Vyhláška č. 120/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 34/1968
Platnosť od 20.08.1968
Účinnosť od 04.09.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 21. júnom 1968.

120

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. júla 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín


Dňa 17. novembra 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín.

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 21. júnom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky v snahe zabrániť zavlečeniu a šíreniu nebezpečných škodcov, chorôb rastlín a burín na území oboch štátov a uľahčiť výmenu rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

V snahe zabrániť zavlečeniu a rozšíreniu nebezpečných škodcov, chorôb rastlín a burín (ďalej len „škodcovia rastlín“) z územia jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu obe zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vykonávať na svojom štátnom území nevyhnutné opatrenia proti škodcom rastlín, najmä proti tým, zoznam ktorých je uvedený v prílohe tejto Dohody;

b) zachovávať vo vzájomnom styku predpisy o ochrane rastlín platné na území druhého zmluvného štátu;

c) dávať k zásielkam rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu (ďalej len „zásielky“) určeným na prepravu na územie druhého zmluvného štátu osvedčenie o zdravotnom stave, vydané príslušnými orgánmi karantény a ochrany rastlín. Osvedčenie potvrdzuje, že zásielka je bez škodcov rastlín uvedených v prílohe tejto Dohody a že spĺňa i dodatočné karanténne podmienky dovozného štátu.

Článok 2

Zmluvné strany budú uplatňovať ustanovenie článku 1 tejto Dohody i na zásielky prevážané cez územie druhého zmluvného štátu, aby sa zabránilo zavliekaniu alebo rozširovaniu škodcov rastlín z tretích štátov.

Článok 3

Pri vývoze zásielok z územia jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu sa nebudú používať ako baliaci materiál slama, seno alebo odpady poľnohospodárskych rastlín. Na balenie sa budú prednostne používať piliny, hobliny alebo iné materiály, ktoré čo najmenej umožňujú prenášanie škodcov rastlín.

Dopravné prostriedky používané na prepravu zásielok na územie druhého zmluvného štátu budú zbavované nečistôt a v prípade potreby asanované.

Článok 4

Vývoz, dovoz a prevoz zásielok sa vykonáva len hraničnými priechodmi, ktoré si vopred vzájomne oznámia príslušné orgány karantény a ochrany rastlín.

Článok 5

Príslušné orgány karantény a ochrany rastlín budú vykonávať rastlinolekárske prehliadky zásielok dovážaných z územia druhého zmluvného štátu na hraničných priechodoch ihneď po ich príchode.

Pri prevoze zásielok po území zmluvných štátov sa kontrolujú len sprievodné rastlinolekárske doklady.

Ak z karanténnych dôvodov nebude dovoz alebo prevoz zásielky na územie jedného zo zmluvných štátov dovolený alebo ak budú ustanovené zvláštne karanténne opatrenia, príslušný orgán karantény a ochrany rastlín tejto zmluvnej strany ihneď informuje príslušný orgán karantény a ochrany rastlín druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Obe zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať odbornú a technickú pomoc pri ochrane rastlín za podmienok vopred dohodnutých medzi príslušnými orgánmi.

Článok 7

Obe zmluvné strany budú spolupracovať pri ochrane rastlín a za tým účelom ich príslušné orgány karantény a ochrany rastlín si budú:

a) každoročne do 1. apríla vzájomne zasielať údaje o výskyte zvlášť nebezpečných škodcov rastlín a o opatreniach proti nim vykonaných. V prípade výskytu nového škodcu správu treba podať bez meškania;

b) oznamovať výsledky vedeckých výskumov o nových metódach a prostriedkoch ochrany pred škodcami rastlín;

c) vymieňať časopisy a odbornú literatúru, propagačné materiály a iné publikácie o ochrane rastlín;

d) vzájomne zasielať ihneď po uverejnení všetky predpisy o ochrane rastlín vrátane predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a prevoz rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu. Predpisy platné ku dňu vstupu tejto Dohody do platnosti zašlú si do 30 dní od tohto dátumu.

Článok 8

V snahe používať účinné vedecké metódy ochrany rastlín obe zmluvné strany budú:

a) vysielať odborníkov s cieľom štúdia metód ochrany rastlín, výmeny skúseností a oboznámenia sa s výsledkami vedeckého výskumu na tomto úseku;

b) umožňovať odborníkom pre ochranu rastlín druhej zmluvnej strany špecializáciu vo svojich ústavoch;

c) zvolávať podľa potreby spoločné porady odborníkov oboch zmluvných strán na prerokúvanie rôznych praktických a vedeckých otázok na úseku ochrany rastlín, ktoré zaujímajú obe zmluvné strany.

Opatrenia podľa tohto článku sa budú vykonávať za podmienok vzájomnosti vopred dohodnutých príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 9

Obe zmluvné strany sa dohodli, že otázky týkajúce sa vykonávania a výkladu ustanovení tejto Dohody, ktoré sa nevyriešia rokovaním medzi príslušnými orgánmi karantény a ochrany rastlín, bude prerokúvať zmiešaná komisia zložená zo zástupcov zmluvných strán.

Ak komisia nedospeje k vzájomnej dohode, nevyriešené otázky sa prerokujú diplomatickou cestou.

Článok 10

Príloha tejto Dohody obsahuje zoznamy škodcov rastlín, na ktoré sa vzťahujú opatrenia karantény a ochrany rastlín v Československej socialistickej republike a v Rumunskej socialistickej republike.

Príslušné orgány karantény a ochrany rastlín zmluvných strán môžu doplniť a zmeniť vlastný zoznam. Doplnky a zmeny sa oznámia druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a nadobudnú platnosť šesťdesiaty deň po prijatí tohto oznámenia.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa zákonných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty deň po vzájomnej výmene nót o jej schválení.

Dohoda platí päť rokov odo dňa, keď nadobudla platnosť.

Ak ani jedna zo zmluvných strán Dohodu nevypovie šesť mesiacov pred skončením jej platnosti, Dohoda zostane ďalej v platnosti vždy ďalších päť rokov, pričom ju možno vypovedať vždy šesť mesiacov pred uplynutím každého z uvedených období.

Článok 12

V deň, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, uzavretá v Bukurešti 31. októbra 1952.

Dohoda bola podpísaná v Prahe 17. novembra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Ing. Emil Čakajda v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej

republiky:

Nicolae Ionescu v. r.

Príloha

Zoznam škodcov, chorôb rastlín a burín podliehajúcich karanténe v Československej socialistickej republike

Škodcovia

1. Aphelenchoides fragariae Ritz.- Bos. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

2. Dithylenchus dipsaci Kühn. na osive a sadive

3. Heterodera rostochiensis Wllw.*)

4. Laspeyresia molesta Busck.

5. Leucaspis japonica Cockll.*)

6. Popillia japonica Newm.

7. Quadraspidiotus perniciosus Comst.*) len na vegetatívnych častiach

8. Rhagoletis pomonella Walsh.

9. Tarsonemus fragariae Zimm. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

10. Viteus vitifolii Fitch

Pri škodcoch označených *) sa posudzujú živí i mŕtvi jedinci. Pri neoznačených škodcoch iba živí jedinci. V oboch prípadoch sa posudzujú všetky vývojové štádiá škodcov.

Choroby

1. Endothia parasitica Murr.

2. Erwinia amylovora Bur.

3. Chalara quercina Henry

4. Ophiostoma ulmi Schw.

5. Polyspora lini Laff.

6. Synchytrium endobioticum Schilb.

7. Virózy na ovocných a okrasných drevinách a sadeniciach jahôd.

Buriny

1. Cuscuta sp. div. L.

2. Orobanche sp. div. L.

Zoznam škodcov, pôvodcov chorôb a burín nebezpečných pre plodiny a výrobky rastlinného pôvodu podliehajúcich karanténe v Rumunskej socialistickej republike

Škodcovia

1. Acanthoscelides obsoletus Say

2. Anarsia lineatella Z.

3. Aphelenchoides fragari e Ritz Bos

4. Bruchidius incarnatus Boh

5. Callosobruchus chinensis L.

6. Callosobruchus quadrimaculatus Fabr.

7. Caulophilus latinasus Say

8. Ceratitis capitata Wied

9. Eriosoma lanigerum Hausm

10. Heterodera rostochiensis Wolen

11. Heterodera schachtii Schmidt

12. Hyphantria cunea Drury

13. Laspeyresia molesta Busk

14. Meloidogyne sp.

15. Phtorimaea operculella Zell

16. Platyedra gossypiella Saund

17. Popillia japonica Newm

18. Pseudocoocus gahani Green

19. Quandraspidiotus perniciosus Comst.

20. Tarsonemus fragariae Zim

21. Trogoderma granarium Everts

Pôvodcovia chorôb

22. Annulus cerasi Hildebrand

23. Annulus pruni Christoff

24. Annulus pyri Christoff

25. Corynebacterium michiganense (Erw. Smith) Jensen.

26. Diplodia zeae (Schw) Lév.

27. Erwinia amylovora (Burrill) Vinslow et al.

28. Marmor lineopticum Cation

29. Marmor mali Holmes

30. Peronospora tabacina Adam

31. Phoma lingam (Tode) Desm.

32. Physalospora cydoniae Arn. (f.c. Sphaeropsis malorum, Peck).

33. Plasmopara halstedii (Farl) Berl et de Toni.

34. Pseudomonas marginata (Mc. Culloch) Stapp.

35. Pseudomonas mori (Boyer et Lambert) Stevens.

36. Rosellinia necatrix (Hart) Berl.

37. Septoria linicola (Speg Garassini).

38. Strawberry virus 1, Prentice

Strawberry virus 2, Prentice

39. Strawberry virus 1. Prentice

Strawberry virus 3. Prentice

40. Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.

41. Tilletia horrida Tak.

42. Virus Stecklenberskej choroby višne

43. Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dows.

44. Xanthomonas juglandis (Pierce) Dows.

45. Xanthomonas stewartii (Erw Smith) Dows.

Buriny

46. Acroptilon picris (Pall) Fisch. Mey.

47. Ambrosia artemisiaefolia L.

48. Ambrosia psilostachia D. C.

49. Ambrosia trifida L.

50. Cenchrus tribuloides L.

51. Cuscuta sp.*)

52. Heliantus sp.1)

53. Orobanche sp.*)

54. Sorghum halepense Pers.2)

55. Solanum rostratum Dunnal.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) vyskytujú sa v Rumunskej socialistickej republike

1) kultúrne druhy nepodliehajú karanténe

2) prípustné odchýlky