Vyhláška č. 124/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva

Čiastka 35/1968
Platnosť od 20.09.1968
Účinnosť od 04.09.1968
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku 6 nadobudol platnosť 9. decembrom 1964. Pre Československú socialistickú republiku nadobudlo platnosť 3. júnom 1965.

124

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. augusta 1968

o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva


Dňa 10. decembra 1962 bol v New Yorku dojednaný Dohovor o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva. V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 8. októbra 1963.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bol 5. marca 1965 uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára Dohovoru. Dohovor na základe svojho článku 6 nadobudol platnosť 9. decembrom 1964. Pre Československú socialistickú republiku nadobudlo platnosť 3. júnom 1965.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHOVOR

o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva

Zmluvné štáty

pracujúc si v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov podporovať všeobecné uznanie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva,

pripomínajúc, že článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv ustanovuje:

1. Muži a ženy, len čo dosiahli plnoletosť, majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. V manželstve majú rovnaké práva počas jeho trvania i pri jeho rozviazaní.

2. Manželstvá sa môžu uzavrieť len so slobodným a plným súhlasom nastávajúcich manželov,“

pripomínajúc ďalej, že Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo svojou rezolúciou 843 (IX) zo 17. decembra 1954, že určité zvyky, staré zákony a prax vzťahujúca sa na manželstvo a rodinu sú nezlučiteľné so zásadami vytýčenými v Charte Organizácie Spojených národov a Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

zdôrazňujúc, že všetky štáty, vrátane tých štátov, ktoré majú alebo preberajú zodpovednosť za správu nesamostatných a poručenských území až do dosiahnutia ich nezávislosti, by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zrušenia takýchto zvykov, starých zákonov a praxe tým, že zabezpečia okrem iného úplnú slobodu vo výbere partnera pre manželstvo, úplne zrušia detské manželstvá a zasnúbenia mladých dievčat pred dosiahnutím dospelosti, ustanovia, kde to bude nevyhnutné, príslušné tresty a zavedú občiansku alebo inú matriku, v ktorej budú zaznačené všetky manželstvá,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Právne sa neuzavrie žiadne manželstvo bez úplného a slobodného súhlasu oboch strán vyjadreného osobne po patričnom zverejnení v prítomnosti orgánu, príslušného na vykonanie svadobného obradu, a svedkov predpísaných zákonom.

2. Nehľadiac na ustanovenie ods.1 nie je potrebné, aby jedna zo strán bola prítomná, keď je príslušný orgán presvedčený, že ide o výnimočné okolnosti a že strana pred príslušným orgánom a spôsobom predpísaným zákonom vyjadrila a neodvolala svoj súhlas.

Článok 2

Zmluvné štáty prijmú zákonodarné opatrenia ustanovujúce najnižší vek pre uzavretie manželstva. Akákoľvek osoba, ktorá tento vek nedosiahla, právne neuzavrie žiadne manželstvo, okrem prípadov, v ktorých príslušný orgán z vážnych dôvodov povolí výnimku, pokiaľ ide o vek, v záujme nastávajúcich manželov.

Článok 3

Všetky manželstvá bude príslušný orgán registrovať v príslušnej úradnej matrike.

Článok 4

1. Tento Dohovor bude do 31. decembra 1963 otvorený na podpis všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek z odborných organizácií alebo ktorémukoľvek inému štátu, ktorý Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyzve, aby sa stal zmluvnou stranou Dohovoru.

2. Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 5

1. Tento Dohovor bude otvorený na prístup všetkým štátom uvedeným v článku 4 ods.1.

2. Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 6

1. Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dátume uloženia ôsmej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

2. Pre každý štát, ktorý Dohovor ratifikuje alebo k nemu pristúpi po uložení ôsmej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 7

1. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže tento Dohovor vypovedať písomným upovedomením generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po tom, keď generálny tajomník toto upovedomenie dostal.

2. Platnosť tohto Dohovoru sa skončí dňom, keď nadobudne účinnosť výpoveď, ktorou sa počet zmluvných strán zníži na menej ako osem.

Článok 8

Akýkoľvek spor, ku ktorému môže dôjsť medzi ktorýmikoľvek dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, pokiaľ ide o výklad alebo vykonávanie tohto Dohovoru, a ktorý sa neurovná rokovaním, bude na žiadosť všetkých strán zúčastnených na spore postúpený na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, pokiaľ sa strany nezhodnú na inom spôsobe urovnania.

Článok 9

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky členské štáty Organizácie Spojených národov a nečlenské štáty, ktoré sa predpokladajú v článku 4 ods.1 tohto Dohovoru, o

a) podpise a ratifikačných listinách, ktoré dostane podľa článku 4;

b) listinách o prístupe, ktoré dostane podľa článku 5;

c) dátume, keď Dohovor nadobudne platnosť podľa článku 6;

d) upovedomeniach o výpovedi, ktoré dostane v súlade s článkom 7 ods.1;

e) skončení platnosti Dohovoru podľa článku 7 ods.2.

Článok 10

1. Tento Dohovor, ktorého čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text majú rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.

2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov odovzdá overenú kópiu Dohovoru všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a tým nečlenským štátom, ktoré predpokladá článok 4 ods.1.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali v mene svojich vlád tento Dohovor, ktorý bol otvorený na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku desiateho decembra tisíc deväťsto šesťdesiatdva.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.