Nariadenie vlády č. 116/1968 Zb.Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968
Účinnosť od 14.08.1968

OBSAH

116

VLÁDNE NARIADENIE

z 18. júla 1968

o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Názov Fakulty osvety a novinárstva Univerzity Karlovej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta sociálnych vied a publicistiky“.

§ 2

Názov Fakulty technickej a jadrovej fyziky Českého vysokého učenia technického v Prahe sa mení a znie: „Fakulta jadrová a fyzikálno-inžinierska“.

§ 3

Názov Fakulty banského strojníctva Vysokej školy banskej v Ostrave sa mení a znie: „Fakulta strojnícka“.


§ 4

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.