Vyhláška č. 125/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov

Čiastka 35/1968
Platnosť od 20.09.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 20.09.1968 do31.12.1976
Zrušený 161/1976 Zb.

OBSAH

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 11. septembra 1968

o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 22 ods. 3 zákonavč. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy:


§ 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 4 č. 2 písm. a) znie:

a) vecné a peňažné odmeny a dary poskytované platiteľom pracovníkovi pri významných pracovných a životných výročiach pracovníka (napr. 20, 30, 40 rokov nepretržitej práce v tej istej organizácii, dovŕšenie 50, 60 rokov) alebo pri jeho odchode do dôchodku, s výnimkou tých odmien, ktoré patria pracovníkovi podľa mzdových predpisov alebo kolektívnej zmluvy vo výške určenej s prihliadnutím na počet odpracovaných rokov v tej istej organizácii.“

2. Článok 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Podiely na hospodárskych výsledkoch organizácie sa zdaňujú pri vyúčtovaní podielu, a to oddelene od ostatnej mzdy pracovníka, sadzbami dane zo mzdy pre mesačné výplatné obdobie s prihliadnutím na všetky skutočnosti rozhodujúce pre zrážku dane v mzdovom období, v ktorom boli podiely vyúčtované.*) Pri zúčtovaní dane zo mzdy sa na podiely na hospodárskych výsledkoch neprihliada.“


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a prvý raz sa použije pre zdanenie podielov na hospodárskych výsledkoch vyplácaných za rok 1968.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Z preddavkov podielov na hospodárskych výsledkoch sa zrazí daň zo mzdy preddavkove v tých prípadoch, v ktorých možno predpokladať, že by sa zo súm podielu pri jeho účtovaní neuhradila daň zo mzdy z celého podielu.