13

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútorného obchodu

z 25. januára 1968,

ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania

Ministerstvo vnútorného obchodu ustanovuje podľa § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

Rozsah obchodného podnikania socialistických organizácií

(1) Socialistické organizácie môžu na celom území štátu vykonávať maloobchodnú činnosť alebo veľkoobchodnú činnosť (vrátane verejného stravovania a ubytovania) v rozsahu určenom v zakladacej listine.

(2) V zakladacej listine*) vymedzené oprávnenie

a) na obchodnú činnosť zahŕňa i právo nakúpený tovar upravovať, inak pre predaj spracúvať, vykonávať doplnkové služby, obstarávať servis a opravy predaného tovaru;

b) na služby zahŕňa i právo vykonávať doplnkový predaj;

c) na výrobnú činnosť zahŕňa popri vykonávaní bežného servisu i právo, aby organizácia vo vlastnej maloobchodnej sieti predávala okrem tovaru, ktorý sama vyrobila, aj jeho súčiastky s príslušenstvom, ako aj tovar, ktorý síce sama nevyrobila, ale ktorý sa s ním obvykle predáva alebo užíva, alebo ktorý umožňuje jeho lepšie využitie.

(3) Osobitné predpisy**) ustanovujú, na ktorý druh obchodnej činnosti treba osobitný súhlas.

§ 2

Zriaďovanie predajní a prevádzkární

(1) Pri schvaľovaní rozmiestnenia predajní a prevádzkární môže miestny (mestský) národný výbor určiť požiadavky na základný sortiment a technickú vybavenosť.

(2) Pre schvaľovanie prevádzky po hygienickej, bezpečnostnej, požiarnej a stavebnej stránke platia osobitné predpisy.

§ 3

Povinnosti organizácie pri obchodnom podnikaní

(1) Organizácia je povinná označiť predajňu (prevádzkáreň, stánok, príp. zariadenie predaja) obchodným názvom a na vchode alebo na vstupných dverách uviesť presný názov a adresu riadiacej organizácie, meno zodpovedného vedúceho, čas predaja, a ak ide o závod verejného stravovania (ubytovania), aj cenovú skupinu.

(2) Pri obchodnom podnikaní organizácia nesmie uvádzať nepravdivé alebo skreslené údaje o predávanom tovare (skreslené údaje o jeho kvalite, funkcii alebo výkone), nesprávne označovať jeho pôvod a značky, rozširovať údaje, ktoré sú spôsobilé oklamať občanov a získať organizácii na úkor ostatných organizácií prednosť alebo akékoľvek výhody, a predávať tovar na mieste, ktoré na to nie je určené.

§ 4

Stánkový, ambulantný a iný príležitostný predaj

Pri vykonávaní obchodnej činnosti na trhoch, v stánkoch, v predajných automatoch a ambulantným spôsobom sa organizácie spravujú trhovými poriadkami a inými všeobecne záväznými nariadeniami vydanými príslušným miestnym (mestským) národným výborom.

§ 5

Reklamácie občanov

Reklamácie občanov musia sa vybavovať bez akýchkoľvek prieťahov. Je neprípustné robiť vybavenie reklamácie závislým od vybavenia reklamácie dodávateľskou organizáciou. Nevybavenie alebo zamietnutie oprávnených reklamácií občanov môže sa postihovať ako porušenie predpisov vo veciach vnútorného obchodu.

§ 6

Predaj tovaru občanmi

(1) Občania môžu predávať poľnohospodárske produkty z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, pokiaľ osobitné predpisy*) neustanovujú inak, ako aj lesné plody.

(2) Po domácky vyrábaný alebo spracúvaný tovar občania môžu predávať na základe povolenia miestneho (mestského) národného výboru, v ktorom sa určia aj podmienky a rozsah predaja. Toto povolenie platí pre územný obvod miestneho (mestského) národného výboru, ktorý ho vydal.

(3) Priekupníctvo a podomový obchod nie sú dovolené.

§ 7

Dozor okresného národného výboru

Pri svojej dozornej činnosti okresné národné výbory vykonávajú rozbory obchodnej siete a dozerajú na vydávanie povolení podľa § 6 ods. 2.


§ 8

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa:

vyhláška č. 125/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné predpisy pre prácu predajní;

vyhláška č. 203/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné predpisy pre prácu závodov verejného stravovania;

vyhláška č. 144/1952 Ú. l. (č. 188/1952 Ú. v.) o rozšírení predaja tovaru;

vyhláška č. 378/1952 Ú. l. (č. 11/1953 Ú. v.) o vážení v čistej váhe a o technike váženia;

vyhláška č. 221/1953 Ú. l. (č. 254/1953 Ú. v.) o zákaze uzavierania maloobchodných predajní a závodov spoločného stravovania z dôvodov dovolenky zamestnancov;

vyhláška č. 202/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave dodávok a odbere spotrebného tovaru;

vyhláška č. 379/1952 Ú. l. (č. 12/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk potravinárskeho tovaru vo veľkoobchode, vzniknutých prirodzeným úbytkom;

vyhláška č. 381/1952 Ú. l. (č. 14/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk potravinárskeho tovaru v sklenených nádobách vo veľkoobchode, v skladoch, v maloobchode a v podnikoch spoločného stravovania;

vyhláška č. 382/1952 Ú. l. (č. 15/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk chemického tovaru vo veľkoobchode, vzniknutých prirodzeným úbytkom;

vyhláška č. 384/1952 Ú. l. (č. 17/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk pri skle, porceláne, keramike alebo hrnčiarskom tovare vo veľkoobchode;

vyhláška č. 386/1952 Ú. l. (č. 19/1953 Ú. v.) o spôsobe uznávania mánk;

vyhláška č. 210/1954 Ú. l. (č. 234/1954 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk, vzniknutých prirodzeným úbytkom pri tuhých uhoľných palivách a palivovom dreve;

vyhláška č. 189/1964 Zb. o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Uher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Štátne organizácie v zriaďovacej listine, družstevné organizácie v zriaďovacej listine alebo v stanovách a spoločenské organizácie v štatúte alebo organizačnom poriadku.

**) Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive,
vyhláška č. 62/1965 Zb. o výbušninách,
zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

*) Vyhláška č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb.,
zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby,
vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby,
zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
vyhláška č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok,
vyhláška č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb.