Vyhláška č. 132/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.

Čiastka 37/1968
Platnosť od 30.09.1968 do16.07.1970
Účinnosť od 30.09.1968 do16.07.1970
Zrušený 74/1970 Zb.

OBSAH

132

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 16. septembra 1968,

o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov a so súhlasom vlády podľa § 26 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 13 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, § 143 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov a § 11 a 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:


Čl. I

Vyhláška č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou sa upravuje uvoľňovanie a premiestňovanie pracovníkov v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými alebo organizačnými opatreniami a v dôsledku uplatnenia zákazu niektorých prác a pracovísk pre ženy, ich hmotné zabezpečenie pri prechode do nového zamestnania a pred jeho nástupom a ich nároky v oblasti nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na

a) pracovníkov uvoľnených na základe výpovede danej socialistickými organizáciami*) z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) a na pracovníčky uvoľnené v dôsledku uplatnenia zákazu niektorých prác a pracovísk pre ženy (§ 150) na základe výpovede podľa § 46 ods. 1 písm. e) alebo z uvedených dôvodov na základe dohody podľa § 43 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.,

b) členov výrobných družstiev uvoľnených na základe výpovede danej výrobným družstvom alebo dohodou podľa družstevných predpisov*) z dôvodov zodpovedajúcich dôvodom rozviazania pracovného pomeru podľa písmena a) (ďalej len „pracovníci“).

(3) Ustanovenia § 1 ods. 5, § 3 ods. 4 až 6 a § 4 až 12 sa vzťahujú aj na vojakov z povolania a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy prepustených zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 2 písm. d) zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov.

(4) Táto vyhláška sa vzťahuje i na členov jednotných roľníckych družstiev a na osoby, ktoré v družstve trvale pracujú a nie sú u neho v pracovnom pomere a nie sú ani jeho členmi, s odchýlkami, ktoré určí minister poľnohospodárstva a výživy po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí.

(5) Výhody vyplývajúce z tejto vyhlášky sa neposkytujú pracovníkom, s ktorými bol pracovný pomer rozviazaný z iných dôvodov (napr. pre porušenie pracovnej disciplíny).

(6) Výhody vyplývajúce z tejto vyhlášky sa pracovníkom zachovávajú, ak ich pracovný pomer v novom zamestnaní bol bez ich viny zrušený v skúšobnej dobe.”

2. § 3 ods. 1 znie:

(1) Ak organizácia uvoľní pracovníka, ktorému dala výpoveď, po dohode s ním ešte pred uplynutím výpovednej lehoty, poskytne mu náhradu vo výške priemerného zárobku za nevyužitú výpovednú lehotu.**) Náhradu v tomto rozsahu poskytne organizácia taktiež pracovníkovi, ak sa pracovný pomer rozväzuje dohodou a k jeho skončeniu dôjde predo dňom, ktorým by sa pracovný pomer skončil, keby pracovníkovi v deň uzavretia dohody bola daná výpoveď.“

3. § 9 ods. 3 znie:

(3) Správa dôchodkov vymeria na žiadosť pracovníka jeho dôchodok z priemerného mesačného zárobku zisteného z hrubých zárobkov za posledných 10, prípadne za posledných 5 kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom došlo k uvoľneniu pracovníka, ak je tento priemer preňho výhodnejší ako priemerný mesačný zárobok zistený podľa všeobecných predpisov.“

4. Za § 12 sa pripája § 12a tohto znenia:

㤠12a

(1) Pokiaľ sa v tejto vyhláške odkazuje na ustanovenia Zákonníka práce, rozumejú sa tým pri výrobných družstvách zodpovedajúce ustanovenia stanov výrobného družstva a uznesenia Predstavenstva Zväzu výrobných družstiev.***) Pracovným pomerom sa u členov výrobných družstiev rozumie členský pomer.

(2) Pokiaľ sa vo vyhláške ustanovuje spolupráca organizácií a národných výborov s orgánmi Revolučného odborového hnutia, rozumie sa tým pri výrobných družstvách komisia starostlivosti o členov podľa stanov výrobného družstva.

(3) Nároky v oblasti nemocenského poistenia členov výrobných družstiev sa spravujú ustanoveniami § 8 s odchýlkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 88/1967 Zb. o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev.“

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 8 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

*) Čl. 28 písm. a) až c) a čl. 24 stanov výrobného družstva.

**) § 275 Zákonníka práce, § 30 až 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, a vyhláška č. 84/1966 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov."

***) Uznesenie Predsedníctva Ústredného zväzu výrobných družstiev z 21. decembra 1965 č. 754 o úprave pracovnoprávnych vzťahov členov výrobných družstiev.