na vopred určené pracovné dni v týždni, prípadne na ich časť, a to na čas celého funkčného obdobia alebo na jeho časť, na základe uznesenia členskej schôdze alebo konferencie základnej organizácie.

(2) Ak to vyžaduje rozsah činnosti základnej organizácie, poskytne vedenie závodu na základe uznesenia závodného výboru pracovníkovi potrebné krátkodobé alebo dlhodobé pracovné voľno na výkon administratívno-technickej činnosti základnej organizácie.

(3) Vedenie závodu plní voči takto uvoľneným pracovníkom všetky povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov, z predpisov o nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, o dani zo mzdy a pod., pokiaľ ich podľa ďalších ustanovení neplní odborový orgán.

§ 3

Krátkodobo uvoľnenému pracovníkovi poskytne vedenie závodu pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Odborový orgán, na základe rozhodnutia alebo podnetu ktorého došlo k uvoľneniu pracovníka, uhradí náhradu mzdy, ktorú tomuto pracovníkovi vyplatilo vedenie závodu. Povinnosť tejto úhrady odpadá, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo keď uvoľnený pracovník sám alebo jeho spolupracovníci nahradia zameškanú prácu bez zvýšenia osobných nákladov, prípadne ak išlo o činnosť bezprostredne súvisiacu s úlohami závodu.

§ 4

(1) Dlhodobo uvoľnenému pracovníkovi poskytne vedenie závodu pracovné voľno bez náhrady mzdy. Členská schôdza alebo konferencia základnej organizácie určí takto uvoľnenému pracovníkovi namiesto mzdy odmenu, najmenej vo výške jeho priemerného zárobku pred uvoľnením.

(2) Odmenu, ktorú poskytne odborová organizácia z vlastných prostriedkov, vypláca závod v obvyklých výplatných termínoch. Vedenie závodu zúčtuje daň zo mzdy s odborom štátnych financií národného výboru; príslušné dávky nemocenského poistenia sa poskytujú a zúčtovávajú rovnakým spôsobom ako u ostatných pracovníkov závodu.

(3) Ak mal uvoľnený pracovník voči závodu nárok na odlučné a podobné náhrady, poskytne mu ich po čas uvoľnenia taktiež závodný výbor, pokiaľ trvajú podmienky pre ich výplatu.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 93/1966 Zb., ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v revolučnom odborovom hnutí.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Poláček v. r.