Vyhláška č. 118/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 11.08.1968 do31.12.1968
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 30 532/1968.

OBSAH

Čl. 1 (§ 2ods.znie: - § 2)

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 25. júla 1968,

ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov podľa § 12 ods. 2 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a podľa § 30 ods. 2 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 101/1966 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva.


Čl. 1

Vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov v znení vyhlášky Ministerstva dopravy č. 23/1967 Zb. sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

㤠2

Mzdové tarify

(1) Pre odmeňovanie práce v časovej a úkolovej mzde platia ďalej uvedené mzdové tarify. Vodičov, sprievodcov a závozníkov možno odmeňovať podľa ďalej uvedených mesačných taríf, len pokiaľ je to z hľadiska mzdovej praxe účelné a administratívne jednoduchšie. Okruh týchto pracovníkov a podmienky pre používanie mesačných taríf určuje vedúci organizácie. Pri určení základnej mzdy v rámci rozpätia sa prihliada na to, či ide o vodiča opravára alebo neopravára.

Mzdové tarify
opravárihodinové*)
neopravári
mesačné
v rozpätí
a) vodiči nákladných automobilov o užitočnom zaťažení
- do 4,4 ton5,755,20990-1210
- do 10,9 ton6,505,751120-1360
- od 11,0 ton7,356,501270-1550
b) vodiči kolesových traktorov a ťahačov o výkone motora
- do 90 k5,755,20990-1210
- do 179 k6,505,751120-1360
- od 180 k7,356,501270-1550
c) vodiči autobusov o užitočnom zaťažení
- do 4,4 ton6,501120-1360
- od 4,5 ton7,351270-1550
d) vodiči osobných a dodávkových automobilov -990-1210
e) sprievodcovia autobusov a závozníci pridelení k automobilom všetkých značiek 5,05870-1070

Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Filinský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Hodinové tarify sú uvedené pre 44 hod. pracovný týždeň. Pri skracovaní pracovného času sa použijú tarify ustanovené príslušnými predpismi pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.