Vyhláška č. 119/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968 do30.05.2003
Účinnosť od 29.08.1968 do30.05.2003
Zrušený 133/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. májom 1968.

119

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. júla 1968

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 31. mája 1968 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. májom 1968.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky vedené prianím prehlbovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a tým ďalej rozširovať a upevňovať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor.

Na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Vladislava Vlčka,

vláda Mongolskej ľudovej republiky

Bazaryna Demberela,

ktorí po výmene svojich splnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej služby, zdravotníckej výchovy a používania lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o nimi organizovaných zdravotníckych zjazdoch, konferenciách a zasadaniach s medzinárodnou účasťou, budú si vymieňať materiály o týchto akciách a pozývať na ne odborníkov druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať lekársku literatúru, zoznamy zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iné materiály zdravotníckej výchovy.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán budú spolupracovať na úseku odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov najmä v tom smere, že:

1. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov s cieľom ich doškoľovania a špecializácie, prípadne štúdia niektorých druhov chorôb,

2. budú si vymieňať pedagogické skúsenosti, učebné pomôcky a dokumentáciu o doškoľovaní lekárov.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán si budú pravidelne vymieňať prehľady o epidemiologickej situácii s cieľom zamedziť rozširovanie infekčných chorôb.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých štátnych príslušníkov druhej zmluvnej strany do svojich zdravotníckych zariadení na ústavné liečenie, pokiaľ sa im nemôže poskytnúť potrebné odborné liečenie vo vlastnom štáte, a poskytnú občanom druhého štátu, ktorí sa zdržiavajú na ich území, nevyhnutné liečenie pri náhlom ochorení.

Článok 8

Vykonávaním tohto Dohovoru sú poverené ministerstvá zdravotníctva oboch štátov, ktoré budú podľa potreby dojednávať na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce.

Článok 9

Náklady spojené s vykonávaním tohto Dohovoru budú zmluvné strany uhrádzať podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, učebné a názorné pomôcky, zdravotnícko-výchovný materiál si budú vymieňať bezplatne;

2. pri vysielaní delegácií alebo pri účasti na zjazdoch a konferenciách na pozvanie uhrádza vysielajúca strana cestovné náklady na miesto určenia a späť, prijímajúca strana uhrádza náklady na ubytovanie, stravovanie a miestne dopravné;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych odborníkov a pracovníkov na území druhého štátu bude uhrádzať strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavného a iného liečenia podľa článku 7 tohto Dohovoru bude uhrádzať strana, ktorá chorých vysiela; nevyhnutné liečenie pri náhlom ochorení bude sa poskytovať občanom druhého štátu bezplatne.

Článok 10

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 9 tohto Dohovoru sa bude vykonávať v súlade s príslušnou platobnou dohodou, ktorá je platná medzi oboma štátmi.

Článok 11

Tento Dohovor nadobúda platnosť dňom podpisu; uzaviera sa na päť rokov a jeho platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Prahe 31. mája 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v ruskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej

republiky:

Dr. V. Vlček v. r.

Za vládu Mongolskej ľudovej

republiky:

B. Demberel v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.