Zákon č. 131/1968 Zb.Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.

131

ZÁKON

z 13. septembra 1968

o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Odvod zo zisku

§ 1

(1) Odvod zo zisku vykonávajú ústredne riadené štátne hospodárske organizácie (vrátane projektových ústavov) a tieto organizácie riadené národnými výbormi:

- podniky miestneho stavebníctva,

- projektové ústavy,

- n. p. Cesty,

- Československá automobilová doprava,

- n. p. Zberné suroviny.

(2) Ako výnimku z ustanovenia odseku 1 odvod zo zisku nevykonávajú organizácie:

- štátneho obchodu,

- výroby stavebných hmôt,

- železničnej dopravy (s výnimkou samostatných priemyslových a stavebných organizácií),

- vodnej dopravy,

- nákupu poľnohospodárskych výrobkov,

- lesného hospodárstva,

- vodného hospodárstva,

- výskumnej a vývojovej základne,

- kúpeľov a žriediel,

- školstva,

- kultúry a informácií (s výnimkou n. p. Gramofónové závody),

- Ústrednej správy spojov,

- Štátneho štatistického úradu,

- poľnohospodárske, v ktorých sa uplatňujú ekonomické nástroje v poľnohospodárstve*) (s výnimkou podniku Poľnohospodárske stavby v Bratislave),

- automobilové opravovne riadené ústredne (s výnimkou opravovní Ministerstva národnej obrany),

- n. p. Čedok.

(3) Stavebné organizácie nevykonávajú odvod zo zisku za rok 1968; začínajúc rokom 1969 nevykonávajú odvod zo zisku zo stavebných prác vykonávaných pre komplexnú bytovú výstavbu, maloobchodnú sieť, zariadenia cestovného ruchu, školské a zdravotnícke zariadenia a údržbu bytového majetku.

§ 2

(1) Základom pre výpočet odvodu zo zisku je zisk**) znížený o

- odvody do štátneho rozpočtu a do rozpočtu národného výboru,***)

- odvody poľnohospodárskej dane,

- odvody z motorových vozidiel do cestného fondu,

- zaplatené poistné,

- odvody odborovému riaditeľstvu do fondu technického rozvoja, fondu geologických prác a fondu škôd a náhrad,

- podiely na hospodárskych výsledkoch,

- príspevky podnikov z hrubého dôchodku (zisku) na realizovanú podnikovú bytovú výstavbu.

(2) Zrušený od 27. 11. 1970.

§ 3

Odvod zo zisku sa ustanovuje zo základu podľa § 2 týmito sadzbami:

a) 10 % pri podnikoch spotrebného priemyslu, potravinárskeho priemyslu [s výnimkou n. p. Obal a Strojární potravinárskeho priemyslu, na ktoré sa vzťahuje sadzba podľa písm. c)], Ústrednej správy energetiky a Československej automobilovej dopravy,

b) 20 % pri odbytových organizáciách,

c) 45 % pri ostatných štátnych hospodárskych organizáciách.

Odvod z prírastku miezd

Spoločné ustanovenia

§ 6

(1) Odvod zo zisku a z prírastku miezd vykonávajú ústredne riadené hospodárske organizácie do štátneho (ústredného) rozpočtu a organizácie riadené národnými výbormi do rozpočtu riadiaceho národného výboru. Spotrebné a výrobné družstevné organizácie vykonávajú odvod z prírastku miezd do rozpočtu národného výboru, ktorému odvádzajú dôchodkovú daň družstiev.

(2) Krajský národný výbor môže určiť, že časť odvodov zo zisku a z prírastku miezd platených organizáciami riadenými národnými výbormi sa centralizuje a používa na financovanie naliehavých potrieb týchto organizácií.

(3) Spôsob a lehoty vykonávania odvodov a sankcie pre prípad, že sa odvody nevykonali včas a v plnej výške, ustanoví vláda.

§ 7

(1) Vláda môže pre niektoré odvetvia znížiť odvody zo zisku a z prírastku miezd.

(2) Minister financií môže povoliť pre ústredne riadené organizácie výnimky z ustanovenia § 3 a po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí aj z ustanovenia § 5. Pre organizácie riadené národnými výbormi a pre spotrebné a výrobné družstevné organizácie môže povoliť tieto výnimky príslušný krajský národný výbor.

(3) Výnimky podľa odseku 1 a 2 môžu sa povoliť v prípadoch, ak by inak v prevádzke organizácií vznikla finančná nerovnováha, alebo ak by došlo k úverovému zaťaženiu organizácií, ktoré by presahovalo 60 % hodnoty ich úverovateľnej investičnej výstavby.

§ 8

Krajský národný výbor môže v odôvodnených prípadoch určiť, že odvod zo zisku podľa tohto zákona vykonávajú aj iné štátne hospodárske organizácie riadené národnými výbormi než organizácie uvedené v § 1.

§ 9

Krajský národný výbor môže povoliť nevyhnutné úľavy zo zvýšenia stabilizačného odvodu podľa ročného prírastku počtu pracovníkov.**) Tým nie je dotknutá právomoc vlády podľa § 8 ods. 2 zákona č. 83/1966 Zb.


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1968. Odvody z prírastku miezd organizácie vykonávajú od 1. januára 1969.

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane z objemu miezd sa nepoužijú ustanovenia § 6 až 9 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, pokiaľ sa týkajú odvodu z prírastku miezd; pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa tento zákon nepoužije vôbec.

Podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 101/1970 Zb. pre daňovníkov dôchodkovej dane s účinnosťou od 27. novembra 1970 neplatí zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 46 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Podľa § 21 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

***) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. a vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb.

**) § 8 ods. 2 zákona č. 83/1966 Zb.