122

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 26. augusta 1968

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1968 č. 104 Zb. o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1968 č. 105 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. júla 1968 č. 110 Zb. o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady.

Valo v. r.